Bijlagen

I. Meerjarenraming + toelichting

Meerjarenraming 2018-2020

Algemeen
Deze meerjarenraming geeft de verwachte begrotingssaldi in jaren 2018 t/m 2020. Het merendeel van de uitgangspunten is ongewijzigd overgenomen uit de meerjarenraming bij de Kadernota 2017.

Enkele uitgangspunten die zijn aangepast en/of waarbij ontwikkelingen te melden zijn, lichten wij hieronder toe.

A. Aantallen woningen en inwoners
Toename aantal woningen:
In de Kadernota 2017 en deze begroting is een gemiddeld aantal nieuwbouwwoningen van 175 per jaar gehanteerd.

Toename aantal inwoners:
In voorgaande meerjarenramingen is voor de toename van de aantallen woningen en inwoners het verhoudingscijfer 1 : 2 toegepast. Per nieuwe woning neemt het aantal inwoners dus gemiddeld met 2 toe. Dit is per jaar 2 x 175 = 350 (was voorheen dus 2 x 125 = 250).

Hieronder treft u het cijfermatige deel van deze meerjarenraming aan en daarachter korte toelichtingen op de diverse onderdelen.

Meerjarenperspectief 2018-2020 2018 (€) 2019 (€) 2020 (€)
I. Nadelen ( - ):      
1. Afval/riolering: 100% kostendekkend 0 0 0
       
2. Financiële ruimte voor afwijking nullijn -138.000 -138.000 -138.000
       
3. Van de nullijn uitgezonderde onderdelen:      
a. Ontwikkeling Personeelsbudget:      
   - jaarlijkse verhoging premies e.d. gemiddeld 0,5%. -86.000 -86.000 -86.000
   - verhoging fte's obv aantal inwoners/Berenschot -174.000 -174.000 -174.000
   - verhoging salarisbudget gerelateerde uitgaven na taakst. -9.000 -11.000 -11.000
   - verhoging loonkosten/vergoedingen bestuur -5.000 -5.000 -5.000
Subtotaal P-budget -274.000 -276.000 -276.000
Correctie taakstelling personeel 0 0 0
Subtotaal onderdeel 3-a -274.000 -276.000 -276.000
b. Toename bijdragen aan samenwerkingsverbanden -70.000 -71.000 -72.000
c. Netto lasten toename aantal WWB-ers pm pm pm
       
4. Afbouw voordeel verkoop preferente aandelen Vitens -8.000 -8.000 -8.000
5. ICT (ten laste van vrijval kapitaallasten) -55.000 -149.000 -62.000
Totaal nadelen -545.000 -642.000 -556.000
II. Voordelen ( + ):      
1. Algemene Uitkering:      
a. algemene uitkering 1.054.000 729.000 896.000
b. stelposten doorschuiven kortingen naar doelgroepen 0 0 0
totaal onderdeel II-1 algemene uitkering 1.054.000 729.000 896.000
       
2. Netto toename OZB-opbrengst door nieuwbouw 7.000 7.000 7.000
    minus korting inkomstenmaatstaf algemene uitkering      
       
3. Financiële ruimte door vrijvallende kapitaallasten      
    minus jaarlijkse raming post onvoorzien 181.000 142.000 89.000
       
4. Nog niet verwerkte voordelen heroverwegingsoperaties:      
a. Taskforce for money (uit Kadernota 2016) 50.000 50.000 0
b. uit Kadernota 2015 (voorzover niet elders verwerkt) 415.000 0 0
c. taakstelling ICT / huisvesting 45.000 0 0
Totaal voordelen 1.752.000 928.000 992.000
Subtotalen voor- en nadelen 1.207.000 286.000 436.000
       
Af: lasten bestaand PNL -437.000    
Af: lasten aanvullend PNL (2019 en 2020 stelposten) -450.000 -250.000 -250.000
       
Bij: consequenties tariefsaanpassingen:      
a. OZB 1,5% 103.000 103.000 103.000
b. Divere leges en overige heffingen 1,5% 16.000 16.000 16.000
       
Doorwerking begrotingsoverschot/-tekort jaar ervoor 1.340.000 1.779.000 1.934.000
       
Overschot/Tekorten (-) 1.779.000 1.934.000 2.239.000

 

I. Toelichting op de verwachte nadelen (zie corresponderende nummers in meerjarenraming)

1. Afval/riolering, 100% dekking
Geen nadere toelichting.

2. Voor afwijking nullijn maximaal € 138.000 per jaar beschikbaar

De nullijn houdt kort gezegd in dat er geen verhoging van begrotingsramingen plaatsvindt door prijsstijging en areaaluitbreiding (toename woningen/inwoners, onderhoudsbestanden wegen, plantsoenen, etc.). In deze gemeente wordt al jaren bij het opstellen van de begroting voor een deel van de ramingen de nullijn gehanteerd en is slechts een beperkte afwijking van die nullijn toegestaan. Met ingang van begrotingsjaar 2005 is in het kader van bezuinigingen het totaalbedrag voor de afwijking van de nullijn door de raad al verlaagd van € 550.000 naar € 275.000. Vervolgens is naar aanleiding van de operatie Schatgraven dit resterende bedrag met ingang van 2011 nogmaals gehalveerd en vastgesteld op maximaal € 138.000 per jaar.

Een aantal onderdelen is van de nullijn uitgezonderd (verhogingen van deze onderdelen hoeven dus niet ten laste van de € 138.000), zoals:

 1. hogere bijdragen aan samenwerkingsverbanden;
 2. hogere netto lasten sociale uitkeringen in brede zin;
 3. verhoging van de salariskosten op basis van nieuwe CAO, e.d.

Jaarlijks wordt bij de aanlevering van begrotingsgegevens aan de budgethouders gevraagd om prijsverhogingen en extra kosten van areaaluitbreiding zoveel mogelijk op te vangen binnen eigen budgetten. Op deze wijze vindt er jaarlijks organisatiebreed dus al een heroverwegings-/ efficiencyoperatie plaats op de exploitatiebegroting, waardoor prijsstijgingen en extra kosten van areaaluitbreiding over een deel van het gemeentebudget worden opgevangen.

3. Van de nullijn uitgezonderde onderdelen:

a. Ontwikkeling Personeelsbudget
Voor de toelichting op de toename van de salariskosten door verhoging van het aantal fte’s en overige verhogingen verwijzen wij naar de afzonderlijke toelichting op het personeelsbudget in paragraaf 3.9.

b. Toename bijdragen aan samenwerkingsverbanden
Dit betreffen hogere bijdragen aan samenwerkingsverbanden voornamelijk door toename van de aantallen inwoners.

c. WWB en overige sociale uitkeringen
De huidige verwachting is dat het aantal uitkeringsgerechtigden in de jaren 2017 t/m 2020 nog wat zal toenemen. Bij het opstellen van deze meerjarenraming 2017-2020 in deze Kadernota 2017 is er vanuit gegaan dat de stijging van de uitkeringslasten in de komende jaren volledig kan worden opgevangen door een hogere algemene uitkering (door het hogere aantal uitkeringsgerechtigden) en door een stijging van het te ontvangen Rijksbudget.

