Uitgaven

10,91%

€ 14.478

x € 1.000
10,91% Complete

Inkomsten

0,03%

€ -42

x € 1.000
0,03% Complete

Saldo

611,29%

€ 14.436

x € 1.000

Programma 9 Financiën en bedrijfsvoering

Uitgaven

10,91%

€ 14.478

x € 1.000
10,91% Complete

Inkomsten

0,03%

€ -42

x € 1.000
0,03% Complete

Saldo

611,29%

€ 14.436

x € 1.000

Toelichting

Gemeente Overbetuwe voert een solide financieel beleid. We doen geen uitgaven die we niet kunnen betalen en kiezen voor goede lange termijn investeringen. Door realistisch te begroten en regelmatig te rapporteren, houden we grip op onze financiën. We spannen ons in om de gemeentelijke lasten voor onze inwoners op een laag niveau te houden. Om er voor te zorgen dat we ook een robuuste financiële huishouding behouden zijn we in 2020 in afstemming met de gemeenteraad met een traject gestart dat zal leiden tot ombuigingen voor de komende jaren.
Bedrijfsvoering is ondersteunend – niet ondergeschikt - en faciliterend aan ontwikkelingen (uitvoering van speerpunten) in de organisatie. Daarnaast is er een aantal speerpunten waarbij de bedrijfsvoering zelf een leidende rol heeft, en waarvan een deel al eerder in gang is gezet. In 2020 hebben we als gevolg van corona prioriteit gegeven aan de snelle stappen die we moesten zetten op het gebied van digitalisering waarmee is bijgedragen aan een flexibelere werkomgeving.
Enerzijds vraagt de uitvoering van speerpunten om flexibiliteit en maatwerk, anderzijds vragen ze om consistentie en beheersbaarheid / controleerbaarheid. Voor een goede bedrijfsvoering dienen al deze aspecten in een goede balans met elkaar te staan. Om deze balans te behouden, dient continu tussen bestuur en ambtelijke organisatie een dialoog van afstemming / invulling / timing / bijstelling van alle ambities (wettelijke verplichtingen, gemeentelijke speerpunten, maatschappelijk ontwikkelingen etc.) plaats te vinden.
In de paragraaf bedrijfsvoering vindt u nadere informatie over een aantal bedrijfsvoering aspecten.

Beleidsnota's

Financiële verordening Overbetuwe 2017

Wat hebben we in 2020 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht?

Uitvoeringsagenda 2018-2022

Wat heeft het programma Financiën en bedrijfsvoering gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele Begroting 2020 Realisatie 2020 Saldo 2020
0.4 Overhead.
Lasten 14.872 14.478 393
Baten -1 -42 41
Totaal 0.4 Overhead. 14.870 14.436 435

Toelichting op afwijkingen groter dan € 100.000.


0.4 Overhead voordelen nadelen I/S

- Lagere lasten voor het personeelsbudget. Zie de hierover in de paragraaf bedrijfsvoering opgenomen toelichting.

- Hogere portikosten.

- Lagere kosten voor de verstrekking van koffie/ thee e.d. en hogere kopieerkosten (deels coronaeffect).

- Lagere interne doorbelastingen van personeelskosten.

- Hogere ICT kosten (per saldo € 67.000) met als specificatie:

# Hogere kosten bij de ICT samenwerking: Begin 2020 heeft zich een beveiligingsincident voorgedaan bij Citrix. Dit was een wereldwijd probleem. Om deze situatie op te lossen en om de veiligheid van de techniek te waarborgen was aanvullende software nodig. Tevens heeft Microsoft heeft haar licentiestructuur aangepast

# Voordeel door uitstel ICT investeringen: Enkele vervangingsinvesteringen (ict infrastructuur, vervanging laptops) zijn als gevolg van de samenwerking met ICT-Lingewaard doorgeschoven naar 2021. Dit leidt tot een eenmalig voordeel op de kapitaallasten.

# Hogere materiële ICT  kosten: door toegenomen aantallen licenties, uitbreiding van applicaties

# Hogere materiële ICT  kosten: door het vervangen van applicaties, hebben we te maken gehad met incidenteel dubbele lasten voor software.

# Voor de ICT samenwerking is voor de eerste drie jaar een eenmalig budget beschikbaar gesteld voor advies/begeleiding/opleiding. Het in 2020 (nog) niet benutte budget van € 68.000 wordt samengevoegd met het budget 2021. Dit leidt voor 2020 tot een voordeel op dit taakveld. Aangezien deze kosten gedekt worden uit de Algemene Reserve wordt er op het taakveld "mutaties reserves" een lagere onttrekking aan deze reserve verantwoord.

37562

114


150


685084

150

50

I

I

I

II


I


I

I

I

  769 334