Meer
Publicatiedatum: 26-09-2016

Inhoud

Terug

55. Heteren Centrum

55. Heteren Centrum
Portefeuillehouder
Baal Jan, van

Planning
Startdatum: 26-06-2016
Einddatum: 30-11-2021

In juni 2011 is met Artica Vastgoedontwikkeling BV een koop-en realisatieovereenkomst afgesloten over de ontwikkeling en realisatie van het Centrumplan Heteren. Er zijn binnen dit plan verschillende deelprojecten t.w. Beemdhof, Haafakkers, Schoutenkamp, Liefkenshoek, Flessestraat en Bongerd/Plein.. Artica is verantwoordelijk voor de realisatie en ontwikkeling van de woninglocaties en commerciële ruimten van deze locaties. Artica koopt van ons de benodigde gronden om dit kunnen te realiseren. Gemeente draagt zorg voor het bouw- en woonrijp maken van deze locaties. De gemeente is verantwoordelijk voor en draagt de kosten van de realisatie en inrichting van de openbare ruimte, inclusief noodzakelijk werkzaamheden aan de riolering Flessestraat.

Eind 2015 is een traject gestart om te komen tot een herijking van de afspraken met Artica. Artica heeft het verzoek gedaan om tot een aanpassing van het plan en de programmering te kunnen komen omdat de marktsituatie de afgelopen jaren sterk is veranderd.  In het voorjaar van 2017 heeft B&W ingestemd met de hoofdlijnen van een aangepaste overeenkomst met Artica. B&W heeft ook ingestemd met het beschikbaar stellen van een krediet voor het realiseren van een tijdelijk plein voor de kermis en de Midsummernight.  De hoofdlijnen van de nieuwe afspraken met Artica zijn vertaald in een nieuwe overeenkomst die in december 2017 ter vaststelling aan B&W zal worden aangeboden.

Beoogd effect

De leefbaarheid in Heteren verbeteren door vernieuwing van het dorpscentrum. Daarnaast realiseren van woningbouw binnen Heteren.

Tussenresulta(a)t(en), eindresultaat en planning

De Beemdhof en omgeving worden in 2017 opgeleverd.

Over de planning en fasering van het Dorpsplein, Liefskenshoek en Flessestraat vinden op dit moment gesprekken plaats die tot een aanpassing in de planning zullen leiden. Ten behoeve van de kermis en de Midsummernight is een tijdelijk plein gerealiseerd.

Aanpak

Met name verwachte de aanpassing van het plan voor het Dorpscentrum zal breed moeten worden gecommuniceerd. Na uitwerking van het plan zal dit ter informatie aan B&W worden aanboden. Als B&W zich kan vinden in richting van de aanpassing van het plan, zal een communicatieslag worden gemaakt met Dorpsraad en overige belanghebbenden. Vervolgens zal besluitvorming over het aangepast plan moeten plaatsvinden en zal de overeenkomst met Artica moeten worden herijkt.