I. Lijst met gebruikte afkortingen

 

AR   Algemene Reserve
BBV  Besluit Begroting en Verantwoording
BBZ  Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen
BR Bestemmings Reserve
CAK Centraal advieskantoor bijzondere ziektekosten
FIDO Financiering Decentrale Overheden
GREX Grondexploitatie
GRP Gemeentelijk Rioleringsplan
IGS Intergemeentelijk Subsidiebureau
LOP Landschapsontwikkelingsplan
MFC Multifunctioneel Centrum
MOP Meerjaren Onderhoudsplan
ODRA Omgevingsdienst Regio Arnhem
P&C Planning en Control
TOZO Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
VZ Voorziening
WGR Wet Gemeenschappelijke regelingen
WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WNT Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen
WWB Wet Werk en Bijstand