Meer
Publicatiedatum: 26-09-2016

Inhoud

Terug

70. Goed rentmeesterschap

70. Goed rentmeesterschap
Portefeuillehouder
Hol Wijnte

Planning
Startdatum: 26-06-2016
Einddatum: 29-06-2018

Het op orde brengen en houden van de gemeentelijke financiële positie, waarbij we zorgen voor een goed eenmalig en structureel weerstandsvermogen. Dit houdt onder andere het volgende in:

  • Algemene reserve van behoorlijke omvang (minimumnorm vaststellen);
  • Meerjarig structureel overschotten van een gezond niveau;
  • Het uitbreiden van risicomanagement;
  • Consistent beleid voeren t.a.v. belastingen en heffingen (anticiperen op toekomstige ontwikkelingen lokale belastingen)

Beoogd effect

Zorgen voor solide en toekomstbestendige financiën.

Tussenresulta(a)t(en), eindresultaat en planning

Het laten vaststellen van kaders voor incidenteel en structureel weerstandsvermogen (kadernota en begroting 2017). Het behalen van de gewenste omvang van de algemene reserve en het creëren van substantiële begrotingsoverschotten.

Juni 2016

November 2016

2017 - 2020

Vaststellen van de Kadernota 2017

Vaststellen van de gemeentebegroting 2017 -2020

Realiseren gewenste niveau van eenmalig en structureel weerstandsvermogen

 

Aanpak

Het opstellen van de Kadernota 2017 en gemeentebegroting 2017 (inclusief meerjarenraming 2018-2020). Inbreng door alle keyspelers (vanuit organisatie en bestuur) en daarbij commitment creëren.

Specifieke acties op uitvoerend niveau (periode 2016-2018):

  • Debiteurenonderzoek: opstellen en uitwerken plan van aanpak
  • Adequaat vastgoedbeheer
  • Inzicht in en grip op verleende garantstellingen
  • (Fraude)risicoanalyse structureel inbedden in bedrijfsvoering
  • Financiële taakstellingen in gemeentebegroting bewaken op uitvoering

Zie verder ook speerpunt 48 Verbeterde P&C-cyclus