4. Afbouw voordeel verkoop preferente aandelen NV Vitens
De preferente aandelen die de gemeente had van Vitens zijn eind 2005 verkocht aan deze NV. De opbrengst zal aan de gemeenten in 15 jaarlijkse termijnen worden uitbetaald (via een leningconstructie). Naast de te ontvangen jaarlijkse aflossing, ontvangt de gemeente een jaarlijkse rentevergoeding over het nog niet afgeloste deel.
De eerste uitbetaling heeft plaatsgevonden in 2007. Deze jaarlijkse inkomst neemt jaarlijks af met ongeveer € 8.000 (rente over afgeloste deel voorgaand jaar). In 15 jaar zal Vitens de hele lening hebben afgelost en zullen de inkomsten hiervan dus geheel zijn afgebouwd.

5. ICT
Tot en met de Programmabegroting 2016 liepen vervangings- en nieuwe investeringen op het gebied van ICT altijd via het Programma Nieuwe Lasten (PNL). In de meerjarenraming is daarvoor ook financiële ruimte van vrijvallende kapitaallasten beschikbaar. Met ingang van deze Kadernota 2017 zijn de kapitaallasten van alle ICT-investeringen als afzonderlijke post in de meerjarenraming opgenomen. Hierdoor gaan de investeringen op het gebied van ICT voortaan dus niet meer via het PNL.

II. Toelichting op de verwachte voordelen (zie corresponderende nummers in meerjarenramingen)

1. Algemene uitkering gemeentefonds
De ramingen van de algemene uitkering zijn gebaseerd op de meicirculaire 2016.
Zie toelichting in de uiteenzetting van de financiële positie, onder 1.3.2.

2. Toename netto OZB-opbrengsten door nieuwbouw (na aftrek korting inkomstenmaatstaf algemene uitkering)
De extra inkomsten wegens nieuwbouw zijn wat hoger dan de kortingen die het rijk toepast op de algemene uitkering via de inkomstenmaatstaf. Per saldo ontstaan er dus (relatief geringe) voordelen op deze onderdelen t.g.v. nieuwbouw.

3. Financiële ruimte door vrijval kapitaallasten, na aftrek nieuwe posten onvoorzien
Op dit onderdeel wordt de financiële ruimte geraamd die ontstaat doordat de boekwaarden van investeringen afnemen door jaarlijkse afschrijving (lagere rente en bij geheel wegvallen boekwaarde tevens vrijval afschrijvingsdeel). Aan de andere kant wordt er jaarlijks een bedrag voor “onvoorzien” geraamd in de begroting van ruim € 50.000 om kapitaallasten van nieuwe (onvoorziene) investeringen te dekken. Deze jaarlijkse raming van onvoorzien wordt in mindering gebracht op het voordeel van de vrijvallende kapitaallasten.

4. Nog niet verwerkte voordelen uit heroverwegingsoperaties
Hieronder zijn totaalbedragen opgenomen van toekomstige voordelen van vastgestelde heroverwegingsvoorstellen. Bij de samenstelling van elke nieuwe begroting worden de voorstellen van de betreffende jaarschijf financieel verwerkt en vervolgens gerealiseerd. In de jaarschijven 2018 en 2019 zijn nog de volgende te realiseren structurele voordelen heroverwegingstaakstelling opgenomen:

a. Uit de Taskforce for money (opgenomen in de Kadernota 2016) in de jaren 2017 t/m 2019 jaarlijks een besparing van € 50.000 (dus totaal € 150.000) vanwege het omvormen van peuterspeelzalen naar peuteropvang.

b. Uit de Kadernota 2015 in jaarschijf 2018 in totaal € 415.000 (wordt gelet op de omvang van de voorstellen/teksten hier niet gespecificeerd). In de Kadernota 2017 was nog een bedrag opgenomen van € 486.000. Het verschil van € 71.000 komt door het al in 2017 realiseren van een heroverweging op de bijdrage aan de VGGM (€ 52.000) en een heroverweging op het budget onderwijsbegeleiding (€ 19.000).

c. Uit de Kadernota 2015 in jaarschijf 2018 € 45.000 besparing op ICT / huisvesting ter invulling van het laatste deel van de taakstelling van € 450.000 in verband met achterblijvend overheadkosten n.a.v. onder andere de regionalisering van de brandweer en de ODRA.

Overige mutaties:

Programma Nieuwe Lasten (PNL)
Onder dit onderdeel zijn de geraamde structurele lasten opgenomen uit het PNL bij deze Kadernota.
In de jaarschijven 2019 en 2020 zijn stelposten opgenomen van € 250.000.

Extra opbrengsten tariefsverhogingen
In deze meerjarenraming is uitgegaan van tariefsverhogingen van o.a. de OZB en leges van gemiddeld 1,5% per jaar.

Doorwerking begrotingssaldi
Het eindsaldo van een voorgaande jaarschijf is in deze meerjarenraming steeds verwerkt in het saldo van de volgende jaarschijf (structurele doorwerking).

II. PNL 2017-2020

II. PNL 2017-2020

 

 

III. Overzicht reserves en voorzieningen

Toelichting Reserves en Voorzieningen

 

Bij elke reserve en voorziening treft u op de volgende pagina een korte toelichting aan met een financieel meerjarenperspectief t/m eind 2020.

I. Reserves

A. Algemene reserve

B. Bestemmingsreserves

 1. Opvang kapitaallasten investeringen
 2. Overige

II. Voorzieningen

A. Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s

 1. Grondexploitatie
 2. Dubieuze debiteuren
 3. Wethouderspensioenen
 4. Overige

B. Egalisatie voorzieningen (riolering/gebouwen)

C. Voorzieningen middelen derden (niet provincie/rijk) 
(geen)

 

I. Reserves

A. Algemene reserve

10001  Algemene Reserve
Bestemming:

 • deels buffer voor opvang eenmalige risico’s.
 • andere deel in principe vrij aanwendbare middelen om eenmalige (grote) uitgaven te dekken.

Achtergrondinformatie: in de paragraaf weerstandsvermogen bij de programmabegroting worden o.a. de risico’s, die beslag leggen op eenmalige dekkingsmiddelen zoveel mogelijk uitgedrukt in bedragen en vindt er een confrontatie plaats met de beschikbare eenmalige dekkingsmiddelen, waarvan de algemene reserve de belangrijkste is.

Meerjarenraming

 

Saldo 1-1-2017

6.939.947

mutatie in 2017

5.593.214

Saldo 1-1-2018

12.533.161

mutatie in 2018

1.681.400

Saldo 1-1-2019

14.214.561

mutatie in 2019

1.934.000

Saldo 1-1-2020

16.148.561

mutatie in 2020

2.239.000

Saldo 31-12-2020

18.387.561

 Toelichting meerjarenraming 2017-2020
Zie overzicht verderop.

 

B. Bestemmingsreserves (BR)

1. Bestemmingsreserves opvang kapitaallasten

12206  BR Kapitaallasten Ambtshuis
Bestemming: dekking kapitaallasten investering aankoop Ambtshuis Elst.
Achtergrondinformatie: de aankoopkosten van het ambtshuis worden in 40 jaar afgeschreven en de jaarlijkse kapitaallasten worden gedekt met de jaarlijkse rente over bovenvermelde bestemmingsreserve.

Meerjarenraming

 

Saldo 1-1-2017

988.919

mutatie in 2017

-25.650

Saldo 1-1-2018

963.269

mutatie in 2018

-26.420

Saldo 1-1-2019

936.849

mutatie in 2019

-27.212

Saldo 1-1-2020

909.637

mutatie in 2020

-28.029

Saldo 31-12-2020

881.608

Toelichting mutatie 2017-2020
Zie boven.

