Meer
Publicatiedatum: 26-09-2016

Inhoud

Terug

20. Routekaart duurzaamheid

20. Routekaart duurzaamheid
Portefeuillehouder
Horsthuis Dimitri

Planning
Startdatum: 26-06-2016
Einddatum: 30-12-2020

Actualiseren van het Klimaatbeleid en daarbij meenemen van de aandachts- en speerpunten uit het coalitieprogramma. Samengevat gaat het om:

  1. Woningbestand en gemeentelijke gebouwen energiezuiniger maken;
  2. Stimuleren duurzame energie;
  3. Energie een vast onderdeel maken van aanvraag milieuvergunning;
  4. Instellen duurzaamheidsprijs;
  5. Voor Windmolens bij Reeth geldt ‘nee, tenzij’;
  6. Ontwikkelen werkwijze waarmee het thema duurzaamheid een leidend principe wordt in alle gemeente onderwerpen.

Beoogd effect

Een Routekaart die als input dient voor de omgevingsvisie en die aangeeft hoe Overbetuwe invulling geeft aan de ambities voor duurzaamheid van de raad (hoe gaan wij de acties organiseren met de samenleving). De Routekaart geeft ook randvoorwaarden voor ‘duurzaamheid is een leidend principe” in alle gemeentelijke onderwerpen.

Aanpak

In december 2015 heeft de raad de kaders vastgesteld voor het te voeren beleid voor duurzaamheid. Er is gekozen voor het scenario; ‘Gelders Energie Akkoord’. De gemeente Overbetuwe heeft op basis van dit scenario de ambitie om in 2020 de CO2-uitstoot te verminderen met 20%, jaarlijks in te zetten op een energiebesparing van 1,5% en streeft naar een aandeel van 14% duurzame energie in 2020.

Op dit moment werken wij vanuit de Routekaart duurzaamheid Overbetuwe 2016-2020. In de Routekaart heeft een vertaling plaatsgevonden van de vastgestelde ambities en de uitvoeringsagenda (1-4). Omdat de gemeente zelf beperkte financiële middelen heeft en de investeringen die nodig zijn om de ambitie te halen fors zijn, zijn wij voor een groot gedeelte afhankelijk van investeringen vanuit de samenleving. De vraag hoe wij de samenleving kunnen ‘bewegen’ en hoe wij de uitvoering moeten organiseren om de gestelde doelen te halen, zijn de hoofdvragen waarop de Routekaart een antwoord geeft.

Bij het actualiseren van het beleid voor duurzaamheid wordt aansluiting gezocht bij de integrale, lokale omgevingsvisie (onderdeel 51). Vooral waar het gaat om de ruimtelijke doorvertaling van de doelstellingen en maatregelen voor duurzaamheid (locatie windturbines en ‘zonnevelden’).

In de Kadernota 2015 is een bedrag van € 50.000 beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen van een werkwijze waarmee het thema duurzaamheid een leidend principe wordt in alle gemeentelijke onderwerpen. In de uitvoeringsnotitie worden hiervoor uitgangspunten geformuleerd. De uitwerking hiervan vindt in 2017 en 2018 plaats.

Tussen- en eindresultaat

Datum/periode (Tussen)resultaat
april-juni 2016 Opstellen Routekaart duurzaamheid Overbetuwe 2016-2020 met de ‘stakeholders’
juli 2016 Concept Routekaart toelichten in de Werkgroep Duurzaamheid Overbetuwe
augustus 2016 B&W-advies over concept Routekaart en deze doorleiden naar griffie ter kennisname raad (informatiememo)
2016 Ontwikkelen werkwijze waarmee het thema duurzaamheid een leidend principe wordt in alle gemeentelijke onderwerpen