Sitemap

Jaarstukken 2020 Blz. 1
Programma’s Blz. 2
Inleiding / Jaarrekening in één oogopslag Blz. 3
Jaarrekening in een oogopslag Blz. 4
Analyse rekeningresultaat en structurele doorwerking naar 2021 Blz. 5
Analyse rekeningresultaat en structurele doorwerking naar 2021 Blz. 6
Bestemming rekeningresultaat Blz. 7
Bestemming rekeningresultaat Blz. 8
Programma 1 Openbare orde en veiligheid Blz. 9
Toelichting Blz. 10
Beleidsnota's Blz. 11
Wat hebben we in 2020 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht? Blz. 12
Uitvoeringsagenda 2018-2022 Blz. 13
10. Handhaving Blz. 14
11. Openbare orde en veiligheid Blz. 15
Wat heeft het programma Openbare orde en veiligheid gekost? Blz. 16
Verbonden partijen Blz. 17
Beleidsindicatoren Blz. 18
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 19
Toelichting Blz. 20
Beleidsnota's Blz. 21
Wat hebben we in 2020 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht? Blz. 22
Uitvoeringsagenda 2018-2022 Blz. 23
12. Mobiliteit Blz. 24
13. Optimale verbindingen tussen kernen Blz. 25
33. Verbeteren Infrastructuur Elst Noord Blz. 26
34. Stationsomgeving Zetten-Andelst Blz. 27
52. Rehabilitatie Vogelenzang Elst Blz. 28
53. Vervanging wegdekken Poort van Midden Gelderland Blz. 29
Wat heeft het programma Verkeer, vervoer en waterstaat gekost? Blz. 30
Toelichting op afwijkingen groter dan € 100.000. Blz. 31
Programma 3 Economische zaken Blz. 32
Toelichting Blz. 33
Beleidsnota's Blz. 34
Wat hebben we in 2020 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht? Blz. 35
Uitvoeringsagenda 2018-2022 Blz. 36
15. Economisch Uitvoeringsprogramma Blz. 37
Ondersteuning agrarische sector Blz. 38
Wat heeft het programma Economische zaken gekost? Blz. 39
Toelichting op afwijkingen groter dan € 100.000. Blz. 40
Verbonden partijen Blz. 41
Beleidsindicatoren Blz. 42
Programma 4 Onderwijs Blz. 43
Toelichting Blz. 44
Wat hebben we in 2020 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht? Blz. 45
Uitvoeringsagenda 2018-2022 Blz. 46
16. Strategisch Meerjarig Huisvestingsplan 2020 Blz. 47
17. Doorlopende leerlijn Blz. 48
37. Huisvesting OBC Blz. 49
Wat heeft het programma Onderwijs gekost? Blz. 50
Toelichting op afwijking groter dan € 100.000. Blz. 51
Beleidsindicatoren Blz. 52
Programma 5 Cultuur, sport en recreatie Blz. 53
Toelichting Blz. 54
Beleidsnota's Blz. 55
Wat hebben we in 2020 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht? Blz. 56
Uitvoeringsagenda 2018-2022 Blz. 57
18. Sportnota Blz. 58
19. Uitvoering nota Kunst, cultuur en Erfgoed Blz. 59
20. Nota toerisme en recreatie Blz. 60
31. Nieuwbouw Multifunctioneel Sportcentrum te Elst Blz. 61
32. Actualisering Kwaliteitsplan Beheerplan Openbare Ruimte Blz. 62
35. Landschapspark Park Lingezegen Blz. 63
36. Landschapspark De Danenberg Blz. 64
41. Visie op bibliotheek Blz. 65
Meer muziek in de klas Blz. 66
Overbetuwe Doet Blz. 67
Vastgoedregisseur Blz. 68
Knuffelbijen (Amendement) Blz. 69
Wat heeft het programma Cultuur, sport en recreatie gekost? Blz. 70
Toelichting op afwijkingen groter dan € 100.000. Blz. 71
Verbonden partijen Blz. 72
Beleidsindicatoren Blz. 73
Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Blz. 74
Toelichting Blz. 75
Beleidsnota's Blz. 76
Wat hebben we in 2020 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht? Blz. 77
Uitvoeringsagenda 2018-2022 Blz. 78
03. Passende inrichting sociaal domein Blz. 79
04. Passende basisvoorzieningen Sociaal Domein Blz. 80
05. Participatie Blz. 81
06. Armoedebeleid Blz. 82
21. Wanmolen Blz. 83
25. MFC Valburg Blz. 84
26. MFC Herveld Blz. 85
27. MFC Randwijk Blz. 86