12207  BR kapitaallasten Project Brede School
Bestemming: opvang nadeel door vertraagd vrijkomen bijdrage uit Westeraam.
Achtergrondinformatie: deze bestemmingsreserve is destijds ingesteld ter dekking van een deel van de kapitaallasten van het project brede school (PBS). Op basis van voorstel 3 uit het stappenplan Algemene Reserve dat zat opgenomen in de Kadernota 2015 is in 2014 een groot deel van het saldo gebruikt om maatschappelijke investeringen ineens af te schrijven. Het resterende saldo van € 560.000 is bestemd voor de opvang van het nadeel van € 140.000 per jaar in de periode 2014-2017 ten gevolge van het vertraagd vrijkomen van de bijdrage uit Westeraam. Deze bijdrage van € 2,7 miljoen wordt eind 2017 ontvangen. Oorspronkelijk zou dat bedrag in 2012 worden ontvangen.

Meerjarenraming

 

Saldo 1-1-2017

140.000

mutatie in 2017

-140.000

Saldo 1-1-2018

0

Toelichting mutatie 2017-2020
Zie boven.

 

12208  BR kapitaallasten Hockeycomplex     
Bestemming: dekking van de kapitaallasten van het hockeycomplex.
Achtergrondinformatie: de kapitaallasten van het hockeycomplex worden jaarlijks gedekt door onttrekkingen uit deze bestemmingsreserve. De investeringen in de aanleg van de kunstgrasvelden, was- en kleedaccommodaties en het parkeerterrein worden lineair afgeschreven in resp. 30, 40 en 20 jaar. Over de bestemmingsreserve wordt jaarlijks 2,5% rente berekend. (Rentepercentage afgestemd op percentage dat gehanteerd wordt voor de investering.)

Meerjarenraming

 

Saldo 1-1-2017

1.292.166

mutatie in 2017

-66.101

Saldo 1-1-2018

1.226.065

mutatie in 2018

-66.101

Saldo 1-1-2019

1.159.964

mutatie in 2019

-66.101

Saldo 1-1-2020

1.093.893

mutatie in 2020

-66.101

Saldo 31-12-2020

1.027.762

Toelichting mutatie 2017-2020
Zie boven.

12209  BR kapitaallasten Heteren-Centrum
Bestemming: dekking van een deel van de kapitaallasten van het project Heteren-Centrum.
Achtergrondinformatie: op 26 augustus 2008 heeft de raad ingestemd met het project Heteren Centrum. De kapitaallasten van dit project zullen gedeeltelijk gedekt worden door jaarlijkse onttrekkingen aan deze nieuw gevormde bestemmingsreserve.

Meerjarenraming

 

Saldo 1-1-2017

4.697.116

mutatie in 2017

-178.441

Saldo 1-1-2018

4.518.675

mutatie in 2018

-178.441

Saldo 1-1-2019

4.340.234

mutatie in 2019

-178.441

Saldo 1-1-2020

4.161.793

mutatie in 2020

-178.441

Saldo 31-12-2020

3.983.352

Toelichting mutatie 2017-2020
Jaarlijks 2,5% rente op de bestemmingsreserve bijgeschreven. De werkelijke kapitaallasten van het vastgoed worden jaarlijks gedekt door een onttrekking uit deze reserve. Als in een jaar de rentebijschrijving op deze reserve hoger is dan de rentelast van de investering dan wordt deze hogere rentebijschrijving alsnog overgeheveld naar de algemene reserve.

12210  BR kunstgras Spero
Bestemming: dekking van de kapitaallasten van de investering kunstgras bij Spero.
Achtergrondinformatie: de kapitaallasten van één van de kunstgrasvelden van Spero worden jaarlijks gedekt door onttrekkingen uit deze bestemmingsreserve. De investering wordt lineair afgeschreven in 30 jaar. Over de bestemmingsreserve wordt jaarlijks 2,5% rente berekend.
Indien het 2e trainingsveld van Spero niet omgezet zou zijn in een kunstgrasveld had de gemeente groot-onderhoud aan dit veld moeten uitvoeren. De middelen voor dit groot-onderhoud zijn gestort in deze bestemmingsreserve. Spero betaalt jaarlijks de extra lasten voor een 2e kunstgrasveld ten opzichte van de lasten van een natuurgrasveld. Het bedrag van het niet uitgevoerde groot-onderhoud valt in 15 jaar vrij ten gunste van de exploitatie.

Meerjarenraming

 

Saldo 1-1-2017

353.549

mutatie in 2017

-24.405

Saldo 1-1-2018

329.144

mutatie in 2018

-24.405

Saldo 1-1-2019

304.739

mutatie in 2019

-24.405

Saldo 1-1-2020

280.334

mutatie in 2020

-24.405

Saldo 31-12-2020

255.929

Toelichting mutatie 2017-2020
Zie boven.

12211  BR kapitaallasten sporthal HPC
Bestemming: dekking van een gedeelte van de kapitaallasten van sporthal HPC.
Achtergrondinformatie: de raad heeft op 26 januari 2010 ingestemd met de bouw van de sporthal bij het Hendrik Pierson College. De extra kapitaallasten van de sporthal worden jaarlijks gedekt door onttrekkingen uit deze bestemmingsreserve. De investering wordt lineair afgeschreven in 15, 20 en 40 jaar tegen 2,5% rente.

Meerjarenraming

 

Saldo 1-1-2017

1.486.772

mutatie in 2017

-55.588

Saldo 1-1-2018

1.431.184

mutatie in 2018

-55.588

Saldo 1-1-2019

1.375.596

mutatie in 2019

-55.588

Saldo 1-1-2020

1.320.008

mutatie in 2020

-55.588

Saldo 31-12-2020

1.264.420

Toelichting mutatie 2017-2020
Zie boven.

12212  BR kapitaallasten tijdelijke huisvestingsmaatregelen
Bestemming: dekking van de kapitaallasten tijdelijke huisvestingsmaatregelen.
Achtergrondinformatie: de raad heeft 3 december 2013 ingestemd met het uitvoeren van tijdelijke huisvestingsmaatregelen ter overbrugging van de periode naar een definitieve huisvestingsoplossing. Deze maatregelen betreffen voor het merendeel economische investeringen, welke op grond van de voorschriften dus moeten worden afgeschreven in meerdere jaren. De kapitaallasten van deze investeringen worden jaarlijks gedekt door onttrekkingen uit deze bestemmingsreserve. De investering wordt lineair afgeschreven in 10 jaar tegen 2,5% rente.

Meerjarenraming

 

Saldo 1-1-2017

456.767

mutatie in 2017

-61.900

Saldo 1-1-2018

394.867

mutatie in 2018

-61.900

Saldo 1-1-2019

332.967

mutatie in 2019

-61.900

Saldo 1-1-2020

271.067

mutatie in 2020

-61.900

Saldo 31-12-2020

209.167

Toelichting mutatie 2017-2020
Zie boven.

