Meer
Publicatiedatum: 26-09-2016

Inhoud

Terug

13b. Verbeteren infrastructuur Elst Noord

13b. Verbeteren infrastructuur Elst Noord
Portefeuillehouder
Baal Jan, van

Planning
Startdatum: 26-06-2016
Einddatum: 30-06-2020

Uitvoering van de afspraak uit het coalitieakkoord: “Schrappen van de Noord Tangent en ontwikkelen van een verkeersveilig alternatief.”

Beoogd effect

Een verkeersveilige en adequate verkeerstructuur voor Elst Noord. Opheffen van de gelijkvloerse spoorkruisingen vergroot de veiligheid op het spoor en op de weg en neemt een knelpunt weg in de landelijke dienstregeling en de doorstroming van het verkeer. 

Tussenresulta(a)t(en), eindresultaat en planning

Extern ingenieursbureau gecontracteerd.

Concept Voorontwerp opgesteld.

Gronden verworven.

Omgevingsmanagement mondt uit in aangedragen oplossing voor de westelijke ontsluiting van Rijksweg Noord.

Planning

  • Aan de gemeenteraad leggen wij in 2017-Q4 een integraal VoorOntwerp voor van de 1e Weteringsewal en de Rijksweg Noord inclusief een compleet beeld van alle financiële aspecten van deze integrale uitwerking;
  • Gemeente Overbetuwe stelt een overdrachtsdossier op ten behoeve van de tunnelalliantie (ProRail). Hiermee wordt zo snel mogelijk gestart en bovenal het oplossen van het veiligheidsknelpunt op de Rijksweg Noord;
  • ProRail heeft het formele proces van de NaNOV-gelden doorlopen en ondersteunt daarnaast aangeboden de gemeente met het opstellen van het overdrachtsdossier;
  • Gemeente Overbetuwe heeft uitstel verkregen van het ministerie van l&W voor de inzet van de SpoDO-subsidie.
  • De gemeenteraad zal in 2018-Q4 de bestemmingsplan wijzigingen vaststellen.

Aanpak

Gemeente Overbetuwe, tevens wegbeheerder, heeft volgens de afspraken in het bestuurlijk overleg van juli 2014 het initiatief genomen om samen met de provincie Gelderland en ProRail tot een lange termijn oplossing te komen voor de overweg Rijksweg Noord in Elst. Er is een variantenstudie opgesteld, resulterend in een oplossing voor de beide spoorkruisingen Rijksweg Noord en 1e Weteringsewal. De uitkomsten van de studie zijn besproken in het bestuurlijk overleg op 7 september 2015 met provincie en ProRail. Tijdens dit overleg is overeenstemming bereikt over het opheffen van beide spooroverwegen en de bijdragen die deze partners leveren voor het bereiken van alternatieve (ongelijkvloerse) oplossingen. De Rijksweg Noord zal middels een onderdoorgang het spoor kruisen en bij de 1e Weteringsewal zal het gemotoriseerd verkeer het spoor kruisen middels een viaduct en het langzaamverkeer middels een onderdoorgang.