Meer
Publicatiedatum: 26-09-2016

Inhoud

Terug

19. Woonagenda

19. Woonagenda
Portefeuillehouder
Baal Jan, van

Planning
Startdatum: 26-06-2016
Einddatum: 30-11-2020

De Woonvisie Overbetuwe 2010-2015 is verlopen en niet meer actueel. In 2015/2016 ontwikkelen we, samen met partners, een nieuwe woonagenda. Hierin nemen we de aandachts- en speerpunten uit het coalitieprogramma mee. Samengevat gaat het om:

  • Verschuiven accent naar vernieuwing en optimale benutting bestaand bebouwd gebied en bestaande planlocaties;
  • Prioriteit geven aan sociale huurwoningen;
  • Stimuleren van mogelijkheden voor levensloopbestendig bouwen en energiezuinig/ duurzaam bouwen.

Beoogd effect

Inwoners hebben een passend huis, in een prettige leefomgeving. De Woonagenda vormt een toetsingskader en agenda om hieraan samen met partners op de woningmarkt te werken. 

Tussenresulta(a)t(en), eindresultaat en planning 

  • Een Opgavennotitie Overbetuwe door Atrivé (eind 2015);
  • Een Nacht van het Woonvraagstuk, georganiseerd met partners en inwoners om de opgaven te bepalen (27 januari 2016);
  • Een Woonalliantiefabriek, in de vorm van een werkatelier. Samen met partners werken aan oplossingsrichtingen en allianties sluiten (31 maart 2016).
  • Een Working Diner samen met corporaties en huurdersverenigingen, over nieuwe rollen en de opmaat naar prestatieafspraken (april/ mei 2016)
  • Een informatiebijeenkomst B&W in juni 2016
  • Een B&W advies Woonagenda Overbetuwe 2016-2020 in juli 2016
  • Een raadsadvies en –besluit in Q3 2016

Eindresultaat

Een door de raad vastgestelde Woonagenda Overbetuwe 2016-2020 in het derde kwartaal van 2016.

Aanpak

We gaan voor een woonagenda die het resultaat is van een vernieuwend en inspirerend proces. Een visie die inzicht geeft in de belangrijkste woonvraagstukken en beleidskeuzes weergeeft. Tegelijkertijd een uitvoeringsgerichte agenda waar we samen met onze partners mee aan de slag gaan. Daarom is er in het proces veel aandacht voor samenwerking met andere partijen en verwachten we ook van onze partners dat ze zich verbinden aan thema’s op de woonagenda.