Meer
Publicatiedatum: 26-09-2016

Inhoud

Terug

09. Integrale Veiligheid

09. Integrale Veiligheid
Portefeuillehouder
Asseldonk Toon, van

Planning
Startdatum: 21-06-2016
Einddatum: 30-12-2018

In 2015 is de Nota Integrale Veiligheid 2015-2019 (IV) door de raad vastgesteld. In deze nota staan de volgende prioriteiten benoemd:

  •  Woninginbraken (beperken aantal)
  • Verkeersveiligheid (accenten op hard rijden en fietsveiligheid)
  • Risicocommunicatie (communicatie over risico’s, maatregelen om kansen op een incident of ramp zo klein mogelijk te houden, burgers informeren wat ze moeten doen wanneer zich een incident of ramp voordoet
  • Overlast door verschillende woonvormen (beperken van de woonoverlast door cliënten van verschillende woonvormen, bijv.van begeleid wonen)

Naast de prioriteiten zijn er ook overige strategische thema’s. Deze kennen een lager profiel en zijn in sterke mate ‘going concern’. De thema’s zijn verdeeld over de vijf veiligheidsvelden: veilige leefomgeving, bedrijvigheid en veiligheid, jeugd en veiligheid, fysieke veiligheid en integriteit en veiligheid.

Het beleid dat in deze nota is vastgelegd, wordt vertaald in uitvoeringsplannen. Deze worden per jaar opgesteld. Zo is voor alle partners duidelijk wat de prioriteiten in een bepaald jaar zijn. Bovendien is het een goed middel om alert te reageren op veranderde omstandigheden. Het Overbetuws veiligheidsbeleid is een dynamisch gebeuren. Want het is belangrijk snel en adequaat te reageren op nieuwe ontwikkelingen of op veiligheidsproblemen die plotseling opduiken. Dit geldt ook voor de problemen of ontwikkelingen die bij het opstellen van de Nota IV of de uitvoeringsplannen niet waren voorzien. In het Uitvoeringsplan 2017 staan de geplande activiteiten voor 2017.

Beoogd effect 

Integrale Veiligheid is vooral een manier van (samen)werken. Dit gebeurt door een goede afstemming tussen de bestuurlijke en ambtelijke organisatie van de gemeenten, Openbaar Ministerie, politie en, indien nodig, andere betrokken instanties in het district Rivierenland. Deze samenwerking bepaalt de effectiviteit van het veiligheidsbeleid. Samenwerking van de partijen versterkt de sociale cohesie in Overbetuwe en draagt daarbij bij aan het verbeteren van het veiligheidsgevoel. 

De strategische doelstelling van de nota Integrale Veiligheid is:

Verhoging van de objectieve en subjectieve veiligheid voor álle inwoners, bezoekers en organisaties van Gemeente Overbetuwe om op die manier de kwaliteit van de leef-, woon- en werkomgeving te verbeteren. 

Tussenresulta(a)t(en), eindresultaat en planning 

De Nota IV is een nota voor de periode van vier jaar (t/m 2018). In deze vier jaar moeten de prioriteiten zijn opgepakt. Met alle prioriteiten wordt in 2016 een start gemaakt. Hiervan is momenteel nog geen planning.

Aanpak

In het Uitvoeringsplan 2017 wordt aangegeven hoe de prioriteiten en de overige strategische thema’s in 2017 worden opgepakt.

 

Nieuw voor 2017 is de aanpak van ondermijning.

Ondermijning

Ondermijning, of vermenging van de onderwereld met de bovenwereld, komt in Nederland steeds vaker voor. Bij ondermijnende criminele activiteiten gaat het niet alleen om inmenging in overheidsinstanties. Het gaat ook om aantasting of het verzwakken van de structuur van onze maatschappij door criminele activiteiten. Hier moeten gemeente Overbetuwe, haar inwoners en ondernemers bewust van zijn en op voorbereid zijn (versterken weerbaarheid).

De aanpak van ondermijnende criminaliteit vraagt om een georganiseerde overheid. Alléén zo’n overheid is in staat tot het geïntegreerd inzetten van al haar bestuurlijke, strafrechtelijke, fiscale en privaatrechtelijke instrumenten. De lokale overheid moet actief deel uitmaken van die georganiseerde overheid. Daarom wordt het thema ondermijning toegevoegd als een aparte prioriteit aan het speerpunt Integrale Veiligheid.