Sitemap

Begroting 2017 Blz. 1
Intro begrotingsapp Blz. 2
Digitaal en transparant! Blz. 3
Programma’s Blz. 4
Leeswijzer Blz. 5
Leeswijzer Blz. 6
Uiteenzetting financiële positie Blz. 7
Toelichting Blz. 8
Programma 1 | Openbare orde en veiligheid Blz. 9
Toelichting Blz. 10
Beleidsnota's Blz. 11
Wat willen we bereiken? Blz. 12
Verhoging van de objectieve en subjectieve veiligheid voor álle inwoners, bezoekers en organisaties van Gemeente Overbetuwe om op die manier de kwaliteit van de leef-, woon- en werkomgeving te verbeteren Blz. 13
09. Integrale Veiligheid Blz. 14
Saldi programma/ Wat mag het kosten? Blz. 15
Taakveld | 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer Blz. 16
Taakveld | 1.2 Openbare orde en Veiligheid Blz. 17
Beleidsindicatoren Blz. 18
Programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 19
Programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 20
Toelichting Blz. 21
Beleidsnota's Blz. 22
Wat willen we bereiken? Blz. 23
Een optimaal verkeers- en vervoersnetwerk binnen Overbetuwe Blz. 24
13a. Elst Centraal en Spoorzone Blz. 25
13b. Verbeteren infrastructuur Elst Noord Blz. 26
14. Stationsomgeving Zetten-Andelst Blz. 27
16. Bevorderen optimale verbindingen tussen de kernen Blz. 28
51. Omgevingsvisie Blz. 29
Saldi programma/ Wat mag het kosten? Blz. 30
Taakveld | 2.1 Verkeer en Vervoer Blz. 31
Taakveld | 2.2 Parkeren Blz. 32
Taakveld | 2.5 Openbaar vervoer Blz. 33
PNL-posten 2017-2020 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL) Blz. 34
Beleidsindicatoren Blz. 35
Programma 3 | Economische zaken Blz. 36
Toelichting Blz. 37
Beleidsnota's Blz. 38
Wat willen we bereiken? Blz. 39
Sterk ondernemersklimaat en ondernemersvriendelijke dienstverlening Blz. 40
21. Economisch Uitvoeringsprogramma Blz. 41
51. Omgevingsvisie Blz. 42
57. Nota Recreatie en Toerisme Blz. 43
62. Arbeidsparticipatie: werk aan de winkel Blz. 44
Saldi programma/ Wat mag het kosten? Blz. 45
Taakveld | 3.1 Economische ontwikkeling Blz. 46
Taakveld | 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 47
Taakveld | 3.3 Bedrijfsloket- en regelingen Blz. 48
PNL-posten 2017-2020 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL) Blz. 49
Beleidsindicatoren Blz. 50
Programma 4 | Onderwijs Blz. 51
Toelichting Blz. 52
Beleidsnota's Blz. 53
Wat willen we bereiken? Blz. 54
Een divers onderwijsaanbod in adequate en toekomstbestendige gebouwen; een leven lang leren mogelijk maken. Blz. 55
22. Onderwijsagenda Blz. 56
23. Huisvesting OBC Blz. 57
Saldi programma/ Wat mag het kosten? Blz. 58
Taakveld | 4.1 Openbaar basisonderwijs Blz. 59
Taakveld | 4.2 Onderwijshuisvesting Blz. 60
Taakveld | 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Blz. 61
PNL-posten 2017-2020 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL) Blz. 62
Beleidsindicatoren Blz. 63
Programma 5 | Cultuur, sport en recreatie Blz. 64
Toelichting Blz. 65
Beleidsnota's Blz. 66
Wat willen we bereiken? Blz. 67
Uitvoeren van actiepunten uit nota Kunst, Cultuur en Erfgoed en de nota Recreatie en Toerisme. Daarnaast willen we sport beter in beeld brengen. Blz. 68
02. Aanleg Kunstgrasveld buitensportvereniging (SC Valburg) Blz. 69
03. Uitwerken kostendekkende tarieven accomodaties Blz. 70
04. Investeren in maatschappelijke voorzieningen in Herveld-Andelst Blz. 71
05. Visie zwembaden Blz. 72
06. Uitvoering visie bibliotheekfuncties Blz. 73
29. Besparen op onderhoud sportaccomodaties Blz. 74
51. Omgevingsvisie Blz. 75
52. MFC Valburg Blz. 76
57. Nota Recreatie en Toerisme Blz. 77
66. Sport in beeld Blz. 78
68. Nota Kunst, Cultuur en Erfgoed Blz. 79
