Analyse rekeningresultaat en structurele doorwerking naar 2021

Analyse rekeningresultaat en structurele doorwerking naar 2021

Analyse rekeningresultaat
Hieronder is een (beknopte) analyse opgenomen van het verschil tussen het werkelijke rekeningresultaat 2020 en het verwachte resultaat op basis van  de 2e Bestuursrapportage 2020 (2e Berap - 2020).

(bedragen x €1.000)

Verwacht saldo 2020 bij 2e Berap - 2020 0
Werkelijk saldo 2020 + 2.362
Te verklaren verschil + 2.362

 

Budgettaire verschillen > € 100.000 t.o.v. 2e Berap 2020 (bedragen x €1.000)  
Nadelen  
Nadeel Sociaal Domein  -  1.035
Aanslagen vennootschapsbelasting 2017-2019 vanwege winsten Westeraam - 672
Storting voorziening verliesgevende complexen woningbouw
- 617
Aanvullende storting in voorziening wethouderspensioen
- 460
Naheffing dividendbelasting 2019 Commandiet Westeraam - 295
Meerkosten ruimtelijke ordening algemeen - 277
Meerkosten openbaar groen (onderhoud door derden) - 263
Lagere doorbelasting aan actieve grondcomplexen - 251
Lagere rente riolering en grondexploitatie door rentecorrectie - 250
Meerkosten afvalinzameling - 222
Totaal nadelen  - 4.342
   
Voordelen  
Winstuitkering vanuit GEM Westeraam 1.920
Niet gestort bedrag in VZ Afkoopregeling RTG (zie resultaatbestemming) 930
Hoger BUIG-budget en lagere WWB-lasten 764
Niet ingezet post onvoorzien 542
Meeropbrengst bouwleges 380
P-budget
375
Lagere kapitaallasten door vertraging infrastructurele projecten 283
Nog niet besteed deel van rijks- en provinciale bijdrage vanwege  corona 259
Lagere kapitaallasten door vertraging onderwijshuisvesting 250
Vrijval VZ verliesgevende complexen bedrijventerreinen 247
Onderwijsachterstandenbeleid (145K) + leerlingenvervoer (83K) 228
Grondexploitatie resultaat Steenbeekstraat 209
Lagere bijdrage ODRA (o.a. afrekening werkprogramma 2020)
173
Onderbesteding inburgering 147
Hogere verkoopopbrengst woning Thorbeckestraat 105
Totaal voordelen  6.812
Saldo kleinere overige voor- en nadelen (per saldo nadeel) - 108
Totaal verklaard lager voordelig resultaat 2.362Structurele doorwerking 
De structurele afwijkingen in deze jaarrekening 2020 zijn opgenomen in de 1e Berap - 2021 en onderdeel van Spoor 2a van de Kadernota 2022 zoals dat met u is gedeeld op 2 maart 2021.