Meer
Publicatiedatum: 26-09-2016

Inhoud

Terug

18. Transformatie agenda

18. Transformatie agenda
Portefeuillehouder
Engels Rob

Planning
Startdatum: 26-06-2016
Einddatum: 30-12-2018

In Overbetuwe werken we met een Transformatieprogramma om vernieuwing in het sociaal domein te realiseren. In het programma zijn 2 hoofddoelen geformuleerd die nog steeds actueel zijn. 1. Samen met onze partners en inwoners gaan we bouwen aan een samenleving, waarin de Overbetuwse inwoners zo lang mogelijk zelfredzaam kunnen zijn. 2. Doorontwikkelen van een sterk stelsel voor individuele hulp en ondersteuning van inwoners die (tijdelijk) extra hulp nodig hebben. Om uitvoering te geven aan de doelen uit het programma, werken we met een Transformatieagenda. De eerste agenda liep af op 1 januari 2017. Het realiseren van de doelen is echter niet binnen 2 jaar te realiseren. Voor een verandering als waar we het in dit programma over hebben, een echt andere manier van werken en denken, hebben we veel meer tijd nodig. De komende periode gaan we investeren in innovatie, in preventie en in het versterken van de ketensamenwerking. Dit doen we met de Transformatieagenda 2.0. We pakken dit op samen met inwoners en partners. We doen dit niet alleen op Overbetuwse schaal, ook regionaal gaan we de komende periode stappen zetten die bijdragen aan de transformatie in de zorg. Waar we ons lokaal richten op het ontwikkelen van de 0e en 1e lijn, zetten we regionaal in op het verbeteren van de specialistische zorg.

Beoogd effect

  • Er zijn met de samenleving werkwijzen ontwikkeld die leiden tot meer maatwerk, die beter aansluiten bij wat de zorgvrager nodig heeft en die betaalbaar zijn.
  • Er is een proces in werking gezet waarbij innoveren structureel onderdeel is van onze werkwijzen in het sociaal domein.

Tussenresulta(a)t(en), eindresultaat en planning

Lokale transformatie

De periode tot 1 januari 2017 gebruiken we om de ‘oude’ Transformatieagenda 2015 – 2017 af te ronden en de nieuwe agenda 2.0 op te zetten. Dit doen we onder de paraplu van het Transformatieprogramma, dat op 14 juli 2015 door de raad vastgesteld is.

Tussenresultaten

  • 15 mei 2016: Bepalen methodiek en contracteren extern procesbegeleider
  • 6 juni 2016: Bespreken procesaanpak met raad tijdens politieke avond (RTG college),
  • 15 juni 2016: Opstellen procesaanpak d.m.v. brainstorm met select gezelschap
  • 30 juni 2016: Vaststellen procesdocument door college en informatiememo raad
  • Tot 1 november 2016: Opstellen transformatieagenda (B&W advies, informatiememo raad)
  • December 2016: Bespreken transformatieagenda 2.0 tijdens politieke avond (RTG college)
  • Vanaf 1 januari 2017: Uitvoeren transformatieagenda 2.0, periodieke terugkoppeling college en raad

Eindresultaat: Het op gang brengen van een beweging in het sociaal domein, waarbij de transformatieagenda een dynamische leidraad is. 

Regionale transformatie

Regionaal richten we ons dit jaar op het gezamenlijk inkopen van (jeugd)zorg en dagbesteding (oktober 2016 afgerond) en op het oprichten van een Modulaire gemeenschappelijke regeling (raadsbesluit 29-09-2016).

Aanpak

We staan met de Transformatieagenda 2.0 niet aan het begin van een nieuwe ontwikkeling. Met deze agenda sluiten we aan bij de maatschappelijke beweging die er al is. Het opstellen en uitvoeren van de agenda 2.0 pakken we op in een co-creatief proces. We starten een tijdelijk vernieuwingsnetwerk. Samen met stakeholders ontwikkelen we een nieuwe aanpak en bepalen wij gezamenlijk wat de vraagstukken zijn waar we samen aan moeten werken. Per vraagstuk zoeken we mensen die eigenaar willen zijn van een vraagstuk. Deze aanpak sluit aan bij de beweging dat (groepen) inwoners, al dan niet met ondersteuning door professionele (zorg)partners, steeds meer zaken zelf gaan oppakken. Om dit participatieve proces goed vorm te geven, zetten we een externe procesbegeleider in.

Omdat wij samen met onze partners en inwoners een transformatie en doorontwikkeling vormgeven, moet er ruimte zijn voor lerend doorontwikkelen. Dat betekent dat de wijze waarop een proces verloopt of de uitkomst van een proces niet altijd op voorhand te voorspellen zijn. De agenda zal daarom periodiek worden aangescherpt en bijgesteld.