69. Multifunctionele accommodatie (MFA) Randwijk Blz. 80
Saldi programma/ Wat mag het kosten? Blz. 81
Taakveld | 5.1 Sportbeleid en activering Blz. 82
Taakveld | 5.2 Sportaccommodaties Blz. 83
Taakveld | 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 84
Taakveld | 5.5 Cultureel erfgoed Blz. 85
Taakveld | 5.6 Media (bibliotheek en lokale omroep) Blz. 86
Taakveld | 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 87
PNL-posten 2017-2020 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL) Blz. 88
Beleidsindicatoren Blz. 89
Programma 6 | Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Blz. 90
Toelichting Blz. 91
Beleidsnota's Blz. 92
Wat willen we bereiken? Blz. 93
Toegankelijke en toekomstbestendige gemeentelijke ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, werk en inkomen Blz. 94
18. Transformatie agenda Blz. 95
60. Kernteams: doorontwikkeling Blz. 96
61. Jeugdzorg Blz. 97
62. Arbeidsparticipatie: werk aan de winkel Blz. 98
63. Minimabeleid Blz. 99
Saldi programma/ Wat mag het kosten? Blz. 100
Taakveld | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 101
Taakveld | 6.2 Wijkteams Blz. 102
Taakveld | 6.3 Inkomensregelingen Blz. 103
Taakveld | 6.4 Begeleide participatie Blz. 104
Taakveld | 6.5 Arbeidsparticipatie Blz. 105
Taakveld | 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Blz. 106
Taakveld | 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Blz. 107
Taakveld | 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Blz. 108
Taakveld | 6.82 Geëscaleerde zorg 18- Blz. 109
PNL-posten 2017-2020 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL) Blz. 110
Beleidsindicatoren Blz. 111
Programma 7 | Volksgezondheid en milieu Blz. 112
Toelichting Blz. 113
Beleidsnota's Blz. 114
Wat willen we bereiken? Blz. 115
Duurzame, veilige en gezonde samenleving Blz. 116
09. Integrale Veiligheid Blz. 117
20. Routekaart duurzaamheid Blz. 118
24. Realiseren taakstelling samenwerkingsverbanden Blz. 119
25. Bezuinigen op wettelijke taken GGD Blz. 120
51. Omgevingsvisie Blz. 121
53. Uitvoeren onderzoek wonen onder hoogspanningskabels Blz. 122
Saldi programma/ Wat mag het kosten? Blz. 123
Taakveld | 7.1 Volksgezondheid Blz. 124
Taakveld | 7.2 Riolering Blz. 125
Taakveld | 7.3 Afval Blz. 126
Taakveld | 7.4 Milieubeheer Blz. 127
Taakveld | 7.5 Begraafplaatsen Blz. 128
PNL-posten 2017-2020 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL) Blz. 129
Beleidsindicatoren Blz. 130
Programma 8 | Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Blz. 131
Toelichting Blz. 132
Beleidsnota's Blz. 133
Wat willen we bereiken? Blz. 134
Een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving Blz. 135
19. Woonagenda Blz. 136
50. Gelderse corridor Blz. 137
51. Omgevingsvisie Blz. 138
53. Uitvoeren onderzoek wonen onder hoogspanningskabels Blz. 139
54. Elst Centrum Blz. 140
55. Heteren Centrum Blz. 141
56. Schil Zetten Hemmen Blz. 142
58a. Landschapspark Park Lingezegen Blz. 143
58b. Landschapspark De Danenberg Blz. 144
59. Extra huisvesting statushouders en eigen inwoners Blz. 145
Saldi programma/ Wat mag het kosten? Blz. 146
Taakveld |8.1 Ruimtelijke Ordening Blz. 147
Taakveld | 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Blz. 148
Taakveld | 8.3 Wonen en bouwen Blz. 149
Beleidsindicatoren Blz. 150
PNL-posten 2017-2020 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL) Blz. 151
Programma 9 | Financiën en bedrijfsvoering Blz. 152
Toelichting Blz. 153
Wat willen we bereiken? Blz. 154
De gemeentelijke bedrijfsvoering volgt en anticipeert op ontwikkelingen in de maatschappij, door de optimale ondersteuning van het primaire proces Blz. 155
