Meer
Publicatiedatum: 26-09-2016

Inhoud

Terug

44. Flexibel werken met passende faciliteiten

44. Flexibel werken met passende faciliteiten
Portefeuillehouder
Asseldonk Toon, van
Hol Wijnte

Planning
Startdatum: 26-06-2016

Het centraliseren (fase 1) en toekomstbestendig maken (fase 2) van de huisvesting, met inachtneming van de mogelijkheden tot flexibilisering van het werk (faciliteren tijd- en plaatsonafhankelijk werken met mobiele devices = fase 0).

Beoogd effect

Adequate, centrale huisvesting voor bestuur en medewerkers in een toekomstbestendig, duurzamer gebouw. Met daarbij de faciliteiten die nodig zijn om medewerkers op de plaats en het tijdstip te kunnen laten werken dat het meest efficiënt is vanuit de organisatiedoelen, die bijdragen aan het goed uit kunnen voeren van hun werk en die de flexibiliteit bieden om wijzigingen in de omvang en structuur van de organisatie adequaat op te kunnen vangen.

Tussenresulta(a)t(en), eindresultaat en planning

  Planning
FASE 0  
Projectplan met aanpak voor speerpunt 44 opstellen Maart/april 2016
Pilot met laptops (laatste fase @@p) April/mei 2016
Uitrol laptops ter vervanging van thin clients voor een deel van de organisatie (laatste fase @@p) Vanaf sept 2016
Eindresultaat fase 0: vervanging van terminals door laptops voor een grote groep medewerkers om flexibeler te kunnen werken Eind 2016
FASE 1  
Aanvragen eerste voorbereidingskrediet
Starten met projectorganisatie + voorbereidingen aanbesteding
Vaststellen Programmabegroting 2017, incl. consequenties huisvestingsplannen
Aanpassingen Ambtshuis gereed t.b.v. centraliseren huisvesting sociale domein
Aanpassingen gemeentehuis Elst gereed t.b.v. flexibel werkplekconcept en huisvesten medewerkers Andelst
Gemeentehuis Andelst en locatie Arnhem kunnen afgestoten worden
Eindresultaat fase 1: alle ambtenaren van gemeente Overbetuwe gehuisvest in Elst
Mei/juni 2016
Mei 2016
November 2016
April 2017
December 2017
2017/2018
December 2017
FASE 2  

Kaders voor fase 2 vast laten stellen door college

Ruimtelijke onderbouwing (onderzoeken) en ter visielegging ontwerp beeldkwaliteitsplan (BKP)

Optie: PNL-aanvraag m.b.t. extra middelen huisvesting fase 2 bij Kadernota 2018

Vaststelling BKP door de raad, architectenselectie en start bouwplanontwikkeling

Omgevingsvergunning, sloop en bouw

Oplevering aanbouw en omgeving

Sloop van ’t Fort en herinrichting

Eindresultaat fase 2: toekomstbestendige huisvesting van ambtenaren in het gemeentehuis in Elst

Vanaf Q3 2016

Q1 en Q2 2017

April 2017

Q3 en Q4 2017

2018

2019

2019

2019

 

Aanpak

Starten met het opstellen van een projectplan om de opdracht scherper te krijgen en de gevraagde inzet. Voor zowel fase 1 als 2 zal extern advies ingewonnen moeten worden ten aanzien van o.a. bouwkundige aanpassingen en een flexibel werkplekconcept.