1. Blz. 1 Jaarstukken 2020
  1. Blz. 2 Programma’s
   1. Blz. 3 Inleiding / Jaarrekening in één oogopslag
    1. Blz. 4 Jaarrekening in een oogopslag
   2. Blz. 5 Analyse rekeningresultaat en structurele doorwerking naar 2021
    1. Blz. 6 Analyse rekeningresultaat en structurele doorwerking naar 2021
   3. Blz. 7 Bestemming rekeningresultaat
    1. Blz. 8 Bestemming rekeningresultaat
   4. Blz. 9 Programma 1 Openbare orde en veiligheid
    1. Blz. 10 Toelichting
    2. Blz. 11 Beleidsnota's
    3. Blz. 12 Wat hebben we in 2020 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht?
     1. Blz. 13 Uitvoeringsagenda 2018-2022
      1. Blz. 14 10. Handhaving
      2. Blz. 15 11. Openbare orde en veiligheid
    4. Blz. 16 Wat heeft het programma Openbare orde en veiligheid gekost?
    5. Blz. 17 Verbonden partijen
    6. Blz. 18 Beleidsindicatoren
   5. Blz. 19 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
    1. Blz. 20 Toelichting
    2. Blz. 21 Beleidsnota's
    3. Blz. 22 Wat hebben we in 2020 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht?
     1. Blz. 23 Uitvoeringsagenda 2018-2022
      1. Blz. 24 12. Mobiliteit
      2. Blz. 25 13. Optimale verbindingen tussen kernen
      3. Blz. 26 33. Verbeteren Infrastructuur Elst Noord
      4. Blz. 27 34. Stationsomgeving Zetten-Andelst
      5. Blz. 28 52. Rehabilitatie Vogelenzang Elst
      6. Blz. 29 53. Vervanging wegdekken Poort van Midden Gelderland
    4. Blz. 30 Wat heeft het programma Verkeer, vervoer en waterstaat gekost?
    5. Blz. 31 Toelichting op afwijkingen groter dan € 100.000.
   6. Blz. 32 Programma 3 Economische zaken
    1. Blz. 33 Toelichting
    2. Blz. 34 Beleidsnota's
    3. Blz. 35 Wat hebben we in 2020 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht?
     1. Blz. 36 Uitvoeringsagenda 2018-2022
      1. Blz. 37 15. Economisch Uitvoeringsprogramma
      2. Blz. 38 Ondersteuning agrarische sector
    4. Blz. 39 Wat heeft het programma Economische zaken gekost?
    5. Blz. 40 Toelichting op afwijkingen groter dan € 100.000.
    6. Blz. 41 Verbonden partijen
    7. Blz. 42 Beleidsindicatoren
   7. Blz. 43 Programma 4 Onderwijs
    1. Blz. 44 Toelichting
    2. Blz. 45 Wat hebben we in 2020 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht?
     1. Blz. 46 Uitvoeringsagenda 2018-2022
      1. Blz. 47 16. Strategisch Meerjarig Huisvestingsplan 2020
      2. Blz. 48 17. Doorlopende leerlijn
      3. Blz. 49 37. Huisvesting OBC
    3. Blz. 50 Wat heeft het programma Onderwijs gekost?
    4. Blz. 51 Toelichting op afwijking groter dan € 100.000.
    5. Blz. 52 Beleidsindicatoren
   8. Blz. 53 Programma 5 Cultuur, sport en recreatie
    1. Blz. 54 Toelichting
    2. Blz. 55 Beleidsnota's
    3. Blz. 56 Wat hebben we in 2020 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht?
     1. Blz. 57 Uitvoeringsagenda 2018-2022
      1. Blz. 58 18. Sportnota
      2. Blz. 59 19. Uitvoering nota Kunst, cultuur en Erfgoed
      3. Blz. 60 20. Nota toerisme en recreatie
      4. Blz. 61 31. Nieuwbouw Multifunctioneel Sportcentrum te Elst
      5. Blz. 62 32. Actualisering Kwaliteitsplan Beheerplan Openbare Ruimte
      6. Blz. 63 35. Landschapspark Park Lingezegen
