Meer
Publicatiedatum: 26-09-2016

Inhoud

Terug

68. Nota Kunst, Cultuur en Erfgoed

68. Nota Kunst, Cultuur en Erfgoed
Portefeuillehouder
Engels Rob

Planning
Startdatum: 26-06-2016
Einddatum: 30-12-2020

De huidige Nota Cultuur loopt tot en met 2016. Uit de tussenevaluatie is gebleken dat een groot aantal actiepunten uit de huidige nota zijn bereikt en dat nieuw beleid gewenst is voor een nieuwe periode. Met dit speerpunt gaan we dan ook op weg naar nieuw beleid voor Kunst, Cultuur en Erfgoed.

Beoogd effect

Het eindresultaat moet zijn dat we een duidelijk beeld hebben met welke acties wij ons gebied cultureel beter op de kaart kunnen zetten, zodat de gemeente haar aanjaagfunctie, haar wettelijke functie en haar controlerende functie kan vervullen op het gebied kunst, cultuur en erfgoed.

Tussenresulta(a)t(en), eindresultaat en planning

In het vierde kwartaal 2016 wordt aan de raad een nieuwe beleidsnota ter vaststelling voorgelegd. In deze nota worden de actiepunten genoemd waar voor de jaren 2016 t/m 2020 op het gebied van cultuur en erfgoed verder vorm aan wordt gegeven. Het beoogd effect wordt na twee jaar met tussenrapportage beoordeeld. 

Aanpak

Op basis van een Plan van Aanpak beleidsnota Kunst, Cultuur en Erfgoed die inmiddels aan de gemeenteraad is aangeboden wordt een nieuwe beleidsnota Cultuur opgesteld. Gesprekken met alle betrokkene culturele instanties en verenigingen worden voorbereid en de uitnodigingen zijn inmiddels verzonden om een grote gezamenlijke bijeenkomst op het HPC te organiseren. De nieuwe beleidsnota bevat een 5-tal thema’s namelijk Media en Letteren, Cultureel Erfgoed, archeologie en monumenten, Beeldende Kunst en Bouwkunst, Amateurkunsten en Cultuureducatie.