Meer
Publicatiedatum: 26-09-2016

Inhoud

Terug

48. Verbeterde P&C cyclus

48. Verbeterde P&C cyclus
Portefeuillehouder
Hol Wijnte

Planning
Startdatum: 26-06-2016

Dit speerpunt is een nieuwe vertaling van het oorspronkelijke speerpunt 48, te weten ‘Zorgen voor solide en toekomstbestendige financiën’, in samenhang met het nieuwe speerpunt 70. ‘Financiën: goed rentmeesterschap’. We willen bijdragen aan een meer eigentijdse P&C cyclus, passend bij de sturingsbehoeften van raad en college, waarbij duidelijk is voor de organisatie wat ieders rol en verantwoordelijkheid is. De boodschap luidt: terug naar de kern: meer grip, meer sturing, minder papier!

Met dit speerpunt willen we meer in control komen als bestuur en organisatie. Het budgetbeheer en de processen rond de P&C cyclus moeten zodanig plaatsvinden dat op elk moment relevante informatie beschikbaar is zonder extra inspanning. Adequate informatievoorziening is hierbij van groot belang en is mogelijk indien het budgetbeheer naar behoren wordt ingevuld en het proces van kaderstelling en controle goed functioneert.

Beoogd effect

Een hoog kwaliteitsniveau budgetbeheer en een goede facilitering van de kaderstellende en controlerende rol van de raad.

Tussenresulta(a)t(en), eindresultaat en planning

De projectgroep stelt een plan van aanpak op. Dit plan van aanpak biedt de basis voor de beoogde doorontwikkeling. De doorlooptijd van het plan zal ongeveer 1 jaar zijn. We starten in oktober, waarbij de periode tot december gebruikt wordt om goed en breed gedragen bestuursopdracht en plan van aanpak op te stellen. Quick-winners worden per direct opgepakt. 2015 gebruiken we als transitiejaar om de P&C cyclus te moderniseren door invulling te geven aan de hierboven genoemde projectonderdelen.

Maart 2016  Gunning software P&C
April 2016  Nieuw rekeningschema 2017
April-november 2016   Digitalisering workflow P&C werkorganisatie
Oktober 2016  Voorstel nieuwe beleids- en P&C cyclus met vernieuwde rapportages 2017
Oktober 2016  Digitale programmabegroting 2017
November 2016  Beleidsbibliotheek
December 2016  Voorstel financiële verordening 2017
December 2016  Budgethoudersregeling 2017

 

Aanpak

Het speerpunt wordt projectmatig opgepakt, waarbij door de verschillende projectgroepen, aangestuurd door een stuurgroep, voorstellen worden uitgewerkt en gerealiseerd voor:

  • verbetering van de kwaliteit van de P&C stukken (betrouwbare sturingsinformatie op maat)
  • verbetering van het budgetbeheer en budgethouderschap
  •  meer control op de informatieprocessen (betere ondersteunende systemen, interne werkprocessen en hulpmiddelen )

Op onderdelen maken we gebruik van externe expertise en laten we ons inspireren door best practices.