Toelichting op de balans

Immateriële vaste activa

Terug naar navigatie - Immateriële vaste activa

Het hierna opgenomen overzicht geeft het verloop weer van de boekwaarde  van de immateriële vaste activa.

(bedragen x € 1.000) Boekwaarde 31-12-2019 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdragen van derden Afwaarderingen Boekwaarde 31-12-2020
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 961 0 0 28 0 0 933
Totaal 961 0 0 28 0 0 933

Materiële vaste activa

Terug naar navigatie - Materiële vaste activa

De hierna opgenomen overzichten geven het verloop weer van de boekwaarde van de investeringen in materiële vaste activa.

Investeringen met economisch nut:
(bedragen x € 1.000) Boekwaarde 31-12-2019 Voorzieningen 31-12-2019 Balanswaarde 31-12-2019 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdragen van derden Afwaarderingen Boekwaarde 31-12-2020
Gronden en terreinen 17.071 582 16.489 5.221 575 276 285 46 20.528
Strategische gronden 4.106 1.517 2.589 761 116 0 0 0 3.234
Woonruimten 443 0 443 4 0 51 0 0 396
Bedrijfsgebouwen 62.809 0 62.809 11.118 49 2.203 285 0 71.390
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 5.260 0 5.260 -3.454 0 32 0 0 1.775
Vervoermiddelen 1.693 0 1.693 702 0 236 0 0 2.159
Machines, apparaten en installaties 552 0 552 9 0 40 0 0 521
Overige materiële vast activa 3.808 0 3.808 1.839 1 1.070 0 0 4.576
Totaal 95.743 2.099 93.644 16.199 742 3.908 570 46 104.578
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven:
(bedragen x € 1.000) Boekwaarde 31-12-2019 Voorzieningen 31-12-2019 Balanswaarde 31-12-2019 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdragen van derden Afwaarderingen Boekwaarde 31-12-2020
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 29.345 0 29.345 555 0 348 0 0 29.552
Totaal 29.345 0 29.345 555 0 348 0 0 29.552
Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut:
(bedragen x € 1.000) Boekwaarde 31-12-2019 Voorzieningen 31-12-2019 Balanswaarde 31-12-2019 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdragen van derden Afwaarderingen Boekwaarde 31-12-2020
Maatschappelijk nut voor 2017:
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 5.365 0 5.365 581 227 316 168 0 5.236
Maatschappelijk nut vanaf 2017:
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 3.020 0 3.020 9.870 291 126 6.037 0 6.436
Totaal 8.385 0 8.385 10.451 518 442 6.205 0 11.671
Bij de investeringen economisch nut - grond- weg- en waterbouwkundige werken komt een negatief bedrag voor i.v.m. een correctie.
In 2019 per abuis dit bedrag ad 3.454 mio als investering van economisch nut is opgenomen.
In het huidige boekjaar is dit gecorrigeerd en is deze opgenomen onder maatschappelijk nut.

Financiële vaste activa

Terug naar navigatie - Financiële vaste activa

Het volgende overzicht geeft het verloop weer van de financiële vaste activa.

(bedragen x € 1.000) Boekwaarde 31-12-2019 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen/Aflossingen Afwaarderingen Boekwaarde 31-12-2020
Kapitaalverstrekkingen aan:
- deelnemingen 209 0 0 0 0 209
- overige verbonden partijen 545 0 0 0 0 545
Overige langlopende leningen 7.928 872 267 0 0 8.534
Totaal 8.682 872 267 0 0 9.287

Voorraden

Terug naar navigatie - Voorraden

Voor het totaal van de bouwgronden in exploitatie kan van het verloop in 2020 het volgende overzicht worden gegeven:

