Meer
Publicatiedatum: 26-09-2016

Inhoud

Terug

52. MFC Valburg

52. MFC Valburg
Portefeuillehouder
Horsthuis Dimitri

Planning
Startdatum: 26-06-2016
Einddatum: 30-12-2019

Het huidige dorpshuis ’t Kriekske voldoet niet meer aan de huidige eisen. Tijdens de vergadering van juni 2013 heeft de raad middelen beschikbaar gesteld om een multifunctioneel centrum in Valburg te realiseren. Er is een investeringsbudget van € 2 miljoen beschikbaar gesteld. Uit dit budget moeten we ook de kosten voor de verplaatsing van de peuterspeelzaal naar de Jacobusschool betalen.

Beoogd effect: Realisatie van een multifunctionele accommodatie met een centraal ontmoetingshart in Valburg ter behoud en bevordering van:

  • de leefbaarheid en levendigheid van de kern Valburg;
  •  de maatschappelijke voorzieningen voor de kern Valburg.

Tussenresulta(a)t(en), eindresultaat en planning

De dorpsraad Valburg heeft als initiatiefnemer een plan uitgewerkt voor de nieuwbouw van een MFC. Het plan van februari 2015 bleek financieel niet haalbaar. Op aangeven van het college zijn de plannen aangepast om deze financieel haalbaar te maken. Er is een nieuw plan opgesteld dat wel haalbaar is binnen de gestelde kaders. Eind 2015 begin 2016 lopen de gesprekken met de huidige eigenaar van de grond ten aanzien van de verwerving. Ook wordt onderzoek uitgevoerd naar de invloed van de nieuwbouw van het MFC op het functioneren van de molen in Valburg. De locatie waar de nieuwbouw van het MFC is voorzien valt binnen de molenbiotoop. Conform de Omgevingsverordening Gelderland moeten we dan aantonen wat het effect van de nieuwbouw is op de windvang.

Als uit het onderzoek naar de windvang blijkt dat de nieuwbouw geen nadelig effect heeft, werken we de plannen voor de nieuwbouw verder uit. Om de realisatie mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden gewijzigd en moeten we overeenstemming bereiken met de huidige grondeigenaar ten aanzien van de verwerving. Het geniet de voorkeur om de bestemmingswijziging voor het MFC binnen de bestemmingswijziging voor het plan Molenzicht onder te brengen. Wanneer deze koppeling vertragend werkt knippen we deze plannen en doorlopen we voor ieder plan een aparte bestemmingsplanprocedure.

Het eindresultaat is de oplevering van een nieuw MFC voor Valburg. Met het nodige voorbehoud lijkt oplevering van een nieuw MFC eind 2017 mogelijk.

Aanpak

De Dorpsraad is trekker en verantwoordelijk voor het totale proces om te komen tot realisatie van een nieuw MFC in Valburg. Wij bieden ondersteuning aan dit proces door inzet vanuit verschillende vakdisciplines en dragen zorg voor de publiekrechtelijke taken. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek naar de windvang (molenbiotoop) en de verwerving van de benodigde grond wordt in 2016 het bestemmingsplan gewijzigd om de realisatie van het MFC planologisch mogelijk te maken. Als het bestemmingsplan onherroepelijk is kan de omgevingsvergunning worden afgegeven. Op dat moment starten we met de realisatie van het MFC.