Programma 8 | Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Toelichting

Overbetuwe ontwikkelt door als een onderscheidende, krachtige gemeente met een aangenaam woon-, leef- en vestigingsklimaat. Vanzelfsprekend rekening houdend met de interne en externe ontwikkelingen in de toekomst. Voortbouwend op de aanwezige omgevingskarakteristieken en kwaliteiten in de samenleving.  En vanzelfsprekend integraal; we zetten in op het verbinden van mensen, netwerken, beleidsvelden én identiteit en beleving.woonvisie

Wat willen we bereiken?

Een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving

Een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.

Speerpunt(en)/ Wat gaan we er voor doen?

Saldi programma/ Wat mag het kosten?

Exploitatie Primair Begroot 2017 Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020
Lasten 2.145.806 2.145.806 2.145.806 2.145.806
Baten 1.379.767 1.379.767 1.379.767 1.379.767

Taakveld |8.1 Ruimtelijke Ordening

Exploitatie Primair Begroot 2017 Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020
Lasten 641.156 641.156 641.156 641.156
Baten 149.463 149.463 149.463 149.463

Taakveld | 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

Exploitatie Primair Begroot 2017 Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020
Lasten 454.856 454.856 454.856 454.856
Baten 413.852 413.852 413.852 413.852

Taakveld | 8.3 Wonen en bouwen

Exploitatie Primair Begroot 2017 Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020
Lasten 1.049.794 1.049.794 1.049.794 1.049.794
Baten 816.452 816.452 816.452 816.452

Beleidsindicatoren

Indicator eenheid periode regio waarde Bron Beschrijving
Woonlasten éénpersoonshuishouden euro 2016 Overbetuwe 561 COELO, Groningen Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.
2016 Nederland 643
Woonlasten meerpersoonshuishouden euro 2016 Overbetuwe 618 COELO, Groningen Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.
2016 Nederland 716
WOZ-waarde woningen dzd euro 2015 Overbetuwe 227 CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken De gemiddelde WOZ waarde van woningen.
2015 Nederland 206
Nieuwbouw woningen aantal per 1.000 woningen 2013 Overbetuwe 6,3 ABF - Systeem Woningvoorraad Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.
2013 Nederland 6,6
Demografische druk % 2016 Overbetuwe 56,7 CBS - Bevolkingsstatistiek De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar.
2016 Nederland 53

PNL-posten 2017-2020 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL)

Structurele nieuwe lasten:            
               
Nr. Omschrijving Jaar uitv. Invester. BCF 2017 2018 2019 2020
32. Schil Zetten-Hemmen 2017 350.000   22.451    
      TOTAAL 0 22.451 0 0
               
Eenmalige nieuwe lasten:            
               
Geen.