Meer
Publicatiedatum: 26-09-2016

Inhoud

Terug

57. Nota Recreatie en Toerisme

57. Nota Recreatie en Toerisme
Portefeuillehouder
Hol Wijnte

Planning
Startdatum: 26-06-2016
Einddatum: 30-12-2018

In nauwe samenwerking met de gemeente Lingewaard is er voor de periode 2017 -2022 een nieuwe nota Recreatie en Toerisme opgesteld. Voor beide gemeenten creëren we hiermee een eenduidig beleid op het gebied van recreatie en toerisme. Daarbij blijven we oog houden voor de kwaliteiten van de individuele gemeente, maar werken we vanuit de gedachte ‘eenheid in verscheidenheid’.

Beoogd effect

Op 10 januari  2017 is de nieuwe beleidsnota door de gemeenteraad vastgesteld. In deze nota worden de actiepunten genoemd waar voor de jaren 2017 t/m 2022 op het gebied van recreatie en toerisme verder vorm aan wordt gegeven. Het beoogd effect wordt na twee jaar voor beide gemeenten gemonitord.

Tussenresulta(a)t(en), eindresultaat en planning

Voor de actiepunten die beginnen in 2017 maar met een langere loopt zijn belangrijke stappen gezet. Voor 2017 moeten nog een 3 tal projecten worden afgerond:

Realisatie Project Water als Wapen (subsidie van de Eurregio is toegekend)

Juridische knelpunten camperplaatsen bij particulieren

Gemeentelijke websites voorzien van een gezamenlijke toeristische portaal

De verwachting is dat deze worden afgerond voor 1 januari 2018