Meer
Publicatiedatum: 26-09-2016

Inhoud

Terug

04. Investeren in maatschappelijke voorzieningen in Herveld-Andelst

04. Investeren in maatschappelijke voorzieningen in Herveld-Andelst
Portefeuillehouder
Horsthuis Dimitri

Planning
Startdatum: 21-06-2016
Einddatum: 30-12-2020

In het coalitieprogramma 2014-2018 is het streven opgenomen om de levendigheid en leefbaarheid in onze dorpen te behouden. Hierbij hoort een voorzieningenpakket op maat, dat onder andere afhankelijk is van de omvang en de eigenheid van het dorp. In de kern Herveld-Andelst gaat het dan om de functies bewegingsonderwijs en binnensport (momenteel gehuisvest in de gymzaal) en ontmoeten/dorpshuisfuncties en sociaal-cultureel (gehuisvest in De Hoendrik). In de begroting van 2016 is hiertoe een bedrag gereserveerd van € 4.000.000, -. Dit betreft een eenmalige investering. Verder is door het college bepaald dat de exploitatie door het dorp zelf moet worden uitgevoerd en dat het Heterens model moest worden toegepast (6 mei 2016).

Beoogd effect

  • Leefbaarheid en levendigheid van de kern Herveld-Andelst behouden.
  •  De maatschappelijke voorzieningen voor ontmoeten en binnensport in het dorp behouden en versterken. 

Tussenresulta(a)t(en), eindresultaat en planning

Functie: Ontmoeten (dorpshuisfunctie) en sociaal-cultureel

Tussenresultaat

Het college heeft besloten om twee scenario’s te laten onderzoeken: nieuwbouw en renovatie van De Hoendrik. Het college heeft het bestuur en de leden van de Hoendrik gevraagd om hun voorkeur kenbaar te maken. Het bestuur en de leden van De Hoendrik hebben zich uitgesproken voor renovatie. Het bestuur stelt inmiddels een renovatieplan op. Besluitvorming hierover is gepland voor eind april 2016 of begin mei 2016.

Eindresultaat

Door een financiële bijdrage aan de renovatie te leveren kan De Hoendrik worden gemoderniseerd en klaargemaakt voor de toekomst. Langs deze weg realiseert het college de ambitie om de maatschappelijke voorzieningen in Herveld-Andelst te behouden en versterken.

Planning

Het college neemt eind april/begin mei 2016 een besluit over de concrete invulling van dit onderdeel van het speerpunt. In mei is er weer overleg tussen gemeente en bestuur. De keuze van het college wordt dan besproken. Daarna kunnen we van start gaan met het maken van één plan.

Functie: bewegingsonderwijs/binnensport

Tussenresultaat

Door de keuze van het bestuur van De Hoendrik is de optie van nieuwbouw van één MFC van de baan. Dit betekent dat er geen geïntegreerde sportvoorziening in De Hoendrik komt. Daarom moest een richting voor de huisvesting van de functies bewegingsonderwijs en binnensport worden gekozen. Naar aanleiding van de opiniërende collegevergadering van 15 maart jl. heeft het college uitgesproken dat hiervoor nieuwbouw moet worden gerealiseerd. Het college streeft ernaar dat de nieuw te bouwen sportzaal gekoppeld wordt aan De Hoendrik. Dit scenario moet nu verder worden uitgewerkt.

Eindresultaat

Een binnensportvoorziening die toekomstbestendig is en passend bij de behoefte van de kern Herveld-Andelst. Daarbij moeten beide ontwikkelingen (renovatie De Hoendrik en sportzaal) binnen het taakstellende budget van 4 miljoen worden gerealiseerd.

Planning

Het college heeft een voorkeur voor nieuwbouw, maar er is nog geen besluitvorming geweest. Eind april/begin mei zal het college hierover een besluit nemen. Dit is de basis voor het vervolg van het proces. 

In het voornoemde b&w-advies hebben we de volgende planning opgenomen. Deze planning is meer gericht op de nieuwbouw van een sportzaal, maar wij verwachten dat dit proces parallel zal lopen met de renovatie van De Hoendrik, zodat realisatie min of meer gelijktijdig zal plaatsvinden.

1. Opstellen PvE De Hoendrik en sportzaal

zomer 2016

2. Architectenselectie

zomer 2016

3. Schetsontwerp maken (1)

Q3/Q42016

4. Gesprekken met belanghebbenden

Q4 2016

5. Uitwerken ontwerp door architect

Q4 2016/Q1 2017

6. Grondverwerving

Q1 2017

7. Opstellen bestemmingsplan

Q1/Q2 2017

8. Bestemmingsplanprocedure 9 maanden, vaststelling (bij snel doorlopen van de procedure)

Q4 2017/Q1 2018

9. Omgevingsvergunning

Q1 2018

10. Start bouw (2)

Q2 2018

 

Aanpak

Wij hebben onder de kopjes tussen- en eindresultaat en planning al aangegeven hoe wij dit proces zullen voortzetten.