44. Flexibel werken met passende faciliteiten Blz. 156
48. Verbeterde P&C cyclus Blz. 157
67. Visie op Vastgoed Blz. 158
70. Goed rentmeesterschap Blz. 159
Saldi programma/ Wat mag het kosten? Blz. 160
Taakveld | 0.4 Overhead Blz. 161
PNL-posten 2017-2020 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL) Blz. 162
Programma 10 | Algemeen bestuur Blz. 163
Toelichting Blz. 164
Wat willen we bereiken? Blz. 165
Het versterken van de levendigheid en sociale vitaliteit van de kernen vanuit de urgentie van de kernen zelf Blz. 166
01. Kernenestafette (kracht van kernen) Blz. 167
Saldi programma/ Wat mag het kosten? Blz. 168
Taakveld 0.1 | Bestuur Blz. 169
Taakveld 0.2 | Burgerzaken Blz. 170
PNL-posten 2017-2020 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL) Blz. 171
Paragrafen Blz. 172
I. Lokale lasten Blz. 173
Inleiding Blz. 174
Het beleidskader van de lokale heffingen Blz. 175
De kostendekking Blz. 176
II. Weerstandsvermogen Blz. 177
Algemeen Blz. 178
Incidenteel weerstandsvermogen Blz. 179
Structureel weerstandsvermogen Blz. 180
III. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 181
Inleiding Blz. 182
Welke afspraken zijn over het onderhoud van de kapitaalgoederen gemaakt? Blz. 183
Kwaliteitsniveaus Blz. 184
In plannen vastgelegde kwaliteitsniveaus van het onderhoud Blz. 185
Financiële consequenties Blz. 186
IV. Financiering Blz. 187
Algemene ontwikkelingen Blz. 188
Leningen Blz. 189
Risicobeheer Blz. 190
V. Bedrijfsvoering Blz. 191
Bedrijfsvoeringsparagraaf begroting 2017 Blz. 192
VI. Verbonden partijen Blz. 193
Verbonden partijen Blz. 194
VII. Grondbeleid Blz. 195
Grondbeleid Blz. 196
Bijlagen Blz. 197
I. Meerjarenraming + toelichting Blz. 198
Meerjarenraming 2018-2020 Blz. 199
II. PNL 2017-2020 Blz. 200
II. PNL 2017-2020 Blz. 201
III. Overzicht reserves en voorzieningen Blz. 202
Toelichting Reserves en Voorzieningen Blz. 203
IV-a. Overzicht Incidentele baten en lasten Blz. 204
Toelichting Blz. 205
IV-b. Meerjarig overzicht mutaties reserves Blz. 206
Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Blz. 207
IV-c. EMU-saldo Blz. 208
Toelichting Blz. 209
V. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 210
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 211
VI. Recapitulatie baten en lasten per programma Blz. 212
VI. Recapitulatie baten en lasten per programma Blz. 213
Recapitulatie programma 1 'Openbare orde en veiligheid' Blz. 214
Recapitulatie programma 2 'Verkeer, vervoer en waterstaat' Blz. 215
Recapitulatie programma 3 'Economische zaken' Blz. 216
Recapitulatie programma 4 'Onderwijs' Blz. 217
Recapitulatie programma 5 'Cultuur, sport en recreatie' Blz. 218
Recapitulatie programma 6 'Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening' Blz. 219
Recapitulatie programma 7 'Volksgezondheid en milieu' Blz. 220
Recapitulatie programma 8 'Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting' Blz. 221
Recapitulatie programma 9 'Financiën en bedrijfsvoering' Blz. 222
Recapitulatie programma 10 'Algemeen bestuur' Blz. 223
Recapitulatie programma 95 'Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien (fictief programma)' Blz. 224
Recapitulatie programma 97 'Mutaties reserves (fictief programma)' Blz. 225
Recapitulatie programma 99 'Saldo na bestemming (fictief programma) Blz. 226
Recapitulatie baten en lasten per programma Blz. 227
VII. Specificaties mutaties in reserves per programma Blz. 228
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Blz. 229
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap