Programma 5 | Cultuur, sport en recreatie

Toelichting

De gemeente streeft naar een variatie en diversiteit in culturele uitingen. Kernwoorden daarbij zijn verbinding, samenwerken en ontmoeten, waarbij jeugd en educatie belangrijke onderwerpen zijn. Overbetuwe heeft veel te bieden aan kunst, cultuur en erfgoed. Uit de meest recente sportnota blijkt dat de gemeente een sportieve gemeente is. Voor de inwoner is er van alles te doen. Van binnen- tot buitensporten en van individuele tot teamsporten. Een belangrijke bouwsteen is de keuze voor de versterking van de sportieve infrastructuur. Daarnaast willen we de positieve maatschappelijke effecten van sport, zoals gezondheid en participatie beter benutten.  Het taakveld recreatie en toerisme heeft als doelstelling om samen met de gemeente Lingewaard recreatie en toerisme te versterken en daardoor de aantrekkelijkheid van het gebied te vergroten.  Dit doen we bijvoorbeeld door verblijfsmogelijkheden uit te breiden, dagrecreatie te bevorderen en bereikbaarheid te optimaliseren.  Daarbij zijn marketing en communicatie sleutelwoorden.

Cultuur, sport en recreatie staan overigens niet los van andere beleidsterreinen. Het zijn namelijk beleidsterreinen die een bijdrage leveren aan het realiseren van onze brede maatschappelijke doelen, zoals meedoen, multifunctionaliteit en eigen kracht.

Wat willen we bereiken?

Uitvoeren van actiepunten uit nota Kunst, Cultuur en Erfgoed en de nota Recreatie en Toerisme. Daarnaast willen we sport beter in beeld brengen.

In 2017 maken we gebruik van  de twee nieuwe nota's op het gebied van Kunst, Cultuur en Erfgoed en Recreatie en Toerisme. We kijken terug op de ervaringen van de Sportnota zodat we deze ervaringen kunnen gebruiken om sport beter in beeld te brengen. Daarnaast kijken naar onze infrastructuur op het gebied van sport en accomodaties, zoals sportvelden, MFC's en zwembaden. Onderdeel hiervan is ook het onderhoud.

Speerpunt(en)/ Wat gaan we er voor doen?

Saldi programma/ Wat mag het kosten?

Exploitatie Primair Begroot 2017 Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020
Lasten 6.883.520 6.883.520 6.883.520 6.883.520
Baten 1.120.974 1.120.974 1.120.974 1.120.974

Taakveld | 5.1 Sportbeleid en activering

Exploitatie Primair Begroot 2017 Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020
Lasten 408.227 408.227 408.227 408.227

Taakveld | 5.2 Sportaccommodaties

Exploitatie Primair Begroot 2017 Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020
Lasten 2.129.311 2.129.311 2.129.311 2.129.311
Baten 877.344 877.344 877.344 877.344

Taakveld | 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Exploitatie Primair Begroot 2017 Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020
Lasten 252.598 252.598 252.598 252.598

Taakveld | 5.5 Cultureel erfgoed

Exploitatie Primair Begroot 2017 Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020
Lasten 46.500 46.500 46.500 46.500

Taakveld | 5.6 Media (bibliotheek en lokale omroep)

Exploitatie Primair Begroot 2017 Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020
Lasten 800.615 800.615 800.615 800.615

Taakveld | 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Exploitatie Primair Begroot 2017 Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020
Lasten 3.246.269 3.246.269 3.246.269 3.246.269
Baten 243.630 243.630 243.630 243.630

PNL-posten 2017-2020 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL)

Structurele nieuwe lasten:

           
               

Nr.

Omschrijving

Jaar uitv.

Invester. BCF

2017

2018

2019

2020

19.

MFC Herveld

2016

4.000.000

 

79.673

 

 

20.

Landschapspark De Danenberg

 

 

 

 

 

 

a.

Gemeentelijke bijdrage 2017

2017

500.000

 

32.074

 

 

b.

Gemeentelijke bijdrage 2018

2018

300.000

 

 

19.244

 

c.

Gemeentelijke bijdrage 2019

2019

200.000

 

 

 

12.829

21.

Kunstgrasveld SC Valburg

2018

450.000

 

 

21.500

 

22.

Nieuw beleid Kunst, Cultuur en Erfgoed

 

 

 

 

 

 

b.

Structureel bedrag

2017

(exploitatie)

15.000

 

 

 

 

 

 

TOTAAL

15.000

111.747

40.744

12.829

               

Eenmalige nieuwe lasten:

           
               

Nr.

Omschrijving

Jaar uitv.

Eenmalig BCF

2017

2018

2019

2020

22.

Nieuw beleid Kunst, Cultuur en Erfgoed

 

 

 

 

 

 

a.

Eenmalig bedrag

2017

45.000

45.000

 

 

 

23. Uitvoering resterende projecten L.O.P. 2017

95.000

95.000

0

0

0

     

TOTAAL

140.000

0

0

0

 

Beleidsindicatoren

Indicator eenheid periode regio waarde Bron Beschrijving
Niet-sporters % 2014 Overbetuwe 46,9 RIVM - Zorgatlas Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.
2014 Nederland 49,9