Programma 4 | Onderwijs

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Goed en passend onderwijs biedt alle kinderen een goede basis voor de rest van hun leven. We gaan uit van de kracht van de kinderen en hun ouders. Gemeente schept kansen door onderwijs goed te faciliteren op de gebieden waar zij verantwoordelijk voor is: huisvesting, een zorgstructuur, schoolbegeleiding en educatie op het gebied van cultuur, natuur en milieu. Uitgangspunt is dat onderwijs en zorg dichtbij ieder kind beschikbaar zijn voor zover dat mogelijk is gezien de schaalgrootte van onze gemeente. Voor kinderen die een extra een steun in de rug nodig hebben, investeren we meer dan wettelijk voorgeschreven in voor- en vroegschoolse educatie, passend onderwijs en leerlingenvervoer.

Wij willen de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt verbeteren. Bijvoorbeeld door lokale en regionale ondernemers aan het onderwijs te koppelen. Wij willen een goede beroepskeuze (en voorafgaand daaraan een geschikte profielkeuze) stimuleren voor alle leerlingen van het Voorgezet Onderwijs. 

Voldoende digitale, reken- en lees- en schrijfvaardigheden zijn een basis vereiste om mee te kunnen blijven doen in de maatschappij. Daarom willen wij extra werk maken van de bestrijding van laaggeletterdheid.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Een divers onderwijsaanbod in adequate en toekomstbestendige gebouwen; een leven lang leren mogelijk maken.

Terug naar navigatie - Een divers onderwijsaanbod in adequate en toekomstbestendige gebouwen; een leven lang leren mogelijk maken.

In stand houden van een divers onderwijsaanbod in voldoende ruime, adequate en toekomstbestendige gebouwen. Door een kwalitatief goede leer- en ontwikkelomgeving te bieden maken wij een leven lang leren mogelijk.

Speerpunt(en)/ Wat gaan we er voor doen?

Saldi programma/ Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Saldi programma/ Wat mag het kosten?
Exploitatie Primair Begroot 2017 Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020
Lasten 5.983.733 5.983.733 5.983.733 5.983.733
Baten 303.071 303.071 303.071 303.071

Taakveld | 4.2 Onderwijshuisvesting

Terug naar navigatie - Taakveld | 4.2 Onderwijshuisvesting
Exploitatie Primair Begroot 2017 Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020
Lasten 3.158.390 3.158.390 3.158.390 3.158.390
Baten 71.691 71.691 71.691 71.691

PNL-posten 2017-2020 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL)

Terug naar navigatie - PNL-posten 2017-2020 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL)

Structurele nieuwe lasten:

           
               

Nr.

Omschrijving

Jaar uitv.

Invester. BCF

2017

2018

2019

2020

14.

Onderwijshuisvesting

 

 

 

 

 

 

a.

Uitbreiding inrichting basisschool De Vallei - 2016

2016

26.301

1.503

 

 

 

b.

Uitbreiding 1e inrichting basisschool De Vallei

2017

24.423

 

2.791

 

 

15.

Constructiefout dak Klimboom

2016

33.959

922

 

 

 

16.

Huisvesting OBC

 

 

 

 

 

 

a.

Huisvesting OBC schoolgebouw

2017

5.344.400

 

290.072

 

 

b.

Uitbreiding 1e inrichting

2017

96.886

 

11.070

 

 

c.

Huisvesting OBC gymzaal

2017

700.000

 

37.993

 

 

17.

Onderwijshuisvesting

 

 

 

 

 

 

a.

Huisvesting speciaal onderwijs in De Plataan

2017

110.000

 

5.970

 

 

b.

Uitbreiding eerste inrichting basisschool De Vallei

2018

32.557

 

 

3.720

 

d.

Terugbet. voorfinanc. huisv. Lyceum Elst 2017

2017

204.175

8.985

 

 

 

e.

Terugbet. voorfinanc. huisv. Lyceum Elst 2018

2018

72.920

 

3.271

 

 

f.

Terugbet. voorfinanc. huisv. Lyceum Elst 2019

2019

pm

 

 

 

 

g.

Huisvesting De Vallei in Driel

2017

600.000

 

23.902

 

 

18.

Onderwijsagenda

 

 

 

 

 

 

a.

Verbetering aansluiting Onderw. op arbeidsmarkt

2017

(exploitatie)

20.000

 

 

 

b.

Bestrijding laaggeletterdheid

2017

(exploitatie)

50.000

 

 

 

 

 

 

TOTAAL

81.410

375.069

3.720

0

               

Eenmalige nieuwe lasten:

           
               

Nr.

Omschrijving

Jaar uitv.

Eenmalig BCF

2017

2018

2019

2020

17.

Onderwijshuisvesting

 

 

 

 

 

 

c.

Bijdrage locatie Elst SBO De Vlinderboom

2017

16.200

16.200

 

 

 

18.

Onderwijsagenda

 

 

 

 

 

 

c.

Integrale visie Basisonderwijs

2017

30.000

30.000

 

 

 

     

TOTAAL

46.200

0

0

0

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Indicator eenheid periode regio waarde Bron Beschrijving
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) % % 2012 Overbetuwe 2,4 DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.
2012 Nederland 3,2
Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen 2014 Overbetuwe 0 DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen.
2014 Nederland 5
Relatief verzuim per 1.000 leerlingen 2014 Overbetuwe 46 DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.
2014 Nederland 60