Meer
Publicatiedatum: 26-09-2016

Inhoud

Sitemap

Begroting 2017 Blz. 1  
Intro begrotingsapp Blz. 2  
Digitaal en transparant! Blz. 3  
Programma’s Blz. 4  
Leeswijzer Blz. 5  
Leeswijzer Blz. 6  
Uiteenzetting financiële positie Blz. 7  
Toelichting Blz. 8  
Programma 1 | Openbare orde en veiligheid Blz. 9  
Toelichting Blz. 10  
Beleidsnota's Blz. 11  
Wat willen we bereiken? Blz. 12  
Verhoging van de objectieve en subjectieve veiligheid voor álle inwoners, bezoekers en organisaties van Gemeente Overbetuwe om op die manier de kwaliteit van de leef-, woon- en werkomgeving te verbeteren Blz. 13  
09. Integrale Veiligheid Blz. 14  
Saldi programma/ Wat mag het kosten? Blz. 15  
Taakveld | 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer Blz. 16  
Taakveld | 1.2 Openbare orde en Veiligheid Blz. 17  
Beleidsindicatoren Blz. 18  
Programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 19  
Programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 20  
Toelichting Blz. 21  
Beleidsnota's Blz. 22  
Wat willen we bereiken? Blz. 23  
Een optimaal verkeers- en vervoersnetwerk binnen Overbetuwe Blz. 24  
13a. Elst Centraal en Spoorzone Blz. 25  
13b. Verbeteren infrastructuur Elst Noord Blz. 26  
14. Stationsomgeving Zetten-Andelst Blz. 27  
16. Bevorderen optimale verbindingen tussen de kernen Blz. 28  
51. Omgevingsvisie Blz. 29  
Saldi programma/ Wat mag het kosten? Blz. 30  
Taakveld | 2.1 Verkeer en Vervoer Blz. 31  
Taakveld | 2.2 Parkeren Blz. 32  
Taakveld | 2.5 Openbaar vervoer Blz. 33  
PNL-posten 2017-2020 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL) Blz. 34  
Beleidsindicatoren Blz. 35  
Programma 3 | Economische zaken Blz. 36  
Toelichting Blz. 37  
Beleidsnota's Blz. 38  
Wat willen we bereiken? Blz. 39  
Sterk ondernemersklimaat en ondernemersvriendelijke dienstverlening Blz. 40  
21. Economisch Uitvoeringsprogramma Blz. 41  
51. Omgevingsvisie Blz. 42  
57. Nota Recreatie en Toerisme Blz. 43  
62. Arbeidsparticipatie: werk aan de winkel Blz. 44  
Saldi programma/ Wat mag het kosten? Blz. 45  
Taakveld | 3.1 Economische ontwikkeling Blz. 46  
Taakveld | 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 47  
Taakveld | 3.3 Bedrijfsloket- en regelingen Blz. 48  
PNL-posten 2017-2020 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL) Blz. 49  
Beleidsindicatoren Blz. 50  
Programma 4 | Onderwijs Blz. 51  
Toelichting Blz. 52  
Beleidsnota's Blz. 53  
Wat willen we bereiken? Blz. 54  
Een divers onderwijsaanbod in adequate en toekomstbestendige gebouwen; een leven lang leren mogelijk maken. Blz. 55  
22. Onderwijsagenda Blz. 56  
23. Huisvesting OBC Blz. 57  
Saldi programma/ Wat mag het kosten? Blz. 58  
Taakveld | 4.1 Openbaar basisonderwijs Blz. 59  
Taakveld | 4.2 Onderwijshuisvesting Blz. 60  
Taakveld | 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Blz. 61  
PNL-posten 2017-2020 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL) Blz. 62  
Beleidsindicatoren Blz. 63  
Programma 5 | Cultuur, sport en recreatie Blz. 64  
Toelichting Blz. 65  
Beleidsnota's Blz. 66  
Wat willen we bereiken? Blz. 67  
Uitvoeren van actiepunten uit nota Kunst, Cultuur en Erfgoed en de nota Recreatie en Toerisme. Daarnaast willen we sport beter in beeld brengen. Blz. 68  
02. Aanleg Kunstgrasveld buitensportvereniging (SC Valburg) Blz. 69  
03. Uitwerken kostendekkende tarieven accomodaties Blz. 70  
04. Investeren in maatschappelijke voorzieningen in Herveld-Andelst Blz. 71  
05. Visie zwembaden Blz. 72  
06. Uitvoering visie bibliotheekfuncties Blz. 73  
29. Besparen op onderhoud sportaccomodaties Blz. 74  
51. Omgevingsvisie Blz. 75  
52. MFC Valburg Blz. 76  
57. Nota Recreatie en Toerisme Blz. 77  
66. Sport in beeld Blz. 78  