      7. Blz. 64 36. Landschapspark De Danenberg
      8. Blz. 65 41. Visie op bibliotheek
      9. Blz. 66 Meer muziek in de klas
      10. Blz. 67 Overbetuwe Doet
      11. Blz. 68 Vastgoedregisseur
      12. Blz. 69 Knuffelbijen (Amendement)
    4. Blz. 70 Wat heeft het programma Cultuur, sport en recreatie gekost?
    5. Blz. 71 Toelichting op afwijkingen groter dan € 100.000.
    6. Blz. 72 Verbonden partijen
    7. Blz. 73 Beleidsindicatoren
   9. Blz. 74 Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
    1. Blz. 75 Toelichting
    2. Blz. 76 Beleidsnota's
    3. Blz. 77 Wat hebben we in 2020 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht?
     1. Blz. 78 Uitvoeringsagenda 2018-2022
      1. Blz. 79 03. Passende inrichting sociaal domein
      2. Blz. 80 04. Passende basisvoorzieningen Sociaal Domein
      3. Blz. 81 05. Participatie
      4. Blz. 82 06. Armoedebeleid
      5. Blz. 83 21. Wanmolen
      6. Blz. 84 25. MFC Valburg
      7. Blz. 85 26. MFC Herveld
      8. Blz. 86 27. MFC Randwijk
    4. Blz. 87 Wat heeft het programma Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening gekost?
    5. Blz. 88 Toelichting op afwijkingen groter dan € 100.000.
    6. Blz. 89 Verbonden partijen
    7. Blz. 90 Beleidsindicatoren
   10. Blz. 91 Programma 7 Volksgezondheid en milieu
    1. Blz. 92 Toelichting
    2. Blz. 93 Beleidsnota's
    3. Blz. 94 Wat hebben we in 2020 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht?
     1. Blz. 95 Uitvoeringsagenda 2018-2022
      1. Blz. 96 02. Routekaart duurzaamheid 2017-2020
      2. Blz. 97 55. Milieustraat
    4. Blz. 98 Wat heeft het programma Volksgezondheid en milieu gekost?
    5. Blz. 99 Toelichting op afwijkingen groter dan € 100.000.
    6. Blz. 100 Verbonden partijen
    7. Blz. 101 Beleidsindicatoren
   11. Blz. 102 Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
    1. Blz. 103 Toelichting
    2. Blz. 104 Beleidsnota's
    3. Blz. 105 Wat hebben we in 2020 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht?
     1. Blz. 106 Uitvoeringsagenda 2018-2022
      1. Blz. 107 01. Omgevingswet
      2. Blz. 108 09. Woonagenda
      3. Blz. 109 14. Knoop 38
      4. Blz. 110 22. Dorpshart Heteren
      5. Blz. 111 23. Dorpshart Oosterhout
      6. Blz. 112 24. Dorpshart Driel
      7. Blz. 113 28. Land van Tap
      8. Blz. 114 38. Schil Zetten/Hemmen
      9. Blz. 115 39. Wonen onder hoogspanningskabels
      10. Blz. 116 30. Elst Centraal
      11. Blz. 117 58. Herinrichting ’t Fort
      12. Blz. 118 Motie Dorpshart Zetten
    4. Blz. 119 Wat heeft het programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting gekost?
    5. Blz. 120 Toelichting op afwijkingen groter dan € 100.000.
    6. Blz. 121 Verbonden partijen
    7. Blz. 122 Beleidsindicatoren
   12. Blz. 123 Programma 9 Financiën en bedrijfsvoering
    1. Blz. 124 Toelichting
    2. Blz. 125 Beleidsnota's
    3. Blz. 126 Wat hebben we in 2020 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht?
     1. Blz. 127 Uitvoeringsagenda 2018-2022
      1. Blz. 128 42. Klantgerichte dienstverlening bij uitvoerende taken
      2. Blz. 129 43. Strategisch HR beleid