(bedragen x € 1.000) Boekwaarde 31-12-2019 Investeringen Opbrengsten Winstuitname Boekwaarde 31-12-2020 Voorziening verlieslatend complex Balanswaarde 31-12-2020
Bouwgronden in exploitatie 10.628 2.030 3.210 209 9.239 3.100 6.139
(bedragen x € 1.000) Boekwaarde 31-12-2019 Geraamde nog te maken kosten Geraamde nog te realiseren opbrengsten Geraamd eindresultaat (nominale waarde)
Bouwgronden in exploitatie 9.239 2.500 8.597 3.142
Bij actualisatie van de grondcomplexen zijn de volgende parameters als uitgangspunt gehanteerd:
- Prijs peil 01-01-2021
- Rente 1,34%
- Index opbrengsten 0,0%
Ondanks de prijsstijgingen op de woningmarkt en het volgen daarvan voor de bedrijventerreinenmarkt is vooralsnog geen opbrengstenstijging opgenomen door de toenemende bouwkosten en kwaliteitseisen aan de realisatie van vastgoed. Bovendien is bij de meeste projecten sprake van al gesloten overeenkomsten met een afgesproken grondprijs.
- Index kosten 3,0%
Dit percentage is op basis van (licht) marktherstel en het meerjarig gemiddelde GWW-index, als uitgangspunt gehanteerd.

Uitzettingen rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

Terug naar navigatie - Uitzettingen rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

In onderstaande tabellen vindt u een specificatie van de uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar en daarnaast een overzicht van het bedrag dat buiten 's Rijks schatkist is aangehouden in het kader van het drempelbedrag volgende uit de Wet FIDO.

(bedragen x € 1.000) Balanswaarde 31-12-2019 Boekwaarde 31-12-2019 Voorziening oninbaarheid Balanswaarde 31-12-2020
Vorderingen op openbare lichamen 207 561 0 561
Rekening-courantverhouding met het Rijk 0 0 0 0
Overige vorderingen 3.566 8.054 1.895 6.159
Totaal 3.773 8.615 1.895 6.720
(bedragen x € 1.000) Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen 142 129 130 110
Drempelbedrag 786 786 786 786
Ruimte onder drempelbedrag 644 657 656 676
Overschrijding van het drempelbedrag 0 0 0 0

Overlopende activa

Terug naar navigatie - Overlopende activa

De in de balans opgenomen van EU, Rijk en provincies nog te ontvangen voorschotbedragen die zijn ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel kunnen als volgt worden gespecificeerd:

(bedragen x € 1.000) Saldo 31-12-2019 Toevoegingen Ontvangen bedragen Saldo 31-12-2020
Geen specifieke uitkeringen EU/Rijk/Provincie
Totaal

Eigen vermogen

Terug naar navigatie - Eigen vermogen

In onderstaand overzicht wordt het verloop van de reserves gedurende 2020 weergegeven.

