Meer
Publicatiedatum: 26-09-2016

Inhoud

Terug

66. Sport in beeld

66. Sport in beeld
Portefeuillehouder
Horsthuis Dimitri

Planning
Startdatum: 26-06-2016
Einddatum: 30-12-2018

Opmaat naar nieuw sportbeleid: Sport en bewegen via (buurtsportcoachplatform) Overbetuwebeweegt.nl met andere taakvelden verbinden.

Beoogd effect

Sport verbindt.

Door de interactieve website Overbetuwebeweegt.nl en de actieve teamleden van dit uitvoerende sportplatform worden er steeds meer verbindingen mogelijk, activiteiten ontwikkeld en meer taakvelden aan sport en bewegen gekoppeld. Daarmee wordt duidelijk dat sport geen doel op zich is, maar een middel voor een gezonde samenleving. Deze activiteiten genereren steeds meer effect door de olievlekwerking ervan.

Tussenresulta(a)t(en), eindresultaat en planning

In Q4 stelt het college de Uitvoeringsnota Sport 2018-2021 vast met een reeks aan uit te voeren activiteiten vanaf 2018 tot en met 2020. Basis qua beleid blijft de Sportnota 'Sterk(er) aan de basis'.

Per 2018 is Overbetuwe JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) gemeente met een JOGG regisseur. (preventieve werking)

Per schooljaar 2018/2019 wordt GO (Gezond Onderweg voor kinderen en hun ouders met obesitas) van een pilot in Herveld uitgerold over de hele gemeente. (curatieve werking)

Aanpak

In de aanpak van dit speerpunt is een duidelijke rol voor de teamleden van Overbetuwebeweegt.nl weggelegd. Deze platformpartners hebben de taak om de verbindende rol te vervullen tussen sport en bewegen en andere relevante terreinen, met de focus op doelgroepen als:

  • Sportverenigingen
  • Jeugd
  • Senioren
  • Lage ses / Minima
  • Beperkten
  • Uitkeringsgerechtigden

Aanpalende werkterreinen van het sportbeleid -óók in het kader van preventie- zijn:

Gezondheidsbeleid, Jeugdbeleid, Minimabeleid, Participatie en Meedoen, Verenigingsondersteuning.

In toekomstige werkafspraken met de platformpartners kunnen we hierop sturen. Om het speerpunt Sport in beeld letterlijk vorm te geven, is zichtbaarheid genereren voor (de activiteiten van) Overbetuwebeweegt.nl een nieuw item om ook op te nemen in de resultaatafspraken.

In het begin van 2017 is een inventarisatie gedaan bij Sportverenigingen, het Onderwijs en bij collega's uit het Sociale Domein om input te halen voor de te volgen koers na 2018. Ook vanuit het bestuur is de wens uitgesproken om sport als middel in te zetten om inwoners van Overbetuwe te stimuleren een gezonde leefstijl aan te meten. Het omarmen van de JOGG (Jongeren op gezond gewicht)-gedachte i.c.m. de uitbreiding van de pilot van GO! (Gezond op weg) door het college bij de kadernota 2018 is daar een goed signaal van. De nieuwe koers heeft effect op de prestatieafspraken met de zeven partners van Overbetuwebeweegt.nl.