      3. Blz. 130 45. Professionele bedrijfsvoering/optimale procesinrichting
      4. Blz. 131 46. Optimale informatievoorziening
      5. Blz. 132 47. Realiseren toekomstbestendig gemeentehuis
      6. Blz. 133 48. AO/IB (administratieve organisatie / interne financiële beheersing) uitwerken
      7. Blz. 134 49. Nota risicomanagement uitwerken
      8. Blz. 135 50. Financiën: goed rentmeesterschap
    4. Blz. 136 Wat heeft het programma Financiën en bedrijfsvoering gekost?
    5. Blz. 137 Toelichting op afwijkingen groter dan € 100.000.
   13. Blz. 138 Programma 10 Algemeen bestuur
    1. Blz. 139 Toelichting
    2. Blz. 140 Wat hebben we in 2020 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht?
     1. Blz. 141 Uitvoeringsagenda 2018-2022
      1. Blz. 142 07. Inwonerparticipatie
      2. Blz. 143 08. Kerngericht werken
      3. Blz. 144 60. Versterking Regio Arnhem Nijmegen
    3. Blz. 145 Wat heeft het programma 10 Algemeen bestuur gekost?
    4. Blz. 146 Toelichting op afwijkingen groter dan € 100.000.
    5. Blz. 147 Verbonden partijen
   14. Blz. 148 Algemene dekkingsmiddelen, VPB, onvoorzien en mutaties reserves
    1. Blz. 149 Algemene dekkingsmiddelen, VPB en onvoorzien
    2. Blz. 150 Toelichting Algemene dekkingsmiddelen, VPB en onvoorzien
    3. Blz. 151 Mutaties reserves per programma
  2. Blz. 152 Paragrafen
   1. Blz. 153 I. Lokale lasten
    1. Blz. 154 Inleiding
    2. Blz. 155 Het beleidskader van de lokale heffingen
    3. Blz. 156 Lokale lastendruk in vergelijking met het regionale en landelijke beeld
    4. Blz. 157 De kostendekking
   2. Blz. 158 II. Weerstandsvermogen
    1. Blz. 159 Algemeen
    2. Blz. 160 BBV-indicatoren
   3. Blz. 161 III. Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 162 Inleiding
    2. Blz. 163 Welke afspraken zijn over het onderhoud van de kapitaalgoederen gemaakt?
    3. Blz. 164 Kwaliteitsniveaus
    4. Blz. 165 In plannen vastgelegde kwaliteitsniveaus van het onderhoud
    5. Blz. 166 Financiële consequenties
   4. Blz. 167 IV. Financiering
    1. Blz. 168 Paragraaf financiëring
   5. Blz. 169 V. Bedrijfsvoering
    1. Blz. 170 Bedrijfsvoering algemeen
    2. Blz. 171 Personeel en organisatie
    3. Blz. 172 Inkoop
    4. Blz. 173 Communicatie
    5. Blz. 174 Informatievoorziening
    6. Blz. 175 Juridisch
   6. Blz. 176 VI. Verbonden partijen
    1. Blz. 177 Inleiding
    2. Blz. 178 Financieel overzicht
    3. Blz. 179 Verbonden parijen
     1. Blz. 180 VP Gemeenschappelijke regelingen
      1. Blz. 181 VP 01. Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM)
      2. Blz. 182 VP 02. Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)
      3. Blz. 183 VP 03. Parkorganisatie (Park Lingezegen)
      4. Blz. 184 VP 04. Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein regio Centraal Gelderland te Arnhem
      5. Blz. 185 VP 05. Samenwerkingsverband Euregio Rijn-Waal
      6. Blz. 186 VP 06. Recreatieschap Over-Betuwe
      7. Blz. 187 VP 07. Vervoersorganisatie Arnhem Nijmegen (VAN)
      8. Blz. 188 VP 08. GR Regio Arnhem Nijmegen (Groene Metropoolregio)
      9. Blz. 189 VP voltooid Werkvoorziening Midden-Gelderland (Presikhaaf Bedrijven)
     2. Blz. 190 VP Vennootschappen en coöperaties
