Meer
Publicatiedatum: 26-09-2016

Inhoud

Terug

14. Stationsomgeving Zetten-Andelst

14. Stationsomgeving Zetten-Andelst
Portefeuillehouder
Baal Jan, van

Planning
Startdatum: 26-06-2016
Einddatum: 30-11-2018

Uitvoering geven aan de ambitie die is gesteld in de Gebiedsvisie Stationsomgeving Zetten-Andelst (raadsbesluit 14 juli 2015), een impuls geven aan de kwaliteitsverbetering van het stationsgebied. Belangrijke kwesties zijn de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid. Wij werken een voorstel uit met maatregelen die op korte termijn een bijdrage leveren aan kwaliteitsverbetering van het stationsgebied.

Beoogd effect

  • Beter functionerend stationsgebied Zetten-Andelst
  • Meer reizigers maken gebruik van station Zetten-Andelst

Tussenresulta(a)t(en), eindresultaat en planning

Wat Wanneer
Start onderzoek  april 2016
Rapportage mei 2016
B&W voorstel juni 2016

 

Aanpak

De provincie erkent de problematiek en heeft het initiatief genomen een verkenning uit te voeren naar maatregelen die nodig zijn om de bereikbaarheid te voet, per fiets, per gemotoriseerd verkeer en met het openbaar vervoer te verbeteren.

Samen met de betrokken partijen provincie, ProRail, NS, vervoerders Arriva en Breng/Hermes worden werksessies georganiseerd om de problematiek in beeld te krijgen en om oplossingsrichtingen te verkennen. Deze verkenning moet uitmonden in een ontwerp voor het stationsgebied Zetten-Andelst.

Maatregelen zijn gericht op verbetering van de verkeersveiligheid op o.a. de omliggende kruispunten en voorzieningen op het station (P+R en fietsenstalling, etc.). Vervolgens zal gezamenlijk met de partijen overeenstemming moeten worden bereikt over de verdeling van de kosten om de maatregelen daadwerkelijk te realiseren.

 Naast deze studie is er ook een studie gestart naar stedelijke herverkaveling voor het gebied. Tevens wordt er gekeken naar strategische grondaankopen. Er zal afstemming gezocht worden met deze initiatieven.