(bedragen x € 1.000) Boekwaarde 31-12-2019 Bestemming resultaat vorig boekjaar Toevoegingen Onttrekkingen Vermindering ter dekking van afschrijvingen Boekwaarde 31-12-2020
10001 Algemene Reserve 19.160 -195 381 11.242 0 8.104
Totaal algemene reserve 19.160 -195 381 11.242 0 8.104
12106 BR Bovenwijkse voorz. 2.884 0 173 0 0 3.057
12115 BR Verv.materiaal OR/Brandweer 2.550 0 90 214 0 2.426
12127 BR Vitens 310 0 0 155 0 155
12135 BR Woningbouwbudget Stadsregio Arnh/Nijm 190 0 0 0 0 190
12139 BR Afslag 38 Elst/Oosterhout 2.275 0 291 0 0 2.566
12141 BR Spoorzone 2.807 0 0 2.737 0 70
12145 BR Tekorten Sociaal Domein 0 0 9.027 2.492 0 6.535
12146 BR Brede Scholen 0 0 181 0 0 181
Totaal bestemmingsreserves algemeen 11.017 0 9.761 5.598 0 15.180
12206 BR Kap.l.Ambtshuis 910 0 0 0 28 882
12208 BR Kapl.l. Hockeycomplex 1.084 0 0 0 68 1.016
12209 BR Kapitaallasten Heteren Centrum 4.162 0 0 0 178 3.983
12210 BR Kap.lasten Kunstgrasvelden Spero 280 0 0 0 24 256
12211 BR Kap.lasten sporthal HPC Zetten 1.351 0 0 0 48 1.303
12212 BR Kap.lst.tijdelijke huisvestingsmaatr. 250 0 0 0 62 188
12213 BR kapitaallasten P&R garage 392 0 0 0 5 387
12214 BR Kapitaallasten Huisvesti 773 0 0 0 0 773
12214 BR Kapitaallasten Huisvesti 485 0 0 0 0 485
12214 BR Kapitaallasten Huisvesti 0 0 2.710 0 0 2.710
Totaal bestemmingsreserves t.b.v. kapitaallasten 9.686 0 2.710 0 414 11.982
Totaal bestemmingsreserves 20.703 0 12.471 5.598 414 27.162
13000 Saldo jaarrekening -195 195 2.362 0 0 2.362
Resultaat na bestemming -195 195 2.362 0 0 2.362
Totaal 39.669 0 15.213 16.840 414 37.627
AR Storting Toelichting
10001 € 380.672,00 Dit betreft een tweetal mutaties. Te weten het voordeel van de Algemene Uitkering naar aanleiding van de septembercirculaire 2020 en de structureel in de begroting opgenomen jaarlijkse huuroprengst TV Heteren (€ 7.145).
Totaal AR € 380.672,00
BR Storting Toelichting
12106 € 173.170,00 Dit betreft de stortingen voor bovenwijkse voorzieningen vanuit de grondcomplexen Zetten zuid (€ 80.250) en Tuijn van Limes (€ 58.750), vanuit leges (€ 12.300 en vanuit het project Woonzorg appartementen Hoofdstroofd Herveld (€ 21.870).
12115 € 89.653,00 Dit betreft de jaarlijkse storting op basis van het geactualiseerde vervangingsschema dat in 2019 is vastgesteld door de raad.
12139 € 290.502,82 Jaarlijks wordt het saldo per 31 december van het bovenwijks complex B016 Afslag 38 verrekend met deze BR. Omdat er in 2020 meer inkomsten dan uitgaven waren, is over 2020 sprake van een positief saldo van € 290.502,82. Dit bedrag is gestort in deze BR.
12145 € 9.027.000,00 Dit betreft de storting in de nieuwe BR Tekorten SD op basis van het besluit van de raad op 12-05-2020.
12146 € 180.690,00 Dit betreft het overschot 2020 van vier brede scholen in de nieuwe BR Brede scholen op basis van het besluit van de raad op 10-11-2020.
12216 € 2.710.000,00 Dit betreft de storting in de nieuwe BR Spoorkruisingen op basis van het besluit van de raad op 03-12-2019.
Totaal BR € 12.471.015,82
AR Onttrekking Toelichting
10001 € 11.242.475,37 Dit betreft een groot aantal mutaties. Zie de bijlage voor een specificatie.
Totaal AR € 11.242.475,37
BR Onttrekking Toelichting
12115 € 213.941,11 Dit betreft de onttrekking als dekking van de kapitaallasten 2020 van de investeringen van voorgaande jaren.
12127 € 155.160,00 Gedurende vijftien jaar (voor het eerst in 2007) wordt conform de oorsptonkelijke bedoeling jaarlijks een bedrag van € 155.160 aan deze bestemmingsreserve onttrokken om de begroting sluitend te krijgen.
12141 € 2.736.881,93 Jaarlijks wordt het saldo per 31 december van het bovenwijks complex B012 Spoorzone verrekend met deze BR. Omdat er in 2020 meer uitgaven dan inkomsten waren, is over 2019 sprake van een negatief saldo van € 26.881,93. Dit bedrag is onttrokken aan deze BR. Daarnaast is een bedrag van € 2.710.000 onttrokken voor de vorming van de nieuwe BR Spoorkruisingen (zie ook toelichting hierboven bij BR 12216).
12145 € 2.492.000,00 Dit betreft de onttrekking van het verwachte nadeel 2020 van het Sociaal Domein.
12206 € 28.029,00 De betreft de dekking van de kapitaallasten van 2020.
12208 € 68.381,00 De betreft de dekking van de kapitaallasten van 2020.
12209 € 178.441,00 Dit betreft de dekking van het het gedeelte van de kapitaallast van het maatschappelijk vastgoed waarover lineair wordt afgeschreven. De onttrekking is conform de (primaire) begroting 2020.
12210 € 24.405,00 De betreft de dekking van de kapitaallasten van 2020.
12211 € 47.912,00 De betreft de dekking van de kapitaallasten van 2020.
12212 € 61.900,00 De betreft de dekking van de kapitaallasten van 2020.
12213 € 4.806,00 De betreft de dekking van de kapitaallasten van 2020.
Totaal BR € 6.011.857,04

Voorzieningen

Terug naar navigatie - Voorzieningen

In onderstaand overzicht wordt het verloop van de voorzieningen gedurende 2020 weergegeven.

