Meer
Publicatiedatum: 26-09-2016

Inhoud

Terug

25. Bezuinigen op wettelijke taken GGD

25. Bezuinigen op wettelijke taken GGD
Portefeuillehouder
Asseldonk Toon, van

Planning
Startdatum: 27-06-2016

We zetten in op het in overleg met de samenwerkingspartners verlagen van de bijdrage aan de wettelijke taken die de GGD uitvoert. We gaan daarbij uit van een taakstelling van 10%, wat op termijn een besparing oplevert van € 53.288.

Beoogd effect

Voorgenomen besparing is gerealiseerd met zo min mogelijk maatschappelijke impact 

Tussenresulta(a)t(en), eindresultaat en planning

Besluitvorming colleges van B&W  Oktober 2016
Besluitvorming DB en AB VGGM  Maart 2017
Gefaseerde verlaging van bijdrage aan wettelijke taken GGD  vanaf 2018

 

Aanpak

Opstellen plan van aanpak en vervolgens via ambtelijk overleg met gemeenten en VGGM komen tot een voorstel over de realiseren taakstelling. 

Opmerking

Uit de jaarrekening 2014 van VGGM blijkt dat er sprake is van een structureel voordeel van € 54.000,00. Voorstel is om vanaf 2018 hiervan € 27.000,00 aan te wenden voor het realiseren van de bezuinigingen op wettelijke taken GGD.