12213  BR kapitaallasten P&R garage Elst
Bestemming: dekking van een deel van de kapitaallasten van de P&R-garage.
Achtergrondinformatie: vanuit het grondcomplex Elst Centraal (complex G071) is in 2014 een bijdrage van € 412.759 betaald aan de investering van de P&R-garage. Deze bijdrage mag op grond van de voorschriften echter niet in mindering worden gebracht op het bruto investeringsbedrag omdat het grondcomplex niet valt onder de definitie van “derden”. De bijdrage is daarom gestort in deze nieuw gevormde bestemmingsreserve kapitaallasten P&R-garage. Jaarlijks wordt een deel van deze bestemmingsreserve gebruikt ter dekking van de kapitaallasten (m.i.v. 2015).

Meerjarenraming

 

Saldo 1-1-2017

404.873

mutatie in 2017

-4.211

Saldo 1-1-2017

400.662

mutatie in 2018

-4.401

Saldo 1-1-2018

396.261

mutatie in 2019

-4.599

Saldo 1-1-2019

391.662

mutatie in 2020

-4.806

Saldo 31-12-2019

386.856

 

Toelichting mutatie 2017-2020

Zie boven.

 

 1. Overige bestemmingsreserves

 

12106  BR Bovenwijkse voorzieningen           

Bestemming: dekking van kosten van voorzieningen, die niet alleen van belang zijn voor één bepaald gebied maar voor meerdere wijken van nut zijn.

Achtergrondinformatie: in deze reserve worden ten laste van grondexploitaties vaste bedragen per woning voor woningbouwprojecten en bedragen per m2 voor bedrijventerreinen gestort ter bekostiging van -zoals de naam al aangeeft- bovenwijkse voorzieningen.

 

Meerjarenraming

 

Saldo 1-1-2017

1.818.516

mutatie in 2017

360.798

Saldo 1-1-2018

2.179.314

mutatie in 2018

-1.623.223

Saldo 1-1-2019

556.091

mutatie in 2019

73.000

Saldo 1-1-2020

629.091

mutatie in 2020

97.500

Saldo 31-12-2020

726.591

Toelichting meerjarenraming 2017-2020
De mutaties betreffen uitsluitend toevoegingen van de bijdragen vanuit grondexploitaties. In 2018 zijn onttrekkingen geraamd voor de aanpassing van de verkeerssituatie bij de stationslocatie Zetten-Andelst (€ 500.000), rotonde Elst-Noord (€ 500.000) en Fietsvoorzieningen (€ 500.000).

12115  BR Vervanging materiaal Openbare Werken
Bestemming: dekking kapitaallasten van investeringen van vervanging van materieel.
Achtergrondinformatie: deze bestemmingsreserve is gebaseerd op het in april 2009 door de raad vastgestelde herziene systeem van "vervanging materieel afdelingen Openbare Ruimte en Veiligheid”. Op deze wijze ontstaat er een jaarlijks gelijke belasting van het gemeentebudget, worden grote schommelingen op de afzonderlijke begrotingsposten voorkomen en is er een goede basis voor de jaarlijkse berekening van de uurtarieven van de machines en voertuigen. Bij de Najaarsnota 2014 is het nieuwe vervangingsschema 2012-2028 vastgesteld en is het onderdeel “Veiligheid” eruit gehaald in verband met de overdracht van taken naar de VGGM. In 2017 wordt het vervangingsschema geactualiseerd.

Meerjarenraming

 

Saldo 1-1-2017

3.530.833

mutatie in 2017

-173.370

Saldo 1-1-2018

3.357.463

mutatie in 2018

-137.778

Saldo 1-1-2019

3.219.685

mutatie in 2019

-141.099

Saldo 1-1-2020

3.078.586

mutatie in 2020

-143.071

Saldo 31-12-2020

2.935.515

Toelichting meerjarenraming 2017-2020
Bovenstaande mutaties zijn gebaseerd op het vastgestelde vervangingsschema.

12127  BR Vitens
Bestemming: opvang tekort dat is ontstaan door verkoop aandelen Vitens.
Achtergrondinformatie: in 2006 zijn de preferente aandelen Vitens aan dat bedrijf verkocht voor een bedrag van € 2.327.400. Hoewel dit bedrag gedurende vijftien jaar (in 2007 t/m 2021) in gelijke termijnen zal worden ontvangen, diende op grond van de BBV-voorschriften de gehele verkoopopbrengst te worden verantwoord in boekjaar 2006, het jaar waarin de transactie feitelijk plaatsvond. Met ingang van de begroting 2007 was echter rekening gehouden met een structurele jaarlijkse ontvangst van € 155.160 (= 1/15e deel van de verkoopopbrengst). Om te voorkomen dat vanaf 2007 in de begroting een gat zou ontstaan ter grootte van dit bedrag, is via de bestemming van het rekeningsresultaat 2006 de verkoopopbrengst gestort in een nieuw gevormde bestemmingsreserve Vitens. Gedurende vijftien jaar (voor het eerst in 2007) wordt conform de oorspronkelijke bedoeling jaarlijks een bedrag van € 155.160 aan deze bestemmingsreserve onttrokken om de begroting sluitend te krijgen.

Meerjarenraming

 

Saldo 1-1-2017

775.800

mutatie in 2017

-155.160

Saldo 1-1-2018

620.640

mutatie in 2018

-155.160

Saldo 1-1-2019

465.480

mutatie in 2019

-155.160

Saldo 1-1-2020

310.320

mutatie in 2020

-155.160

Saldo 31-12-2020

155.160

Toelichting meerjarenraming 2017-2020
Zie bij achtergrondinformatie.

12139   BR Afslag 38 Elst/Oosterhout
Bestemming: dekking kosten verkeerskundige aanpassingen afslag 38.
Achtergrondinformatie: de gemeente Overbetuwe moet financieel bijdragen in een verkeerskundige oplossing die leidt tot een goede ontsluiting van Park 15. Voor een goede ontsluiting zijn aanpassingen aan afslag 38 noodzakelijk.

Meerjarenraming

 

Saldo 1-1-2017

2.205.330

mutatie in 2017

-499.800

Saldo 1-1-2018

1.705.530

mutatie in 2018

pm

Saldo 1-1-2019

1.705.530

mutatie in 2019

pm

Saldo 1-1-2020

1.705.530

mutatie in 2020

pm

Saldo 31-12-2020

1.705.530

Toelichting meerjarenraming 2017-2020
Op dit moment is nog niet exact bekend wanneer de middelen van deze reserve zullen worden ingezet.

12141   BR Spoorzone
Bestemming: opvang nadelige saldo project Spoorzone.
Achtergrondinformatie: ter dekking van het te verwachten nadelige saldo is er in 2012 een bestemmingsreserve gevormd van afgerond € 5,5 miljoen.

Meerjarenraming

 

Saldo 1-1-2017

1.169.136

mutatie in 2017

-1.169.136

Saldo 1-1-2018

0

Toelichting mutatie 2017-2020
Op basis van verwachtingen van ProRail is de verwachting dat het restant van de bestemmingsreserve in 2017 wordt ingezet.

12143   BR Telecommunicatietoepassing
Bestemming: dekking van de kapitaallasten voor de aanschaf van de telecommunicatietoepassing en de smartphones.
Achtergrondinformatie: in het krediet voor de herhuisvestingsmaatregelen van de ambtelijke organisatie was voor de vervanging van de telefooncentrale een budget opgenomen van € 300.000. De aangeschafte integrale telecommunicatietoepassing is veel meer een digitale oplossing en zijn de exploitatielasten hoger. Het oorspronkelijke investeringsbedrag van € 300.000 is omgezet naar de BR telecommunicatietoepassing. 

