Leeswijzer

Leeswijzer

Terug naar navigatie - Leeswijzer

In Programmabegroting geven we bij elk programma een beknopte inhoudelijke duiding en we vermelden wat we willen bereiken. Wat we daarvoor concreet gaan doen is in detail uitgewerkt in de verschillende speerpunten in de Uitvoeringsagenda 2016-2018. In de voorliggende begroting benoemen wij de speerpunten die betrekking hebben op het komende jaar.

Bij elk programma tonen wij de totale lasten en baten. Deze zijn tevens gespecificeerd weergegeven per taakveld. Op grond van de nieuwe administratieve voorschriften is de product-indeling in de begroting vervangen door voorgeschreven taakvelden.

In het kader van uitwerking speerpunt ‘verbetering P&C-cyclus’ zullen wij met ingang van het komende jaar over de beleidsmatige en financiële voortgang van de begroting per kwartaal gaan rapporteren. Deze rapportages komen in de plaats van de voor- en najaarsnota. Vanzelfsprekend stellen we wel elk jaar een kadernota op waarmee de raad richting kan geven aan de komende begrotingsperiode.

In deze programmabegroting staan eveneens de beleidsnota’s vermeld die betrekking hebben op het programma en de bijbehorende taakvelden. Deze nota’s zijn – in digitale vorm – te openen. Hiermee is relevante informatie snel beschikbaar.

Ook nieuw zijn de beleidsindicatoren per programma. Volgens de nieuwe voorschriften dienen de gemeenten met ingang van de begroting 2017 beleidsindicatoren op te nemen ter toelichting van de maatschappelijke effecten. Dit zijn verplichte indicatoren ontleend aan voorgeschreven bronnen (CBS e.d).

De PNL-posten zijn in een aparte tabel per programma opgenomen. Voor een inhoudelijke toelichting van deze posten verwijzen wij naar de Kadernota 2017.

Samenvattend geven we met deze begrotingsopzet invulling aan het speerpunt ‘verbeterde P&C cyclus’ en voldoen wij tevens aan de gewijzigde begrotingsvoorschriften die vanaf 2017 van toepassing zijn.