Meer
Publicatiedatum: 26-09-2016

Inhoud

Terug

03. Uitwerken kostendekkende tarieven accomodaties

03. Uitwerken kostendekkende tarieven accomodaties
Portefeuillehouder
Hol Wijnte

Planning
Startdatum: 21-06-2016

Opstellen voorstel waarin het uitgangspunt kostendekkende tarieven, daar waar wenselijk en mogelijk, concreet wordt uitgewerkt.

In het collegeprogramma is één van de afspraken een voorstel voor de concrete uitwerking van kostendekkende tarieven. In de Voorzieningennota (door raad vastgesteld in 2013) is het vergroten van de kostendekkendheid van accommodaties één van de uitgangspunten. Méér kostendekkendheid van accommodaties kan onder andere door kostendekkende tarieven.

De mate waarin onze huidige huurtarieven kostendekkend zijn, verschilt per cluster (buitensport, binnensport, welzijn multifunctioneel en welzijn monofunctioneel). In ieder geval betekenen kostendekkende tarieven een aanzienlijke stijging van de huurkosten voor alle clusters. Tegelijkertijd geeft een aantal gebruikers zoals kinderopvang en peuterspeelzaal al een tijdje aan dat onze tarieven voor hen niet (meer) op te brengen zijn. Een verhoging van de tarieven zal niet zonder gevolgen voor de gebruikers (en het gebruik) van onze accommodaties zijn. Een zorgvuldige verkenning van de mogelijkheden, mogelijke gevolgen en scenario’s is daarom nodig, voor we een keuze maken voor een aanpassing van het tarievenbeleid.

Dit speerpunt hangt nauw samen met de ‘visie op vastgoed’ die team Buitenruimte en Vastgoed in voorjaar / zomer 2016 opstelt a.h.v. de actuele en concrete vragen op het gebied van vastgoed (speerpunt 67). Ook hangt het samen met speerpunt 33, over een nieuwe systematiek voor kleine subsidies. Veel van de organisaties die een ‘kleine’ subsidie van de gemeente ontvangen (op het gebied van cultuur en welzijn) zijn nl. ook (soms) huurder van ruimte(s) in onze accommodaties. Tot slot is er een verband met speerpunt 29, dat gaat over het overdragen van het beheer van buitensportaccommodaties aan verenigingen. Het is daarom van belang dat we de uitwerking van kostendekkende tarieven in samenhang met deze speerpunten / ontwikkelingen oppakken.

Beoogd effect
Inzicht in de tarievensystematiek van onze accommodaties, de mogelijkheden die we hebben om die méér kostendekkend te maken (en de gevolgen die dat mogelijk heeft) en voorstellen doen voor een meer kostendekkend tarievensysteem. Uiteindelijk moet de raad een keuze maken voor het al dan niet aanpassen van het tarievensysteem.