Meer
Publicatiedatum: 26-09-2016

Inhoud

Terug

06. Uitvoering visie bibliotheekfuncties

06. Uitvoering visie bibliotheekfuncties
Portefeuillehouder
Engels Rob

Planning
Startdatum: 21-06-2016
Einddatum: 19-02-2018

Maart 2015 is de visie op bibliotheekfuncties door de gemeenteraad vastgesteld. De raad heeft bij motie aangedrongen op het snel zichtbaar maken van concrete uitvoering van deze visie. Er zijn in de visie (en motie) een aantal momenten benoemd waarop we resultaten in P&C documenten vastleggen.

Beoogd effect

de bibliotheek(functies) draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen en de verbetering van hun kansen in de maatschappij.

Tussenresulta(a)t(en), eindresultaat en planning

De ontwikkelvisie is geen afgerond project maar een levend document dat richtinggevend is bij de gestuurde ontwikkeling van bibliotheekfuncties in Overbetuwe. We benoemen een aantal momenten waarop we (tussen)resultaten willen benoemen.

  •  in 2016 overleggen wij met OBGZ om al een aantal duidelijke uitvoeringsstappen te zetten en deze te verwerken in de begroting 2017 van OBGZ. In Q4 informeren wij de raad hierover via een raadsinformatiememo.
  • op de middellange termijn, maar zeker voor de begroting 2018, komen wij met concrete voorstellen voor de Overbetuwse kernen;
  • in de kadernota 2018 verwerken wij een concreet financieringsvoorstel.

Aanpak

  • We willen een kleinschaliger en fijnmaziger netwerk van voorzieningen maken. De bibliotheek werkt daarin samen met scholen, dorps- en wijkcentra en andere (maatschappelijke) voorzieningen. Maatwerk per dorp is hierbij van belang. We beginnen vanuit de locaties waar nu bibliotheekvestigingen zijn om van daaruit ruimte (ook financieel) te creëren voor initiatieven in andere kernen.
  • Wij sluiten aan bij de kernenestafette en benutten initiatieven die hieruit ontstaan.
  • Wij gaan met BOS-scholen en OBGZ in gesprek over de mogelijkheid om de bibliotheek op school open te stellen voor het dorp. Deze innovatie maakt aanpassingen aan de landelijk ontwikkelde BOS-methodiek noodzakelijk. Het toegankelijk maken van een collectie boeken voor het dorp mag niet ten koste gaan van de beschikbaarheid van het aanbod voor de school.
  • Via het reguliere overleg dat gemeente heeft met basisscholen en voortgezet onderwijs scholen onderzoekt de gemeente welke behoefte er bestaat voor ondersteuning door de bibliotheek.
  • Wij willen samen met de partners het leesbevorderingsprogramma Boekstart inzetten om de taalontwikkeling te bevorderen. Samenwerkingspartners zijn de JGZ instelling (consultatiebureau), kinderopvanginstellingen, Bibliotheek en de gemeente.
  • De gemeente wil een regiefunctie vervullen bij de bestrijding van laaggeletterdheid. Goede samenwerking en alertheid bij mogelijke vindplaatsen zoals welzijnsorganisaties, Kernteams, loketten werk & inkomen en zorg & inkomen, het UWV, vluchtelingenwerk, bedrijfsleven en zelfs het voortgezet onderwijs is van belang voor signalering van dit maatschappelijk probleem.