Meerjarenraming

 

Saldo 1-1-2017

192.658

mutatie in 2017

-46.139

Saldo 1-1-2018

146.519

mutatie in 2018

-47.292

Saldo 1-1-2019

99.227

mutatie in 2019

-48.474

Saldo 1-1-2020

50.753

mutatie in 2020

-50.753

Saldo 31-12-2020

0

Toelichting mutatie 2017-2020
De rente over het saldo per 1-1 wordt toegevoegd, De onttrekking is gelijk aan de kapitaallasten van de vermelde investeringen.

12144   BR Precario
Bestemming: dekking mogelijke terugbetaling betwist deel precarioheffing.
Achtergrondinformatie: vanaf 1 november 2014 is een precarioheffing ingevoerd. In 2015 zijn aangeslagen opgelegd voor elektriciteitsnetwerken en voor gasleidingen. Een aanslag voor het elektriciteitsnetwerk wordt betwist. In afwachting van de uitkomst hiervan is deze bestemmingsreserve gevormd via de bestemming van het rekeningresultaat 2015. 

Meerjarenraming

 

Saldo 1-1-2017

2.000.000

mutatie in 2017

pm

Saldo 1-1-2018

2.000.000

mutatie in 2018

pm

Saldo 1-1-2019

2.000.000

mutatie in 2019

pm

 Saldo 1-1-2020

2.000.000

mutatie in 2020

pm

Saldo 31-12-2020

2.000.000

Toelichting mutatie 2017-2020
Een reële meerjarenprognose kan niet worden gemaakt. 

 

A. Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s

 1. Grondexploitatie

23001  Voorziening verliesgevende complexen (bestemd)
Bestemming: opvang verliezen grondcomplexen.
Achtergrondinformatie: jaarlijks worden actuele berekeningen gemaakt van de grondcomplexen en wordt de stand van de voorziening afgestemd op de te verwachten verliezen.

Meerjarenraming

 

Saldo 1-1-2017

17.112.708

mutatie in 2017

-350.210

Saldo 1-1-2018

16.762.498

mutatie in 2018

-7.754.957

Saldo 1-1-2019

9.007.541

mutatie in 2019

pm

Saldo 1-1-2020

9.007.541

mutatie in 2020

pm

Saldo 31-12-2020

9.007.541

Toelichting meerjarenraming 2017-2020
De meerjarenraming is vooral gericht op de afwikkeling van bestaande complexen. Hierbij is geen prognose meegenomen van mogelijke nieuwe verliescomplexen in de komende jaren. Voor de complexen Prinses Irenestraat Elst, Heteren-Centrum en Elst Centraal zijn voorzieningen getroffen van achtereenvolgens € 350.210, € 328.935 en € 7.426.022. De planning is dat deze complexen respectievelijk per 31-12-2017, 31-12-2018 en 31-12-2018 kunnen worden afgesloten zodat genoemde bedragen in de betreffende jaren uit de voorziening gehaald zullen worden. Een deel van de voorziening heeft betrekking op passieve complexen. Pas wanneer exploitatieovereenkomsten met ontwikkelaars zijn gesloten, zal er meer duidelijkheid zijn over de verhaalbaarheid van gemeentelijke kosten en de noodzaak tot handhaving van deze voorziening. Een prognose wanneer dergelijke exploitatieovereenkomsten worden gesloten is moeilijk te geven waardoor vooralsnog van pm-posten is uitgegaan.

23002  Voorziening afgesloten complexen (vrij)
Bestemming: opvang nakomende kosten uit afgesloten grondcomplexen.
Achtergrondinformatie: behoeft geen nadere toelichting.

Meerjarenraming

 

Saldo 1-1-2017

179.738

Meerjarenraming kan op dit moment

niet worden gegeven

 

Toelichting meerjarenraming 2017-2020
Een reële meerjarenprognose kan niet worden gemaakt.

23004  Voorziening Bedrijfskavels
Bestemming: opvang mogelijke risico’s bedrijvencomplexen.
Achtergrondinformatie: voor de grondcomplexen zijn risicoanalyses opgesteld. Naar aanleiding van deze risicoanalyses is in de jaarrekening 2014 een extra voorziening gevormd voor bedrijvencomplexen.

Meerjarenraming

 

Saldo 1-1-2017

780.000

Meerjarenraming kan op dit moment niet worden gegeven

 

Toelichting meerjarenraming 2017-2020
Een reële meerjarenprognose kan niet worden gemaakt. 

 

23005  Voorziening Woningbouwkavels
Bestemming: opvang mogelijke risico’s woningbouwcomplexen.
Achtergrondinformatie: voor de grondcomplexen zijn risicoanalyses opgesteld. Naar aanleiding van deze risicoanalyses is in de jaarrekening 2014 een extra voorziening gevormd voor woningbouwcomplexen.

Meerjarenraming

 

Saldo 1-1-2017

870.000

Meerjarenraming kan op dit moment niet worden gegeven

 

Toelichting meerjarenraming 2017-2020
Een reële meerjarenprognose kan niet worden gemaakt.

21006  Voorziening Planschades
Bestemming: opvang kosten van planschades en kosten externe adviezen hierover.
Achtergrondinformatie: Team Beleidsrealisatie maakt jaarlijks een actueel overzicht van de verwachte planschades. Het niveau van de voorziening wordt hierop afgestemd bij het samenstellen van de jaarrekening. Het beleid van de gemeente is erop gericht om met ontwikkelaars overeenkomsten te sluiten zodat eventuele planschadeclaims voor risico zijn van de ontwikkelaar.

Meerjarenraming

 

Saldo 1-1-2017

11.713

mutatie in 2017

pm

Saldo 1-1-2018

11.713

mutatie in 2018

pm

Saldo 1-1-2019

11.713

mutatie in 2019

pm

Saldo 1-1-2020

11.713

mutatie in 2020

pm

Saldo 31-12-2020

11.713

Toelichting mutatie 2017-2020
Een goede meerjarenprognose kan niet worden gemaakt. Voorlopig wordt er vanuit gegaan dat in de komende jaren een voorziening van € 11.713 noodzakelijk is om jaarlijks de kosten van de planschades en externe adviezen te kunnen opvangen. Mogelijk dat de ontwikkelingen in Elst Zuid Oost zullen leiden tot meer planschadeclaims waardoor het bedrag in de voorziening verhoogd zou moeten worden.

 

2. Dubieuze debiteuren

21008  Voorziening dubieuze debiteuren
Bestemming: opvang verliezen uit dubieuze debiteuren.
Achtergrondinformatie: behoeft geen nadere toelichting.

Meerjarenraming

 

Saldo 1-1-2017

98.117

Meerjarenraming kan op dit moment

niet worden gegeven

 

Toelichting meerjarenraming 2017-2020
Jaarlijks wordt op basis van actuele gegevens een berekening gemaakt van de noodzakelijke omvang van deze voorziening en wordt het saldo daarop afgestemd, voordat de jaarrekening wordt opgesteld. Een reële meerjarenprognose kan niet worden gemaakt.

21022  Voorziening dubieuze debiteuren belastingen
Bestemming: opvang verliezen uit dubieuze belastingdebiteuren.
Achtergrondinformatie: behoeft geen nadere toelichting.

