Meer
Publicatiedatum: 26-09-2016

Inhoud

Terug

61. Jeugdzorg

61. Jeugdzorg
Portefeuillehouder
Engels Rob

Planning
Startdatum: 26-06-2016
Einddatum: 30-12-2016

Doel van dit speerpunt is het versterken van de 0e en 1e lijn in de lokale jeugdzorg. Dit is van belang omdat we daarmee de beleidsdoelen van het door de raad vastgestelde Beleidsplan Sociaal Beleid 2015-2017 realiseren:

 • de zelfredzaamheid van de inwoner en zijn netwerk zo groot mogelijk houden / maken (preventie / duurzaam resultaat)
 • de hulp dicht bij huis houden (prettiger voor de inwoner)
 • zo mogelijk voorkomen dat jongeren (specialistische) zorg nodig hebben (preventie),
 • parallel aan de specialistische zorg de jeugdige / het gezin ondersteunen om snel te kunnen afronden en de nazorg te waarborgen.

Het speerpunt wordt opgepakt in samenhang met de uitvoering van de transformatieagenda. Met name de doorontwikkeling van de sociale kernteams kan bijdragen aan genoemde versterking.

Beoogd effect

Het beoogd effect is dat we:

 • De mogelijkheden van de inwoners zelf en van de 0e en 1e lijn beter benutten. Concreet kan dit effect te zien zijn in een toename in variatie aan collectieve voorzieningen. Op termijn kan ook uit het lokaal regiesysteem blijken of de mogelijkheden beter worden benut.
 • Minder gebruik maken van specialistische zorg. Regionaal streven we naar een vermindering van het gebruik van 30% in de periode 2016-2018.
 • De inwoner beter helpen door, als er wel specialistische zorg nodig is, gerichter door te verwijzen. Het effect kan gemeten worden via de klanttevredenheid: minstens 6,9 (score 2015), liefst hoger.

Tussenresulta(a)t(en), eindresultaat en planning

 1. Tussenresultaat 1: Kort overzicht van de huidige 0e  en 1e lijns mogelijkheden in de jeugdhulp (juni 2016)
 2. Tussenresultaat 2: Mogelijkheden voor versterking van de 0e en 1e lijn in de jeugdhulp (september 2016)
 3. Eindresultaat: Collegevoorstel uitvoerbare acties (qua personele inzet, financiën bij uitbesteden taken, te verwachten effectiviteit) in de tijd uitgezet (november 2016)

Aanpak

 • Algemeen: er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij lopende trajecten b.v. in het kader van de transformatieagenda b.v. over preventie Voor deze opdracht:
 • Inventarisatie van huidige 0e en 1e lijns jeugdhulp op hoofdlijnen via stukken, individuele gesprekken met collega’s (wat doen we al?)
 • Onderzoeken behoeften (welke behoeften signaleren inwoners zelf of via professionals) en mogelijkheden versterking 0 en 1e lijn via collega’s, brainstorngroepje jeugd, lokale externen en jongerennetwerk regio Arnhem (wat is aanvullend nodig?)
 • Toetsen op realiseerbaarheid met collega’s jeugd (met waar nodig advies instellingen die in de gemeente werken) en op samenhang met andere decentralisaties (Passend Onderwijs / WMO / participatiewet) (wat kunnen we doen / laten doen?)
 • Collegevoorstel met concrete, haalbare acties voor 2017 – 2018 (wat kunnen we wanneer doen / laten doen?)