Programma 7 | Volksgezondheid en milieu

Toelichting

We willen een schone gemeente zijn waar het fijn wonen, werken en recreeëren is.  Niet alleen voor ons zelf, maar ook voor de generaties na ons. We willen een duurzame gemeente zijn/worden. Een toekomstbestendige gemeente met een langdurige balans tussen ‘people, planet en profit’. Samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen we, onder andere door in te spelen op lokale en regionale  initiatieven, duurzaamheid in Overbetuwe verstevigen.

Wat willen we bereiken?

Duurzame, veilige en gezonde samenleving

Overbetuwe streeft ernaar in 2050 energieneutraal te zijn.  De normen voor milieu  en veiligheid voldoen minimaal aan de wettelijke normen.  Op het gebied van de volksgezondheid sluiten wij aan op de regionale visie "publieke gezondheid".

Speerpunt(en)/ Wat gaan we er voor doen?

Saldi programma/ Wat mag het kosten?

Exploitatie Primair Begroot 2017 Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020
Lasten 8.476.006 8.476.006 8.476.006 8.476.006
Baten 8.306.840 8.306.840 8.306.840 8.306.840

Taakveld | 7.1 Volksgezondheid

Exploitatie Primair Begroot 2017 Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020
Lasten 1.271.554 1.271.554 1.271.554 1.271.554

Taakveld | 7.2 Riolering

Exploitatie Primair Begroot 2017 Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020
Lasten 2.422.080 2.422.080 2.422.080 2.422.080
Baten 3.537.394 3.537.394 3.537.394 3.537.394

Taakveld | 7.3 Afval

Exploitatie Primair Begroot 2017 Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020
Lasten 3.495.766 3.495.766 3.495.766 3.495.766
Baten 4.698.067 4.698.067 4.698.067 4.698.067

Taakveld | 7.4 Milieubeheer

Exploitatie Primair Begroot 2017 Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020
Lasten 1.227.945 1.227.945 1.227.945 1.227.945

Taakveld | 7.5 Begraafplaatsen

Exploitatie Primair Begroot 2017 Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020
Lasten 58.661 58.661 58.661 58.661
Baten 71.379 71.379 71.379 71.379

PNL-posten 2017-2020 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL)

Structurele nieuwe lasten:            
               
Nr. Omschrijving Jaar uitv. Invester. BCF 2017 2018 2019 2020
31. Duurzame energie 2018 (exploitatie)   13.500    
      TOTAAL 0 13.500 0 0
               
Eenmalige nieuwe lasten:            
               
Nr. Omschrijving Jaar uitv. Eenmalig BCF 2017 2018 2019 2020
30. Deelname ODRA 2017 (netto) 2017 0 0      
      TOTAAL 0 0 0 0

 

Beleidsindicatoren

Indicator eenheid periode regio waarde Bron Beschrijving
Huishoudelijk restafval kg 2014 Overbetuwe 131 CBS - Statistiek Huishoudelijk afval De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg)
2014 Nederland 205
Hernieuwbare elektriciteit % 2014 Overbetuwe 1,2 Rijkswaterstaat Klimaatmonitor Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.
2014 Nederland 8,7