Wat heeft het programma Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening gekost? Blz. 87
Toelichting op afwijkingen groter dan € 100.000. Blz. 88
Verbonden partijen Blz. 89
Beleidsindicatoren Blz. 90
Programma 7 Volksgezondheid en milieu Blz. 91
Toelichting Blz. 92
Beleidsnota's Blz. 93
Wat hebben we in 2020 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht? Blz. 94
Uitvoeringsagenda 2018-2022 Blz. 95
02. Routekaart duurzaamheid 2017-2020 Blz. 96
55. Milieustraat Blz. 97
Wat heeft het programma Volksgezondheid en milieu gekost? Blz. 98
Toelichting op afwijkingen groter dan € 100.000. Blz. 99
Verbonden partijen Blz. 100
Beleidsindicatoren Blz. 101
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Blz. 102
Toelichting Blz. 103
Beleidsnota's Blz. 104
Wat hebben we in 2020 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht? Blz. 105
Uitvoeringsagenda 2018-2022 Blz. 106
01. Omgevingswet Blz. 107
09. Woonagenda Blz. 108
14. Knoop 38 Blz. 109
22. Dorpshart Heteren Blz. 110
23. Dorpshart Oosterhout Blz. 111
24. Dorpshart Driel Blz. 112
28. Land van Tap Blz. 113
38. Schil Zetten/Hemmen Blz. 114
39. Wonen onder hoogspanningskabels Blz. 115
30. Elst Centraal Blz. 116
58. Herinrichting ’t Fort Blz. 117
Motie Dorpshart Zetten Blz. 118
Wat heeft het programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting gekost? Blz. 119
Toelichting op afwijkingen groter dan € 100.000. Blz. 120
Verbonden partijen Blz. 121
Beleidsindicatoren Blz. 122
Programma 9 Financiën en bedrijfsvoering Blz. 123
Toelichting Blz. 124
Beleidsnota's Blz. 125
Wat hebben we in 2020 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht? Blz. 126
Uitvoeringsagenda 2018-2022 Blz. 127
42. Klantgerichte dienstverlening bij uitvoerende taken Blz. 128
43. Strategisch HR beleid Blz. 129
45. Professionele bedrijfsvoering/optimale procesinrichting Blz. 130
46. Optimale informatievoorziening Blz. 131
47. Realiseren toekomstbestendig gemeentehuis Blz. 132
48. AO/IB (administratieve organisatie / interne financiële beheersing) uitwerken Blz. 133
49. Nota risicomanagement uitwerken Blz. 134
50. Financiën: goed rentmeesterschap Blz. 135
Wat heeft het programma Financiën en bedrijfsvoering gekost? Blz. 136
Toelichting op afwijkingen groter dan € 100.000. Blz. 137
Programma 10 Algemeen bestuur Blz. 138
Toelichting Blz. 139
Wat hebben we in 2020 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht? Blz. 140
Uitvoeringsagenda 2018-2022 Blz. 141
07. Inwonerparticipatie Blz. 142
08. Kerngericht werken Blz. 143
60. Versterking Regio Arnhem Nijmegen Blz. 144
Wat heeft het programma 10 Algemeen bestuur gekost? Blz. 145
Toelichting op afwijkingen groter dan € 100.000. Blz. 146
Verbonden partijen Blz. 147
Algemene dekkingsmiddelen, VPB, onvoorzien en mutaties reserves Blz. 148
Algemene dekkingsmiddelen, VPB en onvoorzien Blz. 149
Toelichting Algemene dekkingsmiddelen, VPB en onvoorzien Blz. 150
Mutaties reserves per programma Blz. 151
Paragrafen Blz. 152
I. Lokale lasten Blz. 153
Inleiding Blz. 154
Het beleidskader van de lokale heffingen Blz. 155
Lokale lastendruk in vergelijking met het regionale en landelijke beeld Blz. 156
De kostendekking Blz. 157
II. Weerstandsvermogen Blz. 158
Algemeen Blz. 159
BBV-indicatoren Blz. 160
III. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 161
Inleiding Blz. 162
Welke afspraken zijn over het onderhoud van de kapitaalgoederen gemaakt? Blz. 163
Kwaliteitsniveaus Blz. 164
In plannen vastgelegde kwaliteitsniveaus van het onderhoud Blz. 165
Financiële consequenties Blz. 166
IV. Financiering Blz. 167
Paragraaf financiëring Blz. 168
V. Bedrijfsvoering Blz. 169
