Meer
Publicatiedatum: 26-09-2016

Inhoud

Terug

50. Gelderse corridor

50. Gelderse corridor
Portefeuillehouder
Baal Jan, van

Planning
Startdatum: 26-06-2016
Einddatum: 30-12-2022

De ‘strategie A15-corridor’ (14uit28113, december 20141) beschrijft wat de gemeente in de corridor rondom Waal, A15 en Betuweroute wil bereiken2, hoe we hierop kunnen (bij)sturen in twee provinciale trajecten Gelderse corridor en ‘knoop 38’ én hoe we hierover goed kunnen communiceren. Op het niveau van de gehele Gelderse corridor heeft de provincie het proces inmiddels uitgelijnd dat  voorziet in het - binnen een half jaar - totstandkomen van een programma (visie/doelstellingen én uitvoeringsagenda). Op het niveau van ‘knoop 38’ is de provincie inmiddels een proces gestart dat als eerste voorziet in een gebiedsvisie.

Beoogd effect

Gelderse corridor: Vanuit ‘deelgebied midden’ input voor én verbinding met de Gelderse corridor borgen. Kan tevens bijdragen aan draagvlak. Inzet richting provincie zodat zij hun coördineerde rol kunnen waarmaken. Om zo bij te dragen aan de (door de provincie vastgestelde) hoofddoelen:

  • Logistieke kracht: meerwaarde genereren voor de logistieke positie van de drie knooppunten in de corridor: Emmerich/De Liemers, Nijmegen/Overbetuwe  én Tiel/Medel.
  • Hoogwaardige tuinbouwsector: Agrologistieke kansen voor deze sector benoemen om de concurrentiekracht een impuls te geven.

Knoop 38: Vanuit de gemeente Overbetuwe belangen en randvoorwaarden inbrengen (ambities en doelen voor dit gebied in beleid en visie) in gebiedsproces. Inclusief passende communicatie, die kan bijdragen aan draagvlak. Om zo bij te dragen aan de (door de provincie vastgestelde) doelen:

  • Belangen, kansen en knelpunten voor het gebied in beeld brengen en komen tot een (gezamenlijke) aanpak voor het vervolgproces;
  • De integrale ontwikkeling van het gebied lokaal, regionaal en internationaal ‘op de kaart’ te zetten om zo individuele opgaven te versnellen.

Tussenresulta(a)t(en), eindresultaat en planning

  • Concept Programma Gelderse corridor: Juli 2016
  • Concept Gebiedsvisie knoop 38: Juli 2016
  • Besluitvorming door provincie inzake programma Gelderse corridor: Q3 2016
  • Besluitvorming knoop 38 door provincie, Nijmegen en Overbetuwe (B&W en raad): Q4 2016

Beide processen worden gecoördineerd door de provincie. Zij hebben eindregie, zij sturen op de zes beheersaspecten (o.a. planning). Dit kan wel beïnvloed worden door alle betrokken partijen, waaronder de gemeente Overbetuwe.

Aanpak
Gelderse corridor: Opbouw van een programma (visie/doelstellingen én uitvoeringsagenda), dat relaties legt met onderzoek en programma’s van Euregio, Rijk en Europa, tevens meerwaarde biedt voor (gemeenten in) de deelgebieden. Dit laatste vraagt coördinatie per deelgebied om input bij provincie voor programma te stroomlijnen. In deelgebied midden heeft Overbetuwe deze rol op zich genomen.

Knoop 38: Een samenhangend en gebiedsgericht proces volgen bij knoop 38 om voor de langere termijn duidelijkheid en oplossingen te bieden voor de omgeving, anderzijds om de integrale ontwikkeling van het gebied lokaal, regionaal en internationaal ‘op de kaart’ te zetten om zo individuele opgaven te versnellen. 

Wijze van verantwoording voortgang
Aan de hand van tussendocumenten op alle beheersaspecten. In beide trajecten levert de provincie concept-documenten aan (programma, gebiedsvisie of uitgangspunten daarvoor). Aan de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever wordt op dergelijke momenten inzicht gegeven hoe wij sturen op onze doelstellingen en of (in voorkomend geval) er bijstelling van de strategie nodig is. Een samenvatting hiervan gebruiken we voor monitoring in het kader van de Uitvoeringsagenda.