      1. Blz. 191 VP 09a. Commandiet Westeraam B.V. te Elst
      2. Blz. 192 VP 09b. GEM Westeraam Beheer B.V. te Elst
      3. Blz. 193 VP 09c. GEM Westeraam Elst C.V. te Elst
      4. Blz. 194 VP 10. Ondernemerscentrum De Schalm B.V. te Andelst/Valburg
      5. Blz. 195 VP 11. Bank Nederlandse Gemeenten N.V. te Den Haag
      6. Blz. 196 VP 12. Vitens N.V. te Zwolle
     3. Blz. 197 VP Stichtingen en verenigingen
      1. Blz. 198 VP 13. Stichting Samenwerkingsverband Glasvezelnetwerk Arnhem (SSGA)
    4. Blz. 199 VP Overige verbonden partijen
   7. Blz. 200 VII. Grondbeleid
    1. Blz. 201 Grondbeleid
    2. Blz. 202 1. Verloop boekwaarde
    3. Blz. 203 2. Resultaat 2020
    4. Blz. 204 3. De te verwachten resultaten van de actieve complexen in exploitatie
    5. Blz. 205 4. Algemene toelichting
   8. Blz. 206 VIII. Corona
    1. Blz. 207 Algemeen
    2. Blz. 208 Wat hebben we gedaan in 2020?
    3. Blz. 209 Corona lasten en baten in 2020
    4. Blz. 210 Coronarisico's
    5. Blz. 211 Rapportage kosten coronacrisis Overbetuwe
  3. Blz. 212 B. JAARREKENING
   1. Blz. 213 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
    1. Blz. 214 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
   2. Blz. 215 Overzicht van baten en lasten
    1. Blz. 216 Overzicht van baten en lasten
   3. Blz. 217 Toelichting overzicht van baten en lasten
    1. Blz. 218 Analyse verschillen per taakveld
   4. Blz. 219 Analyse begrotingsrechtsmatigheid
    1. Blz. 220 Analyse begrotingsrechtsmatigheid
   5. Blz. 221 Overzicht aanwending onvoorzien
    1. Blz. 222 Overzicht aanwending onvoorzien
   6. Blz. 223 Overzicht incidentele baten en lasten
    1. Blz. 224 Overzicht incidentele baten en lasten
   7. Blz. 225 Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
    1. Blz. 226 Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
   8. Blz. 227 WNT
    1. Blz. 228 WNT
   9. Blz. 229 Balans
    1. Blz. 230 Balans
   10. Blz. 231 Toelichting op de balans
    1. Blz. 232 Immateriële vaste activa
    2. Blz. 233 Materiële vaste activa
    3. Blz. 234 Financiële vaste activa
    4. Blz. 235 Voorraden
    5. Blz. 236 Uitzettingen rentetypische looptijd korter dan 1 jaar
    6. Blz. 237 Overlopende activa
    7. Blz. 238 Eigen vermogen
    8. Blz. 239 Voorzieningen
    9. Blz. 240 Vaste schulden
    10. Blz. 241 Overlopende passiva
    11. Blz. 242 Waarborgen en garanties
    12. Blz. 243 Niet uit de balans blijkende verplichtingen
   11. Blz. 244 Gebeurtenissen na balansdatum
    1. Blz. 245 Gebeurtenissen na balansdatum
  4. Blz. 246 C. BIJLAGEN
   1. Blz. 247 I. Lijst met gebruikte afkortingen
    1. Blz. 248 Lijst met gebruikte afkortingen
   2. Blz. 249 II. Specificatie onttrekkingen Algemene Reserve
    1. Blz. 250 Specificatie onttrekkingen algemene reserve
   3. Blz. 251 III. Voortgang onderzoeken Rekenkamercommissie (RKC)
    1. Blz. 252 Voortgang onderzoeken Rekenkamercommissie (RKC)
   4. Blz. 253 IV. Overzicht SISA
    1. Blz. 254 Overzicht SISA
   5. Blz. 255 V. Controleverklaring
    1. Blz. 256 Controleverklaring
  5. Activiteiten
  6. Zoeken
  7. Publicatie bijlagen
  8. Contact
  9. PrivacyStatement
  10. Sitemap