Meer
Publicatiedatum: 26-09-2016

Inhoud

Terug

51. Omgevingsvisie

51. Omgevingsvisie
Portefeuillehouder
Baal Jan, van

Planning
Startdatum: 26-06-2016
Einddatum: 30-06-2018

Eén integrale visie die ingaat op een duurzame fysieke leefomgeving in Overbetuwe. Zoals de nieuwe Omgevingswet vraagt vanaf 2021. Een integrale visie waarin Gemeentelijk Mobiliteitsplan Overbetuwe, Woonvisie, Sociaal Economisch Beleidsplan, Landschapsontwikkelingsplan, Milieubeleidsplan, Kadernota Visie op Ruimte en Waterplan (gedeeltelijk) geïntegreerd kunnen worden tot één overzichtelijk sturend document. Deze sectorale plannen hebben namelijk allemaal invloed op de leefomgeving.

Beoogd effect: Een strategisch politiek-bestuurlijk document dat

  • Het beleid voor de fysieke leefomgeving voor het gemeentelijk grondgebied integraal omschrijft. Dus een samenhangende eenduidige koers op strategisch niveau. Gebiedsgericht, niet een optelsom van beleidsvisies voor verschillende sectoren of gebieden. Alles doen kan immers niet, keuzes zijn vereist.
  •  Iedereen uitnodigt en inspireert om mee te denken, praten en doen. De fysieke leefomgeving is van ons allemaal en iedereen heeft baat en belang bij een goede kwaliteit daarvan. En iedereen kan daaraan bijdragen! Ook de lokale omgevingsvisie zal daarom (parallel aan de kanteling in het sociaal domein) inzetten op gedragsverandering om uit te kunnen gaan van het oplossend vermogen van partijen. Binnen de gekozen koers moet daarom ruimte zijn voor eigen invulling en oplossingen. 

Tussenresulta(a)t(en), eindresultaat en planning

  • Uitvraag bureaus: april 2016
  • Gunning aanbesteding: mei 2016
  • Themabijeenkomsten B&W en raad cocreatie: juni/juli 2016
  • Omgevingsagenda: Q 3 2016
  • Concept omgevingsvisie: Q1 2017

Exact proces volgt uit inhoud. De mate waarin kwesties geagendeerd worden en de complexiteit van die thema’s (onderling) heeft invloed op het vervolgproces. Concreet betekent dit dat bij de omgevingsagenda de planning wordt geactualiseerd.

Aanpak

Partijen verbinden met cocreatie.

De omgevingsvisie is en wordt niet alleen van de gemeente Overbetuwe. Om uiteindelijk tot een gedragen en samenhangende visie te komen, is het nodig dat partners in en rond Overbetuwe samenwerken in een cocreatief proces. Alleen dan kan de visie uitgevoerd worden! Parallel aan ontwikkelingen in het sociale domein, is in de omgevingsvisie het oplossend vermogen van private partijen uitgangspunt. Inwoners, ondernemers, corporaties, natuur- en milieuorganisaties maar ook college- en raadsleden zijn allen ‘mede-eigenaar’ van de omgeving. Zij kunnen zinvol bijdragen aan een duurzame fysieke leefomgeving met een goede kwaliteit. Cocreatie is samenwerken, waarbij alle deelnemers invloed hebben op het proces en het resultaat van het proces. Door cocreatie wordt de betrokkenheid en draagvlak groter, de inhoud sterker en daarmee de kwaliteit van de omgevingsvisie beter. En last but not least: de kans op inzet van partners in bij uitvoering wordt groter! De benodigde afwegingen en keuzes maken we vanzelfsprekend niet in de ‘ivoren toren’; het vereist een zorgvuldig en interactief proces met de belangrijke partners.

Om in dit proces te komen tot aanvaardbare uitkomsten, is geven en nemen noodzakelijk. Er spelen namelijk altijd meer belangen dan alleen het eigen belang van de deelnemers aan dit proces. Daarom houden we rekening met de verschillen tussen de diverse partners, geven ook aandacht aan de groep die niet participeert én zoeken de balans tussen cocreatie en het bestuur (kaderstellende rol, antenne op de samenleving). Voldoende tijd en aandacht hiervoor kan de uitvoeringskracht ten goede komen. Ook kan dit positief doorwerken naar (begrip voor) bestuurlijke keuzes. Als alle betrokkenen in het cocreatieve proces niet komen tot oplossingen, legt de gemeente uit welke afweging zij uiteindelijk maakt vanuit haar publiekrechtelijke belangen en taken. De gemeente is hierbij trekker van het gehele proces.

Wijze van verantwoording voortgang
Aan de hand van tussendocumenten op alle beheersaspecten. Aan de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever wordt bij de tussendocumenten (participatieplan, informatieplan en (concept-versies van) Omgevingsagenda en Omgevingsplan) inzicht gegeven hoe er gestuurd wordt op kwaliteit, organisatie, informatie, tijd, financiën en risico’s. Een samenvatting hiervan gebruiken we voor monitoring in het kader van de Uitvoeringsagenda.