Programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat

Programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat

 

 

Toelichting

Gemeente Overbetuwe ligt centraal tussen Arnhem en Nijmegen aan een knooppunt van snelwegen en een belangrijke openbaar ververvoeras. We zetten maximaal in op een goede bereikbaarheid en ontsluiting van onze gemeente.
Een snelle en veilige afwikkeling van verkeersstromen, inclusief het goederenvervoer, vinden wij belangrijk. Vanzelfsprekend hebben we aandacht voor de leefbaarheid van de kernen en willen we verkeershinder zo veel mogelijk beperken. We werken intensief samen met verschillende medeoverheden en externe partijen.

Wat willen we bereiken?

Een optimaal verkeers- en vervoersnetwerk binnen Overbetuwe

Gemeente Overbetuwe zet zich in om een optimaal verkeers- en vervoersnetwerk te realiseren binnen Overbetuwe.

Speerpunt(en)/Wat gaan we er voor doen?

Saldi programma/ Wat mag het kosten?

Exploitatie Primair Begroot 2017 Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020
Lasten 3.754.353 3.754.353 3.754.353 3.754.353
Baten 66.299 66.299 66.299 66.299

Taakveld | 2.1 Verkeer en Vervoer

Exploitatie Primair Begroot 2017 Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020
Lasten 3.493.786 3.493.786 3.493.786 3.493.786
Baten 66.299 66.299 66.299 66.299

Taakveld | 2.2 Parkeren

Exploitatie Primair Begroot 2017 Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020
Lasten 202.492 202.492 202.492 202.492

Taakveld | 2.5 Openbaar vervoer

Exploitatie Primair Begroot 2017 Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020
Lasten 58.075 58.075 58.075 58.075

PNL-posten 2017-2020 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL)

Structurele nieuwe lasten:            
               
Nr. Omschrijving Jaar uitv. Invester. BCF 2017 2018 2019 2020
1. Openbare verlichting            
a. 2016 investeringen armaturen 2016 194.986 6.254      
b. 2016 investeringen masten 2016 245.147 4.883      
2. Vogelbuurt Driel            
a. Vogelbuurt Driel 2016 2016 233.000 7.473      
b. Vogelbuurt Driel 2017 2017 233.000   14.946    
3. Vervanging asfaltribbelstroken            
a. Weteringsewal tussen A50 en Slopsestraat 2016 211.600 6.787      
4. Fietsviaduct A325            
a. beheerskosten 2017 (exploitatie) 1.600      
5. Fietsverbind. zuidelijk tracé De Park - Elst Noord 2016 117.288 3.762      
6. Reconstructie Bloemenbuurt Heteren            
a. Reconstructie Bloemenbuurt Heteren 2018 2018 173.333     11.119  
b. Reconstructie Bloemenbuurt Heteren 2019 2019 173.333       11.119
c. Reconstructie Bloemenbuurt Heteren 2020 2020 173.333        
7. Herinrichting De Griend Elst 2017 90.000   5.773    
8. Verbreden Kerkepad en aanbr. trottoir + verlicht. 2017 130.000   8.339    
9. Herinr. Mozartstraat vanaf Griegstraat Elst            
a. Herinr. Mozartstraat vanaf Griegstraat Elst 2019 2019 125.000       8.018
b. Herinr. Mozartstraat vanaf Griegstraat Elst 2020 2020 125.000        
10. Herinrichting Veldse Hofstede Zetten 2017 205.000   13.150    
11. Reconstr. Marijkestraat en Wouterplasstr. Zetten 2017 95.000   6.094    
12. Infrastructuur Elst Noord            
a. Tunnel Rijksweg Noord 2017 700.000   44.903    
b1. Spoorkruisingen Weteringsew. en Rijksw. N (2018) 2018 2.925.000     187.630  
b2. Spoorkruisingen Weteringsew. en Rijksw. N (2019) 2019 2.925.000       187.630
      TOTAAL 30.759 93.205 198.749 206.767
               
Eenmalige nieuwe lasten:            
               
Geen.              

 

Beleidsindicatoren

Indicator eenheid periode regio waarde Bron Beschrijving
Ziekenhuisopname nav verkeersongeval met een motorvoertuig % 2014 Overbetuwe 10 VeiligheidNL als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.
2014 Nederland 7
Ziekenhuisopname nav vervoersongeval met een fietser % 2014 Overbetuwe 11 VeiligheidNL als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.
2014 Nederland 10