Meer
Publicatiedatum: 26-09-2016

Inhoud

Terug

29. Besparen op onderhoud sportaccomodaties

29. Besparen op onderhoud sportaccomodaties
Portefeuillehouder
Horsthuis Dimitri

Planning
Startdatum: 27-06-2016

Met de aanleg van de 4 kunstgrasvelden zijn de 4 verenigingen waar dit veld is aangelegd al verantwoordelijk voor het onderhoud en realisatie van de club- en kleedaccommodatie. Bij de andere 4 voetbalverenigingen is bij SC Valburg en Excelsior Zetten sprake van een meer dan acceptabele nul-situatie. Hier kan het onderhoud en realisatie van de club- en kleedaccommodatie ook overgedragen worden. Met EMM Randwijk zijn we (samen met het dorpshuis) in gesprek over nieuwbouw. Voor de nieuwbouw zijn geen financiële middelen gereserveerd/beschikbaar. Voor Spero is reeds budget beschikbaar gesteld, op korte termijn wordt gestart met de bouw. Na afronding kan de verantwoordelijkheid voor de kleedkamers aan Spero worden overgedragen.

Resteert het overdragen van het onderhoud van de velden. De beoogde besparing van € 80.000 is voor het eerst ingeboekt in jaarschijf 2017. In 2015 is van elk veld de nulsituatie in beeld gebracht. Deze nulmeting zal geactualiseerd moeten worden. Het beschikbare krediet voor de (proces)begeleiding is reeds uitgegeven aan het plan van aanpak, de beide nulmetingen en de begeleiding van de nieuwbouw van SV Spero. Voor nieuwe werkzaamheden zal geld beschikbaar moeten worden gesteld. 

Bij dit speerpunt speelt nadrukkelijk een relatie met speerpunt 3 Kostendekkende tarieven.

Beoogd effect

De buitensportverenigingen krijgen meer verantwoordelijkheid voor het onderhouden van hun accommodatie.

Tussenresulta(a)t(en), eindresultaat en planning

  • Actualiseren nulmeting velden (1e  helft 2017)
  • Overleg verenigingen (2017-2018)
  • Rondetafelgesprek raad-B&W (3e kwartaal 2017)
  •  Besluit B&W uitvoeren extra onderhoud (maart-april 2018)
  • Uitvoeren extra onderhoud t.b.v. acceptabele nulsituatie (2e kwartaal 2018)
  • Overdragen onderhoud velden aan verenigingen 1 augustus 2018

Aanpak

De gemeente betaalt nu nog het onderhoud aan de velden (sommige verenigingen doen dit zelf en ontvangen een onderhoudsbijdrage). De verenigingen zijn op de hoogte van het voornemen dat de gemeente het onderhoud willen overdragen. Overdracht kan pas plaatsvinden als er sprake is van een acceptabele nulsituatie. In het kader daarvan is in 2015 een nulmeting uitgevoerd. Deze zal in 2017 geactualiseerd moeten worden. Uit de geactualiseerde nulmeting kan blijken dat extra onderhoud noodzakelijk is. Dit kan opgenomen worden in de kadernota en begroting 2018. In 2018 kan het extra onderhoud uitgevoerd worden. 

Goed en zorgvuldig overleg met de verenigingen is belangrijk. De geactualiseerde nulmeting kan hiervoor het startpunt zijn. Externe ondersteuning bij dit proces is gewenst.