Toelichting overzicht van baten en lasten

Analyse verschillen per taakveld

In dit onderdeel worden de verschillen tussen begroting na wijziging en de werkelijke baten en lasten per taakveld gepresenteerd. In de financiële verantwoording van de programma's wordt voor de afwijkingen groter dan € 100.000 een korte toelichting gegeven en wordt aangegeven of dit een incidenteel of structurele afwijking betreft. 

Begr. na wijz. 2020 Realisatie 2020 Verschil
(bedragen x €1.000) Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Saldo
1. Openbare orde en veiligheid
- TV 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 0 2.345 44 2.336 44 9 54
- TV 1.2 Openbare orde en veiligheid 89 1.523 110 1.506 20 17 37
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
- TV 2.1 Verkeer en vervoer 26 5.106 370 4.463 344 643 986
- TV 2.2 Parkeren 0 177 0 169 0 7 7
- TV 2.5 Openbaar vervoer 0 184 87 135 87 48 136
3. Economische zaken
- TV 3.1 Economische ontwikkeling 0 344 0 238 0 106 106
- TV 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 199 229 433 236 234 -8 227
- TV 3.3 Bedrijfsloket- regelingen 157 160 152 166 -5 -6 -11
4. Onderwijs
- TV 4.1 Openbaar basisonderwijs 0 41 0 41 0 0 0
- TV 4.2 Onderwijshuisvesting 44 3.226 47 2.718 3 509 512
- TV 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 332 2.905 328 2.711 -4 195 191
5. Cultuur, sport en recreatie
- TV 5.1 Sportbeleid en activering 0 625 41 612 41 13 53
- TV 5.2 Sportaccommodaties 867 2.486 671 2.350 -196 137 -59
- TV 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 0 545 231 643 231 -98 132
- TV 5.5 Cultureel erfgoed 0 211 18 202 18 8 27
- TV 5.6 Media (bibliotheek en lokale omroep) 24 882 0 892 -24 -10 -34
-TV 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 182 4.089 203 4.157 21 -68 -47
6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
- TV 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.560 7.860 2.164 6.601 -396 1.259 863
- TV 6.2 Wijkteams 0 703 0 760 0 -57 -57
- TV 6.3 Inkomensregelingen 9.117 11.812 9.835 11.346 719 466 1.184
- TV 6.4 Begeleide participatie 0 4.053 0 3.925 0 128 128
- TV 6.5 Arbeidsparticipatie 0 1.137 0 1.014 0 123 123
- TV 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 0 2.435 610 2.647 610 -212 397
- TV 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 417 6.425 466 7.135 49 -710 -660
- TV 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 18.115 2 18.983 2 -868 -866
- TV 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 87 0 87 0 0 0
- TV 6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 1.060 0 1.615 0 -555 -555
7. Volksgezondheid en milieu
- TV 7.1 Volksgezondheid 0 1.465 13 1.432 13 33 46
- TV 7.2 Riolering 3.332 2.315 2.851 1.923 -481 391 -90
- TV 7.3 Afval 5.941 4.750 5.936 4.968 -5 -218 -223
- TV 7.4 Milieubeheer 0 1.910 79 1.539 79 371 449
- TV 7.5 Begraafplaatsen 53 87 67 129 13 -42 -28
8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
- TV 8.1 Ruimtelijke ordening 168 698 391 1.211 224 -513 -289
- TV 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 911 807 2.508 1.063 1.597 -256 1.341
- TV 8.3 Wonen en bouwen 1.143 3.236 1.642 1.841 499 1.395 1.894
9. Financiën en bedrijfsvoering
- TV 0.4 Overhead 1 14.872 42 14.478 41 393 435
10. Algemeen bestuur
- TV 0.1 Bestuur 0 1.792 91 2.336 91 -545 -454
- TV 0.2 Burgerzaken 551 951 535 903 -16 48 33
Algemene dekkingsmiddelen, VPB en onvoorzien
- TV 0.5 Treasury 992 -767 914 76 -77 -843 -920
- TV 0.61 OZB woningen 5.161 326 5.219 343 59 -17 42
- TV 0.62 OZB niet-woningen 2.430 116 2.396 80 -34 36 2
- TV 0.64 Belastingen overig 3.911 783 4.109 1.375 199 -592 -393
- TV 0.7 Algemene en overige uitkeringen 70.145 0 70.167 0 22 0 22
- TV 0.8 Overige baten en lasten 136 3.715 5.001 7.621 4.865 -3.906 959
- TV 0.9 Vennootschapsbelasting (VPB) 0 122 0 810 0 -688 -688
Totaal baten en lasten 108.887 115.938 117.774 119.815 8.887 -3.878 5.010
Toevoeging Res. 0 12.293 0 12.852 0 -558 -558
Onttrekking Res. 19.344 0 17.254 0 -2.090 0 -2.090
Totaal saldo reserves 19.344 12.293 17.254 12.852 -2.090 -558 -2.648
Resultaat 128.231 128.231 135.028 132.667 6.797 -4.436 2.362
Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar de financiële verantwoording van de programma's.