(bedragen x € 1.000) Boekwaarde 31-12-2019 Toevoegingen Vrijval Aanwending Boekwaarde 31-12-2020
21005 VZ Wethouderspensioenen 6.619 524 0 260 6.883
21006 VZ Planschades 11 15 0 18 8
21036 VZ Nabestaandenpensioen 299 28 0 17 310
21045 VZ Wachtgelden voormalige wethouders 135 0 0 135 0
21047 VZ Aankoopregeling Knoop 38 0 0 0 0 0
23002 VZ Afgesloten complexen 245 249 76 0 417
Voorzieningen risico's 7.309 815 76 430 7.617
22025 VZ. Groot onderh. gem.accommodaties 3.641 445 653 268 3.165
22027 VZ Groot onderhoud Brede Sc 0 984 0 117 867
Voorzieningen voor egalisatie 3.641 1.428 653 385 4.031
22026 VZ Riolering 12.366 0 1.034 0 11.332
Voorzieningen voor beklemde middelen 12.366 0 1.034 0 11.332
Totaal 23.316 2.243 1.764 815 22.981

Overlopende passiva

Terug naar navigatie - Overlopende passiva

De in de balans opgenomen van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren kunnen als volgt worden gespecificeerd:

(bedragen x € 1.000) Saldo 31-12-2019 Ontvangen bedragen Vrijgevallen bedragen of de terugbetalingen Saldo 31-12-2020
EU:
Geen
Rijk:
Rijksweg Noord 1.082 0 1.029 53
Elst Centraal 0 0 0 0
Afdracht Rijk inzake SoZa 148 0 148 0
Rijksbijdrage RWS A50 17 0 0 17
Onderwijs Achterstanden Beleid 52 0 52 0
Rijksbijdrage opvang statushouders 14 0 14 0
Rijksbijdrage verkeersmaatregelen 0 320 0 320
TOZO regeling 0 4.230 0 4.230
Totaal rijk 1.312 4.551 1.242 4.621
Provincie:
A325 fietsviaduct 679 680 17 1.342
Provinciale subsidie Energie 20 0 0 20
Subsidie project veer Heteren 34 0 0 34
Bijdrage ontwikkeling Noordoever 88 11 0 100
Bijdrage mobiliteitsmanagement 18 0 18 0
Brijdrage Randwijkse Waarden 133 35 0 168
Bijdrage Nederrijn pad 5 0 5 0
Bijdragen fietsverb. Wester-Lingestr. 60 0 0 60
Bijdrage Provincie Fietspad 24 0 7 17
Bijdrage Provincie Stationsomgeving 0 144 0 144
Totaal provincie 1.062 871 47 1.885
Totaal 2.374 5.421 1.289 6.507

Waarborgen en garanties

Terug naar navigatie - Waarborgen en garanties
Waarborgen
Aard/omschrijving (bedragen x € 1.000) Oorspronklijk bedrag Percentage borgstelling Boekwaarde 31-12-2019 Boekwaarde 31-12-2020
WSW achtervang 52.109 100% 40.415 39.600
WEW achtervang 126.500 100% 126.500 121.000
SWS achtervang 490 100% 215 200
Overige garanties en borgstellingen 2.914 1.176 700
Totaal 182.013 168.306 161.500
Garanties
Omschrijving (bedragen x € 1.000) Garantiebedrag 31-12-2020
Gemeente garantie 14.100
Totaal 14.100

Er zijn in het begrotingsjaar geen betalingen gedaan inzake de borg- en garantstelling.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Terug naar navigatie - Niet uit de balans blijkende verplichtingen

- De gemeente Overbetuwe is voor 50% aandeelhouder van GEM Westeraam Elst C.V. en hoofdelijk aansprakelijk voor de door GEM Westeraam Elst C.V. aangegane verplichtingen.

- De gemeente Overbetuwe heeft meerjarige contracten en overeenkomsten zoals voor energie, onderhoud en huur afgesloten.