Meerjarenraming

 

Saldo 1-1-2017

152.134

Meerjarenraming kan op dit moment

 niet worden gegeven

 

Toelichting meerjarenraming 2017-2020
Jaarlijks wordt op basis van actuele gegevens een berekening gemaakt van de noodzakelijke omvang van deze voorziening en wordt het saldo daarop afgestemd, voordat de jaarrekening wordt opgesteld. Een reële meerjarenprognose kan niet worden gemaakt.

21039  Voorziening dubieuze debiteuren Soza
Bestemming: opvang verliezen uit dubieuze debiteuren Soza.
Achtergrondinformatie: bijstandsvorderingen moeten op grond van de voorschriften zijn opgenomen op de balans. Omdat naar verwachting van de afdeling Sociale Zaken niet alle vorderingen kunnen worden geïncasseerd is tegelijkertijd een voorziening dubieuze debiteuren gevormd.

Meerjarenraming

 

Saldo 1-1-2017

2.077.704

Meerjarenraming kan op dit moment

 niet worden gegeven

 

Toelichting meerjarenraming 2017-2020
Jaarlijks wordt op basis van actuele gegevens een berekening gemaakt van de noodzakelijke omvang van deze voorziening en wordt het saldo daarop afgestemd, voordat de jaarrekening wordt opgesteld. Een reële meerjarenprognose kan niet worden gemaakt

 

3. Wethouderspensioenen

21005 Voorziening Wethouderspensioenen                      
Bestemming: opvang van toekomstige pensioenverplichtingen van wethouders.
Achtergrondinformatie: elk jaar wordt de noodzakelijke omvang van de voorziening berekend door een extern bureau (Raet).

Meerjarenraming

 

Saldo 1-1-2017

4.816.601

Meerjarenraming kan op dit moment

 niet worden gegeven

 

Toelichting mutatie 2017-2020
Een meerjarenperspectief is -gelet op een aantal onzekere factoren- niet te geven.

21036  Voorziening Nabestaandenpensioen         
Bestemming: opvang lasten nabestaandenpensioen wethouders.
Achtergrondinformatie: de stand van deze voorziening is afgestemd op ontwikkelingen van de ambtenaren CAO. In januari 2010 heeft een herberekening plaatsgevonden als gevolg van de nieuwe ambtenaren CAO. Een extern bureau (Raet) berekent de uitbetalingen aan de nabestaande.

Meerjarenraming

 

Saldo 1-1-2017

144.082

mutatie in 2017

- 17.300

Saldo 1-1-2018

126.782

mutatie in 2018

- 17.300

Saldo 1-1-2019

109.482

mutatie in 2019

- 17.300

Saldo 1-1-2020

92.182

mutatie in 2020

- 17.300

Saldo 31-12-2020

74.882

 

Toelichting mutatie 2017-2020

Op basis van de berekening van Raet is tot en met 2015 jaarlijks een bedrag van € 26.200 uitbetaald. Daarna is de jaarlijkse uitbetaling verlaagd tot € 17.300.

21045  Voorziening wachtgelden voormalige wethouders        
Bestemming: verschuldigde wachtgeldbetalingen voormalige wethouders.
Achtergrondinformatie: de nieuwe voorziening is afgestemd op de uit te betalen wachtgelden aan  voormalige wethouders tot aan de pensioendatum.

Meerjarenraming

 

Saldo 1-1-2017

256.840

mutatie in 2017

       -  111.256

Saldo 1-1-2018

145.584

mutatie in 2018

- 63.789

Saldo 1-1-2019

81.795

mutatie in 2019

-81.795

Saldo 1-1-2020

0

Toelichting mutatie 2017-2020
Zie bij achtergrondinformatie.

 

B. Egalisatie voorzieningen (riolering/gebouwen)

22025  Voorziening groot-onderhoud gemeentelijke accommodaties  
Bestemming: opvang/egalisatie kosten groot-onderhoud van een groot aantal gemeentelijke gebouwen.
Achtergrondinformatie: in het eerste kwartaal van 2014 zijn van de gemeentelijke accommodaties waarvan het groot onderhoud ten laste van deze voorziening gaat, nieuwe Meerjaren Onderhouds Planningen (MOP’s) opgesteld. Het saldo van de voorziening per 1-1-2017 en de jaarlijkse structurele storting is gebaseerd op deze nieuwe MOP’s. In 2017 zal het MOP geactualiseerd worden.

Meerjarenraming

 

Saldo 1-1-2017

3.757.827

mutatie in 2017

         178.569

Saldo 1-1-2018

3.936.396

mutatie in 2018

383.017

Saldo 1-1-2019

4.319.413

mutatie in 2019

384.618

Saldo 1-1-2020

4.704.031

mutatie in 2020

-1.303.774

Saldo 31-12-2020

3.400.257

Toelichting mutatie 2017-2020
De gemiddelde jaarlijkse kosten groot-onderhoud zijn € 757.529. De jaarlijkse storting is € 601.735.

22026  Voorziening Riolering 
Bestemming: in de voorziening worden de nog niet bestede gelden van derden (c.q. rioolinkomsten) opgenomen ter beperking van noodzakelijke tariefsverhogingen rioolheffing op basis van het Ge-meentelijke RioleringsPlan (GRP) en opvang van de kosten van het waterplan in de komende jaren.
Achtergrondinformatie: op 20 augustus 2013 is het GRP 2013-2017 door de raad vastgesteld. In dit GRP zijn de noodzakelijke maatregelen op het gebied van afvalwater, regenwater en grondwater opgenomen en de financiële consequenties die daaruit voortkomen.
De bekostigingssystematiek is in 2014 (omzetting van een BR naar een voorziening) en 2015 (o.a. herijking) herzien. Het in het GRP opgenomen saldo van BR/voorziening riolering is leidend voor de tariefbepaling: gerealiseerde voordelige exploitatieresultaten zullen dus leiden tot een daling van het tarief.

Meerjarenraming

 

Saldo 1-1-2017

7.825.944

mutatie in 2017

-1.118.699

Saldo 1-1-2018

6.707.245

mutatie in 2018

-1.095.091

Saldo 1-1-2019

5.612.154

mutatie in 2019

-1.280.104

Saldo 1-1-2020

4.332.050

mutatie in 2020

-1.528.712

Saldo 31-12-2020

2.803.338

Toelichting mutatie 2017-2020
De mutaties zijn gebaseerd op de geactualiseerde berekening van de inkomsten en uitgaven voor riolering. Voor 2017 is rekening gehouden met een daling van de tarieven met 26%.

