Analyse begrotingsrechtsmatigheid

Analyse begrotingsrechtsmatigheid

(bedragen x € 1.000) Lasten begr. Lasten werk. Verschil Rechtmatig? Toelichting
1. Openbare orde en veiligheid 3.868 3.841 27 n.v.t.
2. Verkeer, vervoer en waterstaat 5.466 4.768 698 n.v.t.
3. Economische zaken 732 641 92 n.v.t.
4. Onderwijs 6.172 5.469 704 n.v.t.
5. Cultuur, sport en recreatie 8.838 8.857 -19 Ja Overschrijding (0,2%) is te verwaarlozen ten opzichte van de geraamde lasten.
6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 53.686 54.112 -426 Ja De belangrijkste oorzaak hiervoor zit in het Sociaal Domein en betreffen hogere dan geraamde uitgaven voor jeugdzorg.
7. Volksgezondheid en milieu 10.526 9.992 535 n.v.t.
8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 4.741 4.114 627 n.v.t.
9. Financiën en bedrijfsvoering 14.872 14.478 393 n.v.t.
10. Algemeen bestuur 2.743 3.239 -496 Ja De voornaamste oorzaak is een niet geraamd aanvullende storting (€ 524.000) in de voorziening wethouderspensioenen door een lagere rekenrente.
Algemene Dekkingsmiddelen 4.294 10.305 -6.011 Ja De begrotingsoverschrijding van € 6.010.585 kent vier belangrijke oorzaken. Dit zijn de niet geraamde voorlopig opgelegde aanslagen Vpb over de jaren 2017 t/m 2020 naar aanleiding van de gerealiseerde winsten uit de deelname in de GEM Westeraam (€ 672.000). Ook is een niet geraamde dividendbelasting verantwoord inzake de Commandiet Westeraam (€ 295.000). Daarnaast is in het kader van de TOZO-regeling vanwege de coronanpandemie€ 4.730.000 uitgekeerd. Deze niet geraamde uitgaven zijn echter volledig gedekt door de niet geraamde rijksbijdrage TOZO. Ook is sprake van hogere kosten voor de belastingsamenwerking tussen gemeenten Lingewaard en Overbetuwe (€ 271.000). Hier tegenover staat een aaanvullende bijdrage van de gemeente Lingewaard.
Totaal lasten 115.938 119.815 -3.878
Toevoeging reserves 12.293 12.852 -558 Ja Bij de stortingen in de reserves (lasten) doet zich een begrotingsoverschrijding voor van € 558.414. De belangrijkste drie oorzaken zijn een niet geraamde storting in de bestemmingsreserve Afslag 38 (€ 291.000) omdat het bovenwijkse complex B016 (Afslag 38) over 2020 een positief saldo had van € 291.000. Dit positieve saldo is als inkomst verantwoord op het taakveld 2.1. Verder is € 173.000 ontvangen aan bijdragen voor bovenwijkse voorzieningen (zie taakveld 8.2). Dit bedrag is gestort in de bestemmingsreserve Bovenwijks. Deze storting was niet geraamd. Daarnaast was er voordeel op de exploitatielasten van de Brede Scholen (TV 6.1). Dit voordeel is conform de gemaakte afspraken met de betrokken onderwijs stichtingen gestort in de BR Brede School.
Totaal toevoeging reserves 12.293 12.852 -558
Resultaat 128.231 132.667 -4.436