Meer
Publicatiedatum: 26-09-2016

Inhoud

Terug

13a. Elst Centraal en Spoorzone

13a. Elst Centraal en Spoorzone
Portefeuillehouder
Baal Jan, van

Planning
Startdatum: 26-06-2016
Einddatum: 30-12-2021

Elst Centraal omvat de herontwikkeling van de stationsomgeving in Elst. In 2012 is een stedenbouwkundig plan vastgesteld. Mede naar aanleiding van de besluitvorming ten aan zien van het Huis de Gemeente, is het stedenbouwkundig plan in 2015 op onderdelen herzien, echter nog niet vastgesteld.

In 2013 is besloten tot een financiële koerswijziging voor Elst Centraal. De gronden waar het woningbouwprogramma is geprojecteerd (Het Klooster, De Woongaard en Station West) en/of die in eigendom zijn van marktpartijen (De Woongaard, De Overtoom en deels Het Klooster) zijn uit de grondexploitatie gehaald, maar blijven onderdeel van het project en de herontwikkeling van het stationsgebied en daarvoor geldt nu een passief grondbeleid. De actieve gebiedsontwikkeling in een grondexploitatie is beperkt tot de 1e fase.

Er is een ruimtelijke verwevenheid met de realisatie van de onderdoorgangen voor snel- en langzaam verkeer onder het spoor bij het station. Deze zijn apart gefinancierd via het project Spoorzone.

Het project Spoorzone omvat de volgende onderdelen:

  • de eerste fase van het 3e spoor vanuit Tiel en benodigde perronaanpassingen- en toegangen,
  • de auto-onderdoorgang voor hulpdiensten, bus- en autoverkeer,
  • de fietsonderdoorgang en
  • nieuwe fietsenstallingen.

De realisatie van het spoor en de perronaanpassingen is uitgevoerd in opdracht van de Stadsregio Arnhem Nijmegen en is begin 2015 opgeleverd. De gemeente Overbetuwe is opdrachtgever naar ProRail voor de auto- en fietsonderdoorgang en fietsenstallingen. Als gevolg van de auto-onderdoorgang krijgt het bedrijf H.J. Heinz een nieuwe ontsluiting aan de zuidzijde van het perceel zodat vrachtverkeer niet meer door het centrum rijdt. Deze zuidelijke ontsluiting (TEOstraat) op de Olympiasingel is in april 2015 opgeleverd en is door H.J. Heinz in gebruikt genomen.

Beoogd effect

Een moderne veilige stationsomgeving met ruimte voor wonen en werken. 

Tussenresulta(a)t(en), eindresultaat en planning

Het grootste deel van de infrastructurele delen van het project is in 2016 afgerond. De tunnels onder het spoor zijn in het najaar van 2016  opgeleverd en, nadat de openbare ruimte rond het station woonrijp gemaakt is, in gebruik genomen. In 2017 worden de laatste afrondende werkzaakheiden worden uitgevoerd.

 De gronduitgifte is in de afgelopen jaren gestagneerd. In 2017 worden een kavel ten westen van het station actief in de markt gezet. Het in de markt zetten van de overige locaties ten westen van het station (appertementen) is afhankelijk van de uitkomsten van de woninbouwprogrammering.  De kavels Spoorlaan I en II worden actief bij de regionale makelaars onder de aandacht gebracht. Om bezwaren tegen een toekomstig bestemmingsplan te voorkomen, wordt getracht om te komen tot bindende afspraken met de bedrijven Martens en Otco. 

Aanpak

Het project wordt met succes aangestuurd door de projectorganisatie.