  

C. Voorzieningen middelen derden (niet van provincie/rijk)
Geen


Prognose verloop Algemene Reserve per 23-08-2016

 

Gehanteerde uitgangspunten;  
- Geen rentebijschrijving meer vanaf 1-1-2017 (zie onderdeel renteonderzoek in Kadernota 2017)
- Al rekening gehouden met PNL 2017-2020  
- Actuele meerjarensaldi  
- Inclusief afkoopsom tunnel Westeraam eind 2017  
   
Werkelijk saldo 31-12-2015 voor resultaatbestemming 1.736.083
Toevoeging via resultaatbestemming 2015 1.930.898
Werkelijk saldo 1-1-2016 na resultaatbestemming 3.666.981
Rentebijschrijving AR 2016 (4% over saldo AR 1-1-2016) 146.679
Rentebijschrijving BR 2016 (4% over saldo BR 1-1-2016) 344.098
Gecorrigeerd begrotingsoverschot 2016 838.000
Toevoeging resultaat Voorjaarsnota 2016 968.000
Onttrekkingen:  
- 50% van PNL-bedrag jaarschijf 2015 -682.428
- 50% van PNL-bedrag jaarschijf 2016 -150.716
- restanten van onttrekk. o.b.v. adm. en begr.wijz. van voor 2016 (50% naar 2017) -329.716
- adm. en begrotingswijz. 2016 t/m augustus 2016 -52.459
Stortingen:  
- tussentijdse winstneming grondcomplex PvMG Zuid (zie Najaarsnota 2016) 1.000.000
- verwacht saldo grondcompl. De Breekenhof Driel -/- risico (735.508 -/- 0) 735.508
- terugstorting 2016 voorbereidingskosten sociaal domein 456.000
Verwacht saldo 1-1-2017 6.939.947
Rentebijschrijving AR 2017 0
Rentebijschrijving BR 2017 0
Verwacht begrotingsoverschot 2017 1.340.000
Onttrekkingen:  
- (eenmalige) begrotingsposten 2017 -43.781
- 50% van PNL-bedrag jaarschijf 2016 -150.716
- 50% van PNL-bedrag jaarschijf 2017 -333.600
- restanten van onttrekk. o.b.v. adm. en begr.wijz. van voor 2016 (50% naar 2017) -329.716
Stortingen:  
- (eenmalige) begrotingsposten 2017 7.145
- verwacht saldo grondcompl. Elst Zuid -/- risico (744.091 -/- 70.000) 674.091
- afkoopsom Westeraam realisatieverplichting tunnel 3.973.791
- terugstorting 2017 voorbereidingskosten sociaal domein 456.000
Verwacht saldo 1-1-2018 12.533.161
Rentebijschrijving AR 2018 0
Rentebijschrijving BR 2018 0
Verwacht begrotingsoverschot 2018 1.779.000
Onttrekkingen:  
- 50% van PNL-bedrag jaarschijf 2017 -333.600
- 50% van PNL-bedrag jaarschijf 2018 pm
Stortingen:  
- terugstorting 2018 voorbereidingskosten sociaal domein 236.000
Verwacht saldo 1-1-2019 14.214.561
Rentebijschrijving AR 2019 0
Rentebijschrijving BR 2019 0
Verwacht begrotingsoverschot 2019 1.934.000
Onttrekkingen:  
- 50% van PNL-bedrag jaarschijf 2018 pm
- 50% van PNL-bedrag jaarschijf 2019 pm
Stortingen:  
geen  
Verwacht saldo 1-1-2020 16.148.561
Rentebijschrijving AR 2020 0
Rentebijschrijving BR 2020 0
Verwacht begrotingsoverschot 2020 2.239.000
Onttrekkingen:  
- 50% van PNL-bedrag jaarschijf 2019 pm
- 50% van PNL-bedrag jaarschijf 2020 pm
Stortingen:  
geen  
Verwacht saldo 31-12-2020 18.387.561

 

IV-a. Overzicht Incidentele baten en lasten

Toelichting

Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

42.646     rente startersleningen  

                

Geen programma (mutatie reserves)

       726     onttrekking uit algemene reserve voor lasten MTC

 43.055     onttrekking uit algemene reserve voor lasten startersleningen

 43.781    

 

 

Incidentele lasten

 

Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

       726     MTC    

85.701     startersleningen

86.427    

IV-b. Meerjarig overzicht mutaties reserves

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Toevoegingen

2017

2018

2019

2020

Toevoeging aan reserves programma 01

0

0

0

0

Toevoeging aan reserves programma 02

0

0

0

0

Toevoeging aan reserves programma 03

0

0

0

0

Toevoeging aan reserves programma 04

0

0

0

0

Toevoeging aan reserves programma 05

0

0

0

0

Toevoeging aan reserves programma 06

0

0

0

0

Toevoeging aan reserves programma 07

0

0

0

0

Toevoeging aan reserves programma 08

0

0

0

0

Toevoeging aan reserves programma 09

0

0

0

0

Toevoeging aan reserves programma 10

0

0

0

0

Toevoeging aan reserves i.v.m. sociaal deelfonds

0

0

0

0

Toevoeging aan reserves alg. dekkingsmidd.

7.145

7.145

7.145

7.145

Totaal toevoegingen

7.145

7.145

7.145

7.145

         

Onttrekkingen

2016

2017

2018

2019

Onttrekkingen aan reserves programma 01

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves programma 02

126.493

126.493

126.493

126.493

Onttrekkingen aan reserves programma 03

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves programma 04

55.588

55.588

55.588

55.588

Onttrekkingen aan reserves programma 05

90.506

90.506

90.506

90.506

Onttrekkingen aan reserves programma 06

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves programma 07

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves programma 08

178.441

178.441

178.441

178.441

Onttrekkingen aan reserves programma 09

138.505

138.505

138.505

138.505

Onttrekkingen aan reserves programma 10

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves i.v.m. sociaal deelfonds

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves alg. dekkingsmid.

155.160

155.160

155.160

155.160

Totaal onttrekkingen

744.693

744.693

744.693

744.693

Opmerkingen:

       

- de rentebijschrijvingen zijn als incidenteel aangemerkt

     

V. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Lasten

2017

Onvoorzien:

 

- werkelijke raming onvoorzien

54.000

- reeds bestemde structurele financiële ruimte

303.925

- stelposten (algemeen)

138.000

Totaal lasten

495.925

   

Baten

 

- dividend deelnemingen

153.430

- onroerende zaakbelastingen gebruikers

854.000

- onroerende zaakbelastingen eigenaren

5.972.542

- hondenbelasting

278.080

- reclamebelasting

75.000

- precariobelastingen

1.091.250

- uitkeringen gemeentefonds

35.128.155

- uitkeringen sociaal deelfonds

20.944.013

- rentetoevoeging aan algemene dienst:

 

    - rente bestemmingsreserves

354.486

    - rente voorzieningen

952.085

    - rente overlopende passiva

10.777

- onderuitputting

65.933

Totaal baten

65.879.751

Tegenover de bedragen van de programma's en het bedrag voor onvoorzien

staan de algemene dekkingsmiddelen ten bedrage van afgerond € 65,9 miljoen.

