Programma 1 | Openbare orde en veiligheid

Toelichting

Overbetuwe is een veilige gemeente en werkt daar voortdurend aan. We laten aan inwoners zien dat we daarmee succes hebben. Zo behouden en versterken we het gevoel van veiligheid. Overbetuwe richt zich daarbij vooral op vier onderwerpen:

  1. Preventiewoninginbraken
  2. Verkeersveiligheid
  3. Risicocommunicatie over de gevolgen op het gebied van veiligheid van gebeurtenissen die plaatsvinden of kunnen plaatsvinden.
  4. Overlast van personen in bepaalde woonvormen, bijvoorbeeld begeleid wonen, Heldringstichting.

Dit zijn onderwerpen waarbij we onze actieve rol op het gebied van veiligheid meer naar buiten willen laten zien. Veiligheid mag zich meer gaan profileren, juist ook om het veiligheidsgevoel dat er heerst onder de Overbetuwe inwoners te behouden. Het verbeteren van de veiligheid is vastgelegd in de Uitvoeringsagenda 2014-2018.

Wat willen we bereiken?

Verhoging van de objectieve en subjectieve veiligheid voor álle inwoners, bezoekers en organisaties van Gemeente Overbetuwe om op die manier de kwaliteit van de leef-, woon- en werkomgeving te verbeteren

Integrale Veiligheid is vooral een manier van (samen)werken. Dit gebeurt door een goede afstemming tussen de bestuurlijke en ambtelijke organisatie van de gemeenten, Openbaar Ministerie, politie en, indien nodig, andere betrokken instanties in het district Rivierenland. Deze samenwerking bepaalt de effectiviteit van het veiligheidsbeleid. Samenwerking van de partijen versterkt de sociale cohesie in Overbetuwe en draagt daarbij bij aan het verbeteren van het veiligheidsgevoel.

Speerpunt(en)/ Wat gaan we er voor doen?

Saldi programma/ Wat mag het kosten?

Exploitatie Primair Begroot 2017 Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020
Lasten 2.812.336 2.812.336 2.812.336 2.812.336
Baten 65.544 65.544 65.544 65.544

Taakveld | 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer

Exploitatie Primair Begroot 2017 Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020
Lasten 2.159.311 2.159.311 2.159.311 2.159.311

Taakveld | 1.2 Openbare orde en Veiligheid

Exploitatie Primair Begroot 2017 Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020
Lasten 653.025 653.025 653.025 653.025
Baten 65.544 65.544 65.544 65.544

Beleidsindicatoren

Indicator eenheid periode regio waarde Bron Beschrijving
Winkeldiefstal per 1.000 inwoners aantal per 1.000 inwoners 2015 Overbetuwe 0,8 CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen Het aantal winekdiefstallen per 1.000 inwoners.
2015 Nederland 2,4
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners aantal per 1.000 inwoners 2015 Overbetuwe 3,1 CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
2015 Nederland 5,4
Diefstal uit woning per 1.000 inwoners aantal per 1.000 inwoners 2015 Overbetuwe 2,1 CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.
2015 Nederland 3,9
Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners aantal per 1.000 inwoners 2015 Overbetuwe 4,2 CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.
2015 Nederland 6,1
Verwijzingen Halt per 10.000 inw. 2014 Overbetuwe 68,3 Bureau Halt Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.
2014 Nederland 139,7
Hardekern jongeren per 10.000 inw. 2014 Overbetuwe 0,5 Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) Het aantal hardekern jongeren, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-24 jaar.
2014 Nederland 1,3