68. Nota Kunst, Cultuur en Erfgoed Blz. 79  
69. Multifunctionele accommodatie (MFA) Randwijk Blz. 80  
Saldi programma/ Wat mag het kosten? Blz. 81  
Taakveld | 5.1 Sportbeleid en activering Blz. 82  
Taakveld | 5.2 Sportaccommodaties Blz. 83  
Taakveld | 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 84  
Taakveld | 5.5 Cultureel erfgoed Blz. 85  
Taakveld | 5.6 Media (bibliotheek en lokale omroep) Blz. 86  
Taakveld | 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 87  
PNL-posten 2017-2020 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL) Blz. 88  
Beleidsindicatoren Blz. 89  
Programma 6 | Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Blz. 90  
Toelichting Blz. 91  
Beleidsnota's Blz. 92  
Wat willen we bereiken? Blz. 93  
Toegankelijke en toekomstbestendige gemeentelijke ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, werk en inkomen Blz. 94  
18. Transformatie agenda Blz. 95  
60. Kernteams: doorontwikkeling Blz. 96  
61. Jeugdzorg Blz. 97  
62. Arbeidsparticipatie: werk aan de winkel Blz. 98  
63. Minimabeleid Blz. 99  
Saldi programma/ Wat mag het kosten? Blz. 100  
Taakveld | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 101  
Taakveld | 6.2 Wijkteams Blz. 102  
Taakveld | 6.3 Inkomensregelingen Blz. 103  
Taakveld | 6.4 Begeleide participatie Blz. 104  
Taakveld | 6.5 Arbeidsparticipatie Blz. 105  
Taakveld | 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Blz. 106  
Taakveld | 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Blz. 107  
Taakveld | 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Blz. 108  
Taakveld | 6.82 Geëscaleerde zorg 18- Blz. 109  
PNL-posten 2017-2020 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL) Blz. 110  
Beleidsindicatoren Blz. 111  
Programma 7 | Volksgezondheid en milieu Blz. 112  
Toelichting Blz. 113  
Beleidsnota's Blz. 114  
Wat willen we bereiken? Blz. 115  
Duurzame, veilige en gezonde samenleving Blz. 116  
09. Integrale Veiligheid Blz. 117  
20. Routekaart duurzaamheid Blz. 118  
24. Realiseren taakstelling samenwerkingsverbanden Blz. 119  
25. Bezuinigen op wettelijke taken GGD Blz. 120  
51. Omgevingsvisie Blz. 121  
53. Uitvoeren onderzoek wonen onder hoogspanningskabels Blz. 122  
Saldi programma/ Wat mag het kosten? Blz. 123  
Taakveld | 7.1 Volksgezondheid Blz. 124  
Taakveld | 7.2 Riolering Blz. 125  
Taakveld | 7.3 Afval Blz. 126  
Taakveld | 7.4 Milieubeheer Blz. 127  
Taakveld | 7.5 Begraafplaatsen Blz. 128  
PNL-posten 2017-2020 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL) Blz. 129  
Beleidsindicatoren Blz. 130  
Programma 8 | Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Blz. 131  
Toelichting Blz. 132  
Beleidsnota's Blz. 133  
Wat willen we bereiken? Blz. 134  
Een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving Blz. 135  
19. Woonagenda Blz. 136  
50. Gelderse corridor Blz. 137  
51. Omgevingsvisie Blz. 138  
53. Uitvoeren onderzoek wonen onder hoogspanningskabels Blz. 139  
54. Elst Centrum Blz. 140  
55. Heteren Centrum Blz. 141  
56. Schil Zetten Hemmen Blz. 142  
58a. Landschapspark Park Lingezegen Blz. 143  
58b. Landschapspark De Danenberg Blz. 144  
59. Extra huisvesting statushouders en eigen inwoners Blz. 145  
Saldi programma/ Wat mag het kosten? Blz. 146  
Taakveld |8.1 Ruimtelijke Ordening Blz. 147  
Taakveld | 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Blz. 148  
Taakveld | 8.3 Wonen en bouwen Blz. 149  
Beleidsindicatoren Blz. 150  
PNL-posten 2017-2020 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL) Blz. 151  
Programma 9 | Financiën en bedrijfsvoering Blz. 152  
Toelichting Blz. 153  
Wat willen we bereiken? Blz. 154  
