Programma 6 | Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

De gemeente Overbetuwe wordt, net als alle andere gemeenten in Nederland, geconfronteerd met grote veranderingen op het gebied van het zogenaamde Sociaal Domein (de verzamelterm voor de gemeentelijke verantwoordelijkheid op het gebied van zorg en welzijn, werk en inkomen en 'maatschappelijke' ondersteuning).  De eerste jaren hebben we ingezet op een soepele 'transformatie', zodat inwoners geen last zouden ondervinden van alle veranderingen. Inmiddels ligt de officiële overheveling van de verantwoordelijkheden bijna twee jaar achter ons en is de focus verschoven naar de 'transformatie'.  Hiermee bedoelen we dat we richting willen geven een een maatschappelijke verandering, die nodig is om zorg en ondersteuning ook op de lange termijn toegankelijk en betaalbaar te houden.
We streven hiertoe naar een samenleving waar inwoners elkaar ondersteunen, hun eigen kracht en die van hun netwerk optimaal benutten en naar vermogen kunnen meedoen. Dit betekent voor zorg en welzijn dat mensen die het nodig hebben, nog steeds kunnen rekenen op hulp vanuit de gemeente. Maar het betekent ook dat we inwoners helpen om hun eigen kracht te versterken. En dat we investeren in laagdrempelige algemene voorzieningen. Op het gebied van werk en inkomen staat het meedoen naar vermogen centraal. Uitgangspunt is dat inwoners die kunnen werken, het beste af zijn als ze in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Als zij daarbij ondersteuning nodig hebben, geeft de gemeente die. Inwoners die (nog) niet kunnen werken, participeren op een andere, passende manier. Als werken (nog) niet tot de mogelijkheden behoort, mogen inwoners rekenen op financiële ondersteuning door de gemeente.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Toegankelijke en toekomstbestendige gemeentelijke ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, werk en inkomen

Terug naar navigatie - Toegankelijke en toekomstbestendige gemeentelijke ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, werk en inkomen

Het toegankelijk en toekomstbestendig houden/maken van de gemeentelijke  ondersteuning op het gebied van  welzijn, zorg,  werk en inkomen voor onze inwoners

Speerpunt(en)/ Wat gaan we er voor doen?

Saldi programma/ Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Saldi programma/ Wat mag het kosten?
Exploitatie Primair Begroot 2017 Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020
Lasten 39.246.570 39.246.570 39.250.510 39.250.510
Baten 10.132.232 10.132.232 10.132.232 10.132.232

Taakveld | 6.2 Wijkteams

Terug naar navigatie - Taakveld | 6.2 Wijkteams
Exploitatie Primair Begroot 2017 Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020
Lasten 2.088.073 2.088.073 2.088.073 2.088.073
Baten 100.000 100.000 100.000 100.000

Taakveld | 6.3 Inkomensregelingen

Terug naar navigatie - Taakveld | 6.3 Inkomensregelingen
Exploitatie Primair Begroot 2017 Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020
Lasten 10.532.260 10.532.260 10.532.260 10.532.260
Baten 8.397.636 8.397.636 8.397.636 8.397.636

PNL-posten 2017-2020 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL)

Terug naar navigatie - PNL-posten 2017-2020 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL)
Structurele nieuwe lasten:            
               
Nr. Omschrijving Jaar uitv. Invester. BCF 2017 2018 2019 2020
25. Doorontwikkeling Werkgeversservicepunt 2017 (exploitatie) pm      
26. Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie (SMI) 2017 (exploitatie) 15.000      
27. Minimabeleid            
b. Structureel bedrag 2018 (exploitatie)   250.000    
      TOTAAL 15.000 250.000 0 0
               
Eenmalige nieuwe lasten:            
               
Nr. Omschrijving Jaar uitv. Eenmalig BCF 2017 2018 2019 2020
24. Voorbereidingskosten 3 decentralisaties            
  Terugstorting algemene reserve            
a. Terugstorting 2017 2017 -456.000 -456.000      
b. Terugstorting 2018 2018 -236.000   -236.000    
27. Minimabeleid            
a. Eenmalig bedrag 2017 250.000 250.000      
28. Financiële impuls Kracht van de Kernen 2017 30.000 30.000      
29. Extra huisv. statushouders (bijz. bijst inricht.kstn) 2017 86.000 86.000      
      TOTAAL -90.000 -236.000 0 0

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Indicator eenheid periode regio waarde Bron Beschrijving
Jongeren met delict voor rechter % 2012 Overbetuwe 3,12 Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.
2012 Nederland 2,57
% kinderen in uitkeringsgezin % 2012 Overbetuwe 1,97 Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.
2012 Nederland 5,66
% achterstandsleerlingen % 2012 Overbetuwe 5,23 Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel Het percentage leerlingen (4-12 jaar) in het primair onderwijs dat kans heeft op een leerachterstand.
2012 Nederland 11,61
% werkloze jongeren % 2012 Overbetuwe 1,08 Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).
2012 Nederland 1,21
Netto arbeidsparticipatie % 2015 Overbetuwe 69 CBS - Arbeidsdeelname Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.
2015 Nederland 65,4
Bijstandsuitkeringen per 10.000 inw 18jr eo 2015 Overbetuwe 194,9 CBS - Participatie Wet Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners.
2015 Nederland 405,1
Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inw 15-65jr 2015 Overbetuwe 276,2 CBS - Participatie Wet Het aantal reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar
2015 Nederland 311,9
Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar 2015 Overbetuwe 9,3 CBS - Beleidsinformatie Jeugd Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.
2015 Nederland 10
Jongeren met jeugdreclassering % 2015 Overbetuwe 0,4 CBS - Beleidsinformatie Jeugd Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).
2015 Nederland 0,5
Jongeren met jeugdbescherming % 2015 Overbetuwe 1 CBS - Beleidsinformatie Jeugd Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.
2015 Nederland 1,2
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement per 10.000 inw 2015 Overbetuwe ? CBS - Monitor Sociaal Domein WMO Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 180 deelnemende gemeenten.
2015 Nederland 569