Meer
Publicatiedatum: 26-09-2016

Inhoud

Terug

22. Onderwijsagenda

22. Onderwijsagenda
Portefeuillehouder
Engels Rob

Planning
Startdatum: 26-06-2016
Einddatum: 30-03-2018

Onder dit speerpunt benoemen wij vijf onderwerpen met een relatie tot het onderwijs

 • De gemeente Overbetuwe krijgt op de middellange termijn te maken met een bevolkingsdaling in delen van de gemeente. Dit heeft als eerste zijn weerslag op het aantal leerlingen in het basisonderwijs, dat zal afnemen. Wij willen samen met de schoolbesturen een integrale visie ontwikkelen op het basisonderwijs. In deze visie maken wij afspraken over een onderwijsaanbod in de kernen en leggen wij relaties met kinderopvang, welzijn en leefbaarheid.
 • Bovenstaande visie dient als vertrekpunt voor het ontwikkelen van een strategie op ons (onderwijs)vastgoed en de financiële middelen die hiermee gemoeid zijn. Wij betrekken hierbij ook het totale aanbod aan maatschappelijk vastgoed in de kernen (zie ook speerpunt 67).
 • In het Klein Casus Overleg (KCO) werken jeugdarts, maatschappelijk werker en interne schoolbegeleiders nauw samen wanneer een kind in een moeilijke situatie verkeert. Vanuit de zorg voor onze jeugd is de gemeente hier direct bij betrokken. Samen met Lingewaard willen wij komen tot een goede inrichting van dit KCO om zo een doorgaande leerlijn voor onze jeugd in stand te houden. Wij betrekken hierbij ook leerplichtambtenaren en de kernteams.
 • Wij willen werk maken van de bestrijding van laaggeletterdheid. Er zijn een groot aantal partners actief bij het signaleren van dit maatschappelijk probleem en het aanpakken hiervan. Zoals benoemd in de visie op bibliotheekfuncties willen wij een regierol vervullen in de samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en (welzijns)instellingen. Wij willen de Gemeenschappelijke Regeling Onderwijs benutten om afspraken te maken op regionaal niveau.
 • Om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren is Betuwe On Stage van start gegaan. Dit is een goed voorbeeld van het koppelen van lokale en regionale ondernemers aan het onderwijs. Wij willen een betere beroepskeuze (en voorafgaand daaraan een geschikte profielkeuze) uitbreiden naar leerlingen van al het Voorgezet Onderwijs.

Beoogd effect

 • Wij willen een divers onderwijsaanbod, met een kwalitatief goede leer- en ontwikkelomgeving in voldoende, adequate en toekomstbestendige schoolgebouwen.
 • De afgelopen twee jaar hebben we de basisstructuur voor zorg & ondersteuning opgezet (curatieve deel). De komende periode is het tijd om door te ontwikkelen. De focus verschuift naar preventie want het is beter om zelfredzaam te zijn. Bijkomend voordeel is dat mensen minder vaak een beroep hoeven te doen op (dure) zorg en/of bijstand. We verbeteren hiermee de kwaliteit van leven van onze inwoners.

Tussenresulta(a)t(en), eindresultaat en planning

 1. In Q3 presenteren wij via een raadsinformatiememo een plan van aanpak om, samen met kinderopvang, PO en VO, een integrale visie op het onderwijs in de kernen en de gevolgen voor de (onderwijs)huisvesting. In de kadernota 2017 wordt voor ondersteuning hierbij geld gevraagd.
 2. Afspraken over de werkwijze in en rond het KCO nemen wij op in een informatiememo dat wij in Q4 aanbieden aan de raad.
 3. De resultaten en planning van de bestrijding van laaggeletterdheid verwerken wij in de planning van de uitvoering bibliotheekvisie.
 4. Dit punt kent een operationele aanpak. Betuwe on Stage wordt geëvalueerd en op basis hiervan worden afspraken voor een vervolg gemaakt. In Q1 van 2017 informeren wij de raad hierover via een memo. 

Aanpak

De vijf ontwerpen kennen een relatie met het onderwijs. Omwille van een duidelijke afbakening maken wij voor elk van deze onderwerpen een apart plan van aanpak (bestuursopdracht) waarin projectresultaat en planning apart worden benoemd.

We sluiten bij elk onderwerp zoveel mogelijk aan bij bestaande netwerken en (overleg)structuren. Zo starten wij visie op het basisonderwijs binnen de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) en bij de bestrijding van laaggeletterdheid benutten wij het netwerk van het lokale èn regionale Bondgenootschap voor geletterdheid.