VI. Recapitulatie baten en lasten per programma

VI. Recapitulatie baten en lasten per programma

Recapitulatie Programma's 2017      
         
Nummer Omschrijving Lasten Baten Saldo
    2017 2017 2017
         
1 Openbare orde en veiligheid -2.812.336 65.544 -2.746.792
2 Verkeer, vervoer en waterstaat -3.754.353 66.299 -3.688.054
3 Economische zaken -786.725 618.194 -168.531
4 Onderwijs -5.983.733 303.071 -5.680.662
5 Cultuur en recreatie -6.883.520 1.120.974 -5.762.546
6 Sociale voorzieningen en maatschapp. dienstverlening -39.246.570 10.132.232 -29.114.338
7 Volksgezondheid en milieu -8.476.006 8.306.840 -169.166
8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting -2.145.806 1.379.767 -766.039
9 Financiën en bedrijfsvoering -12.638.778 1.119 -12.637.659
10 Algemeen bestuur -2.893.386 722.584 -2.170.802
         
  Totaal programma's 01 t/m 10 -85.621.213 22.716.624 -62.904.589
         
Totaal excl. alg. dekkingsmiddelen en onvoorzien en -85.621.213 22.716.624 -62.904.589
stortingen/onttrekkingen reserves      
         
Algemene dekkingsmiddelen   65.879.751 65.879.751
Onvoorzien -495.925   -495.925
         
Lasten/baten in verband met alg. dekk.midd. en onvoorz. -1.976.377 464.694 -1.511.683
         
         
Saldo voor toevoegingen en onttrekkingen aan reserves -88.093.515 89.061.069 967.554
         
         
Toevoegingen aan reserves -556.232   -556.232
Onttrekkingen aan reserves   928.474 928.474
(zie specificatie voor verdeling over de programma's)      
         
Saldo na toevoegingen en onttrekkingen aan reserves -88.649.747 89.989.543 1.339.796
         

 

Recapitulatie programma 1 'Openbare orde en veiligheid'

Exploitatie Primair Begroot 2017 Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020
Lasten 2.812.336 2.812.336 2.812.336 2.812.336
Baten 65.544 65.544 65.544 65.544

Recapitulatie programma 2 'Verkeer, vervoer en waterstaat'

Exploitatie Primair Begroot 2017 Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020
Lasten 3.754.353 3.754.353 3.754.353 3.754.353
Baten 66.299 66.299 66.299 66.299

Recapitulatie programma 3 'Economische zaken'

Exploitatie Primair Begroot 2017 Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020
Lasten 786.725 786.725 786.725 786.725
Baten 618.194 618.194 618.194 618.194

Recapitulatie programma 4 'Onderwijs'

Exploitatie Primair Begroot 2017 Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020
Lasten 5.983.733 5.983.733 5.983.733 5.983.733
Baten 303.071 303.071 303.071 303.071

Recapitulatie programma 5 'Cultuur, sport en recreatie'

Exploitatie Primair Begroot 2017 Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020
Lasten 6.883.520 6.883.520 6.883.520 6.883.520
Baten 1.120.974 1.120.974 1.120.974 1.120.974

Recapitulatie programma 6 'Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening'

Exploitatie Primair Begroot 2017 Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020
Lasten 39.246.570 39.246.570 39.250.510 39.250.510
Baten 10.132.232 10.132.232 10.132.232 10.132.232

Recapitulatie programma 7 'Volksgezondheid en milieu'

Exploitatie Primair Begroot 2017 Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020
Lasten 8.476.006 8.476.006 8.476.006 8.476.006
Baten 8.306.840 8.306.840 8.306.840 8.306.840

Recapitulatie programma 8 'Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting'

Exploitatie Primair Begroot 2017 Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020
Lasten 2.145.806 2.145.806 2.145.806 2.145.806
Baten 1.379.767 1.379.767 1.379.767 1.379.767

Recapitulatie programma 9 'Financiën en bedrijfsvoering'

Exploitatie Primair Begroot 2017 Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020
Lasten 12.505.887 12.505.617 12.505.617 12.505.617
Baten 1.119 1.119 1.119 1.119

Recapitulatie programma 10 'Algemeen bestuur'

Exploitatie Primair Begroot 2017 Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020
Lasten 2.893.386 2.893.386 2.893.386 2.893.386
Baten 722.584 722.584 722.584 722.584

Recapitulatie programma 95 'Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien (fictief programma)'

Exploitatie Primair Begroot 2017 Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020
Lasten 2.472.302 2.472.302 2.472.302 2.472.302
Baten 66.344.445 66.344.445 66.344.445 66.344.445

Recapitulatie programma 97 'Mutaties reserves (fictief programma)'

Stortingen en onttrekkingen Primair Begroot 2017 Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020
Stortingen 556.232 556.232 556.232 556.232
Onttrekkingen 928.474 928.474 928.474 928.474

Recapitulatie programma 99 'Saldo na bestemming (fictief programma)

Recapitulatie baten en lasten per programma

 

Recapitulatie Programma's 2017      
         
Nummer Omschrijving Lasten Baten Saldo
    2017 2017 2017
         
1 Openbare orde en veiligheid -2.812.336 65.544 -2.746.792
2 Verkeer, vervoer en waterstaat -3.754.353 66.299 -3.688.054
3 Economische zaken -786.725 618.194 -168.531
4 Onderwijs -5.983.733 303.071 -5.680.662
5 Cultuur en recreatie -6.883.520 1.120.974 -5.762.546
6 Sociale voorzieningen en maatschapp. dienstverlening -39.246.570 10.132.232 -29.114.338
7 Volksgezondheid en milieu -8.476.006 8.306.840 -169.166
8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting -2.145.806 1.379.767 -766.039
9 Financiën en bedrijfsvoering -12.638.778 1.119 -12.637.659
10 Algemeen bestuur -2.893.386 722.584 -2.170.802
         
  Totaal programma's 01 t/m 10 -85.621.213 22.716.624 -62.904.589
         
Totaal excl. alg. dekkingsmiddelen en onvoorzien en -85.621.213 22.716.624 -62.904.589
stortingen/onttrekkingen reserves      
         
Algemene dekkingsmiddelen   65.879.751 65.879.751
Onvoorzien -495.925   -495.925
         
Lasten/baten in verband met alg. dekk.midd. en onvoorz. -1.976.377 464.694 -1.511.683
         
         
Saldo voor toevoegingen en onttrekkingen aan reserves -88.093.515 89.061.069 967.554
         
         
Toevoegingen aan reserves -556.232   -556.232
Onttrekkingen aan reserves   928.474 928.474
(zie specificatie voor verdeling over de programma's)      
         
Saldo na toevoegingen en onttrekkingen aan reserves -88.649.747 89.989.543 1.339.796
         

 

 

VII. Specificaties mutaties in reserves per programma

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Toevoegingen 2017
   
Toevoeging aan reserves programma 01 0
Toevoeging aan reserves programma 02 88.271
Toevoeging aan reserves programma 03 0
Toevoeging aan reserves programma 04 0
Toevoeging aan reserves programma 05 0
Toevoeging aan reserves programma 06 0
Toevoeging aan reserves programma 07 0
Toevoeging aan reserves programma 08 0
Toevoeging aan reserves programma 09 4.816
Toevoeging aan reserves programma 10 0
Toevoeging aan reserves i.v.m. sociaal deelfonds 456.000
Toevoeging aan reserves alg. dekkingsmidd. 7.145
   
Totaal toevoegingen 556.232

 

Onttrekkingen 2017
   
Onttrekkingen aan reserves programma 01 0
Onttrekkingen aan reserves programma 02 126.493
Onttrekkingen aan reserves programma 03 0
Onttrekkingen aan reserves programma 04 195.588
Onttrekkingen aan reserves programma 05 90.506
Onttrekkingen aan reserves programma 06 0
Onttrekkingen aan reserves programma 07 0
Onttrekkingen aan reserves programma 08 178.441
Onttrekkingen aan reserves programma 09 138.505
Onttrekkingen aan reserves programma 10 0
Onttrekkingen aan reserves i.v.m. sociaal deelfonds 0
Onttrekkingen aan reserves alg. dekkingsmid. 198.941
   
Totaal onttrekkingen 928.474