Bedrijfsvoering algemeen Blz. 170
Personeel en organisatie Blz. 171
Inkoop Blz. 172
Communicatie Blz. 173
Informatievoorziening Blz. 174
Juridisch Blz. 175
VI. Verbonden partijen Blz. 176
Inleiding Blz. 177
Financieel overzicht Blz. 178
Verbonden parijen Blz. 179
VP Gemeenschappelijke regelingen Blz. 180
VP 01. Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) Blz. 181
VP 02. Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) Blz. 182
VP 03. Parkorganisatie (Park Lingezegen) Blz. 183
VP 04. Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein regio Centraal Gelderland te Arnhem Blz. 184
VP 05. Samenwerkingsverband Euregio Rijn-Waal Blz. 185
VP 06. Recreatieschap Over-Betuwe Blz. 186
VP 07. Vervoersorganisatie Arnhem Nijmegen (VAN) Blz. 187
VP 08. GR Regio Arnhem Nijmegen (Groene Metropoolregio) Blz. 188
VP voltooid Werkvoorziening Midden-Gelderland (Presikhaaf Bedrijven) Blz. 189
VP Vennootschappen en coöperaties Blz. 190
VP 09a. Commandiet Westeraam B.V. te Elst Blz. 191
VP 09b. GEM Westeraam Beheer B.V. te Elst Blz. 192
VP 09c. GEM Westeraam Elst C.V. te Elst Blz. 193
VP 10. Ondernemerscentrum De Schalm B.V. te Andelst/Valburg Blz. 194
VP 11. Bank Nederlandse Gemeenten N.V. te Den Haag Blz. 195
VP 12. Vitens N.V. te Zwolle Blz. 196
VP Stichtingen en verenigingen Blz. 197
VP 13. Stichting Samenwerkingsverband Glasvezelnetwerk Arnhem (SSGA) Blz. 198
VP Overige verbonden partijen Blz. 199
VII. Grondbeleid Blz. 200
Grondbeleid Blz. 201
1. Verloop boekwaarde Blz. 202
2. Resultaat 2020 Blz. 203
3. De te verwachten resultaten van de actieve complexen in exploitatie Blz. 204
4. Algemene toelichting Blz. 205
VIII. Corona Blz. 206
Algemeen Blz. 207
Wat hebben we gedaan in 2020? Blz. 208
Corona lasten en baten in 2020 Blz. 209
Coronarisico's Blz. 210
Rapportage kosten coronacrisis Overbetuwe Blz. 211
B. JAARREKENING Blz. 212
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 213
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 214
Overzicht van baten en lasten Blz. 215
Overzicht van baten en lasten Blz. 216
Toelichting overzicht van baten en lasten Blz. 217
Analyse verschillen per taakveld Blz. 218
Analyse begrotingsrechtsmatigheid Blz. 219
Analyse begrotingsrechtsmatigheid Blz. 220
Overzicht aanwending onvoorzien Blz. 221
Overzicht aanwending onvoorzien Blz. 222
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 223
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 224
Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Blz. 225
Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Blz. 226
WNT Blz. 227
WNT Blz. 228
Balans Blz. 229
Balans Blz. 230
Toelichting op de balans Blz. 231
Immateriële vaste activa Blz. 232
Materiële vaste activa Blz. 233
Financiële vaste activa Blz. 234
Voorraden Blz. 235
Uitzettingen rentetypische looptijd korter dan 1 jaar Blz. 236
Overlopende activa Blz. 237
Eigen vermogen Blz. 238
Voorzieningen Blz. 239
Vaste schulden Blz. 240
Overlopende passiva Blz. 241
Waarborgen en garanties Blz. 242
Niet uit de balans blijkende verplichtingen Blz. 243
Gebeurtenissen na balansdatum Blz. 244
Gebeurtenissen na balansdatum Blz. 245
C. BIJLAGEN Blz. 246
I. Lijst met gebruikte afkortingen Blz. 247
Lijst met gebruikte afkortingen Blz. 248
II. Specificatie onttrekkingen Algemene Reserve Blz. 249
Specificatie onttrekkingen algemene reserve Blz. 250
III. Voortgang onderzoeken Rekenkamercommissie (RKC) Blz. 251
Voortgang onderzoeken Rekenkamercommissie (RKC) Blz. 252
IV. Overzicht SISA Blz. 253
Overzicht SISA Blz. 254
V. Controleverklaring Blz. 255
Controleverklaring Blz. 256
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap