Uitgaven

6,68%

€ 8.857

x € 1.000
6,68% Complete

Inkomsten

0,86%

€ -1.163

x € 1.000
0,86% Complete

Saldo

325,77%

€ 7.693

x € 1.000

Programma 5 Cultuur, sport en recreatie

Uitgaven

6,68%

€ 8.857

x € 1.000
6,68% Complete

Inkomsten

0,86%

€ -1.163

x € 1.000
0,86% Complete

Saldo

325,77%

€ 7.693

x € 1.000

Toelichting

De gemeente streeft naar een variatie en diversiteit in culturele uitingen. Kernwoorden daarbij zijn verbinding, samenwerken en ontmoeten, waarbij jeugd en educatie belangrijke onderwerpen zijn. Met voorzieningen passend bij de profielen van de verschillende kernen willen we beter aansluiten bij de wensen van de bewoners en de eigen positie tussen Arnhem en Nijmegen versterken. De leefbaarheid van dorpen moet dus behouden blijven, met aandacht voor de diverse karakters. Overbetuwe heeft al veel te bieden aan kunst, cultuur en erfgoed. Dat willen we graag behouden en verder ontwikkelen.

Uit de meest recente sportnota blijkt dat de gemeente een sportieve gemeente is. Voor de inwoner is er van alles te doen. Van binnen- tot buitensporten en van individuele tot teamsporten. Een belangrijke bouwsteen is de keuze voor de versterking van de sportieve infrastructuur. Daarnaast willen we de positieve maatschappelijke effecten van sport, zoals gezondheid en participatie beter benutten. Het taakveld recreatie en toerisme heeft als doelstelling om samen met de gemeente Lingewaard recreatie en toerisme te versterken en daardoor de aantrekkelijkheid van het gebied te vergroten. Dit doen we bijvoorbeeld door verblijfsmogelijkheden uit te breiden, dagrecreatie te bevorderen en bereikbaarheid te optimaliseren. Daarbij zijn marketing en communicatie sleutelwoorden.

Cultuur, sport en recreatie staan overigens niet los van andere beleidsterreinen. Het zijn namelijk beleidsterreinen die een bijdrage leveren aan het realiseren van onze brede maatschappelijke doelen, zoals meedoen, multifunctionaliteit en eigen kracht.

Beleidsnota's

Sportnota Sterk(er) aan de basis 2013
Startnota archeologische monumentenzorg Overbetuwe 2009
Nota Kunst en Cultuur 2017
Erfgoedplan Overbetuwe 2004
Actualisatie Flora en Fauna-onderzoek Elst Centraal 2009
Natuurwaardenonderzoek 2003
Uitvoeringsbeleid evenementen 2016
Landschapsvisie 2010
Monumentenlijst 2014
Nota kampeerbeleid 2008
Nota recreatie en toerisme 2017
Nota Toeristische bewegwijzering 2013
Visie op bibliotheekfuncties Overbetuwe 2016

Wat hebben we in 2020 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht?

Uitvoeringsagenda 2018-2022

Wat heeft het programma Cultuur, sport en recreatie gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele Begroting 2020 Realisatie 2020 Saldo 2020
5.1 Sportbeleid en activering.
Lasten 625 612 13
Baten 0 -41 41
Totaal 5.1 Sportbeleid en activering. 625 571 53
5.2 Sportaccommodaties.
Lasten 2.486 2.350 137
Baten -867 -671 -196
Totaal 5.2 Sportaccommodaties. 1.619 1.678 -59
5.3 Cultuurpresent.-productie en partic
Lasten 545 643 -98
Baten 0 -231 231
Totaal 5.3 Cultuurpresent.-productie en partic 545 412 132
5.5 Cultureel erfgoed.
Lasten 211 202 8
Baten 0 -18 18
Totaal 5.5 Cultureel erfgoed. 211 184 27
5.6 Media.
Lasten 882 892 -10
Baten -24 0 -24
Totaal 5.6 Media. 858 892 -34
5.7 Openb. groen & (openlucht) recreatie
Lasten 4.089 4.157 -68
Baten -182 -203 21
Totaal 5.7 Openb. groen & (openlucht) recreatie 3.907 3.954 -47

Toelichting op afwijkingen groter dan € 100.000.

5.3  Cultuurpresentatie, -productie en participatie Voordelen Nadelen I/S

- Door corona is er vertraging opgelopen bij de realisatie van de kunstprojecten in de openbare ruimte. Het kunstwerk in Slijk-Ewijk wordt naar verwachting in het voorjaar van 2021 gerealiseerd. Het definitief ontwerp voor de Kunst-Entree-Route in Heteren wordt in 2021 vastgesteld, waarna realisatie plaatsvindt in 2021en 2022.

- Overbetuwe is penvoerder voor Regio Rivierengebied Gelderland Herdenkt. De kosten worden gedekt door een subsidie van de provincie. Het laatste deel van de subsidie ontvangen we na de verantwoording in mei 2022.

Aangezien een aantal eenmalige budgetten nog niet volledig is afgerond in 2020 ontstaat er een voordeel op dit taakveld van € 115.000. Deze budgetten  dekken we uit de algemene reserve. Daardoor valt dit voordeel weg tegen een lagere onttrekking aan de algemene reserve op het taakveld "mutatie reserves". Het gaat om de  volgende budgetten:
- Kunst in de nieuwe publiekshal a € 81.000: door corona heeft het project kunst gemeentehuis vertraging opgelopen. Naar verwachting worden in het najaar van 2021 3 kunstwerken gerealiseerd in de publieksruimten van het nieuwe gemeentehuis.
- Meer muziek in de klas a € 34.000: De raad heeft voor 2020 € 53.000 beschikbaar gesteld voor ‘Meer Muziek in de Klas’. Voor dit bedrag kan een heel schooljaar muziekles gegeven worden op 5 basisscholen in Overbetuwe. Het schooljaar loopt van augustus 2020 tot juli 2021. Het restant van het schooljaar 2020/2021 wordt betaald uit het budget 2021.

Saldo diverse overige voor- en nadelen

57


115
13

53II


I
I

Totaal 185 53  


Verbonden partijen

Park Lingezegen en het Recreatieschap Overbetuwe dragen bij aan de realisatie van de doelstellingen van dit programma.

Beleidsindicatoren

Indicator 2017 2018 2019 2020 NL (meest actuele) Bron
% Niet-sporters - - - - 48,7 Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD'en, CBS en RIVM