De gemeentelijke bedrijfsvoering volgt en anticipeert op ontwikkelingen in de maatschappij, door de optimale ondersteuning van het primaire proces Blz. 155  
44. Flexibel werken met passende faciliteiten Blz. 156  
48. Verbeterde P&C cyclus Blz. 157  
67. Visie op Vastgoed Blz. 158  
70. Goed rentmeesterschap Blz. 159  
Saldi programma/ Wat mag het kosten? Blz. 160  
Taakveld | 0.4 Overhead Blz. 161  
PNL-posten 2017-2020 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL) Blz. 162  
Programma 10 | Algemeen bestuur Blz. 163  
Toelichting Blz. 164  
Wat willen we bereiken? Blz. 165  
Het versterken van de levendigheid en sociale vitaliteit van de kernen vanuit de urgentie van de kernen zelf Blz. 166  
01. Kernenestafette (kracht van kernen) Blz. 167  
Saldi programma/ Wat mag het kosten? Blz. 168  
Taakveld 0.1 | Bestuur Blz. 169  
Taakveld 0.2 | Burgerzaken Blz. 170  
PNL-posten 2017-2020 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL) Blz. 171  
Paragrafen Blz. 172  
I. Lokale lasten Blz. 173  
Inleiding Blz. 174  
Het beleidskader van de lokale heffingen Blz. 175  
De kostendekking Blz. 176  
II. Weerstandsvermogen Blz. 177  
Algemeen Blz. 178  
Incidenteel weerstandsvermogen Blz. 179  
Structureel weerstandsvermogen Blz. 180  
III. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 181  
Inleiding Blz. 182  
Welke afspraken zijn over het onderhoud van de kapitaalgoederen gemaakt? Blz. 183  
Kwaliteitsniveaus Blz. 184  
In plannen vastgelegde kwaliteitsniveaus van het onderhoud Blz. 185  
Financiële consequenties Blz. 186  
IV. Financiering Blz. 187  
Algemene ontwikkelingen Blz. 188  
Leningen Blz. 189  
Risicobeheer Blz. 190  
V. Bedrijfsvoering Blz. 191  
Bedrijfsvoeringsparagraaf begroting 2017 Blz. 192  
VI. Verbonden partijen Blz. 193  
Verbonden partijen Blz. 194  
VII. Grondbeleid Blz. 195  
Grondbeleid Blz. 196  
Bijlagen Blz. 197  
I. Meerjarenraming + toelichting Blz. 198  
Meerjarenraming 2018-2020 Blz. 199  
II. PNL 2017-2020 Blz. 200  
II. PNL 2017-2020 Blz. 201  
III. Overzicht reserves en voorzieningen Blz. 202  
Toelichting Reserves en Voorzieningen Blz. 203  
IV-a. Overzicht Incidentele baten en lasten Blz. 204  
Toelichting Blz. 205  
IV-b. Meerjarig overzicht mutaties reserves Blz. 206  
Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Blz. 207  
IV-c. EMU-saldo Blz. 208  
Toelichting Blz. 209  
V. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 210  
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 211  
VI. Recapitulatie baten en lasten per programma Blz. 212  
VI. Recapitulatie baten en lasten per programma Blz. 213  
Recapitulatie programma 1 'Openbare orde en veiligheid' Blz. 214  
Recapitulatie programma 2 'Verkeer, vervoer en waterstaat' Blz. 215  
Recapitulatie programma 3 'Economische zaken' Blz. 216  
Recapitulatie programma 4 'Onderwijs' Blz. 217  
Recapitulatie programma 5 'Cultuur, sport en recreatie' Blz. 218  
Recapitulatie programma 6 'Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening' Blz. 219  
Recapitulatie programma 7 'Volksgezondheid en milieu' Blz. 220  
Recapitulatie programma 8 'Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting' Blz. 221  
Recapitulatie programma 9 'Financiën en bedrijfsvoering' Blz. 222  
Recapitulatie programma 10 'Algemeen bestuur' Blz. 223  
Recapitulatie programma 95 'Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien (fictief programma)' Blz. 224  
Recapitulatie programma 97 'Mutaties reserves (fictief programma)' Blz. 225  
Recapitulatie programma 99 'Saldo na bestemming (fictief programma) Blz. 226  
Recapitulatie baten en lasten per programma Blz. 227  
VII. Specificaties mutaties in reserves per programma Blz. 228  
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Blz. 229