Uitgaven

17,97%
€ 23.841
x €1.000
17,97% Complete

Inkomsten

77,81%
€ -105.061
x €1.000
77,81% Complete

Saldo

3439,35%
€ -81.220
x €1.000

Algemene dekkingsmiddelen, VPB, onvoorzien en mutaties reserves

Uitgaven

17,97%
€ 23.841
x €1.000
17,97% Complete

Inkomsten

77,81%
€ -105.061
x €1.000
77,81% Complete

Saldo

3439,35%
€ -81.220
x €1.000

Algemene dekkingsmiddelen, VPB en onvoorzien

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen, VPB en onvoorzien
Lasten (bedragen x € 1.000) Begr. na wijz. 2020 Realisatie 2020 Verschil
Onvoorzien:
- werkelijke raming onvoorzien 544 0 544
VPB:
- raming vpb 122 810 -688
Overige lasten:
- reeds bestemde structurele financiële ruimte 40 0 40
- eenmalige financiële ruimte 184 0 184
- stelposten (algemeen) 0 0 0
- lasten heffingen en invordering gemeentelijke belastingen 1.141 1.664 -523
- lasten deelnemingen 8 6 2
- lasten geldleningen 2 2 1
- overige lasten 2.252 7.822 -5.570
Totaal lasten 4.294 10.305 -6.011
Baten (bedragen x € 1.000) Begr. na wijz. 2020 Realisatie 2020 Verschil
Algemene dekkingsmiddelen:
- dividend deelnemingen 62 7 55
- onroerende zaakbelastingen gebruikers 998 994 4
- onroerende zaakbelastingen eigenaren 6.592 6.621 -29
- hondenbelasting 276 271 5
- reclamebelasting 0 0 0
- precariobelastingen 2.856 2.844 12
- uitkeringen gemeentefonds (incl. sociaal deelfonds) 70.145 70.167 -22
- rentetoevoeging aan algemene dienst: 0 0 0
- rente bestemmingsreserves 269 251 18
- rente voorzieningen 632 646 -13
- rente overlopende passiva 8 0 8
- onderuitputting 0 0 0
Overige baten:
- overige baten 935 6.006 -5.071
Totaal baten 82.774 87.807 -5.033
De taakvelden met een verschil groter dan € 100.000 worden hieronder toegelicht.

Toelichting Algemene dekkingsmiddelen, VPB en onvoorzien

Terug naar navigatie - Toelichting Algemene dekkingsmiddelen, VPB en onvoorzien


0.5 Treasury Voordelen Nadelen I/S

- Op grond van de BBV-voorschriften moeten de rentekosten aan de desbetreffende taakvelden worden toegerekend. Deze toerekening van rentekosten vindt plaats op basis van een bij de begroting (voor)gecalculeerd omslagrentepercentage. Het bij de begroting 2020 berekende percentage kwam uit op 1,63% . Dit mag worden afgerond op een half procent en dus is in de begroting 2020 (net als in de begroting 2019) een omslagpercentage gehanteerd van 2,0%. Het verschil tussen die 2,0% en 1,63% is als renteresultaat geraamd op het taakveld 0.5 Treasury. Bij het opmaken van de jaarstukken 2020 bleek dat het werkelijke rentepercentage is uitgekomen op 1,51%. Het verschil tussen het werkelijke en het begrote rentepercentage was hierdoor dusdanig groot dat op grond van de BBV-voorschriften een nacalculatie verplicht was. Het gevolg van deze rentecorrectie is dat op alle taakvelden sprake is van lagere rentelasten. Immers in de begroting was gerekend met 2,0% en werkelijk is gerekend met 1,51%. De lagere rentelasten op de taakvelden hebben echter geen budgettair effect omdat door de nacalculatie op het taakveld 0.5 Treasury een veel lager dan verwacht renteresultaat is ontstaan (€ 852.000). Uitzondering hierop zijn de lagere rentelasten op het taakveld 7.2 Riolering ter grootte van € 178.000. Deze lagere rentelasten komen namelijk ten gunste van de burgers (verrekend via de rioolheffing) en dus betekent dat wel een budgettair nadeel voor de gemeente. Ook kon minder rente worden toegerekend aan de grondcomplexen (werkelijk 1,34% ten opzichte van begroot 1,84%) hetgeen leidt tot een budgettair nadeel van de gemeente van € 72.000. Zie ook de verschillenanalyse.

- Op basis van een uitdrukkelijke aanbeveling van de Europese Centrale Bank heeft de BNG besloten om de uitbetaling van het dividend over 2019 uit te stellen tot in elk geval na 31 december 2020, waardoor er dus in 2020 geen dividenduitkering is ontvangen. De BNG zou over 2019 een dividend uitkeren van € 1,27 per aandeel. Wij hebben 21.762 aandelen dus dat zou een dividendbedrag zijn van 21.762 x € 1,27 = € 27.638.  De structurele raming in begroting is € 2,85 per aandeel = € 62.022 waardoor in Spoor 2 een structurele aframing is meegenomen.

Saldo diverse overige voor- en nadelen852


62

6

I


I / S

I

Totaal   914  


0.64 Belastingen overig Voordelen Nadelen I/S

- Niet geraamde betaling van dividendbelasting inzake de Commandiet Westeraam.

- Hoger dan geraamd bedrag aan eindheffing Werkkostenregeling.

Saldo diverse overige voor- en nadelen

  295

50

48
I

I

I
Totaal 0 393  


0.8 Overige baten en lasten
Voordelen Nadelen I/S

- In 2e Berap 2020 zijn diverse ombuigingen verwerkt waardoor het begrotingstekort van € 1,9 miljoen, vermeld in de 1e Berap 2020, werd omgebogen naar een voordelig saldo van € 542.000. Dat bedrag is toen gereserveerd om eventuele tegenvallers in de rest van het jaar op te kunnen vangen. Uiteindelijk hoefde dit budget niet te worden aangewend en dus is er sprake van een voordeel.

- Tegenover de uitgaven voor de bestrijding van het Coronavirus en de financiële effecten van de pandemie op de samenleving en gemeentelijke organisatie staan ontvangen compensatie van de provincie en het rijk. Uiteindelijk is nog niet de volledige compensatie in 2020 ingezet. Zie ook de aparte toelichting over corona. Via de resultaatbestemming wordt voorgesteld om dit overschot te bestemmen voor 2021.

- Het eenmalige budget 2020 voor de effecten van de organisatieontwikkeling is niet aangewend. (Zie ook de paragraaf Bedrijfsvoering). Het voordeel dat hierdoor ontstaat bedraagt  €167.000. Aangezien deze kosten gedekt worden uit de Algemene Reserve wordt er op het taakveld "mutaties reserves" een lagere onttrekking aan deze reserve verantwoord.

Saldo diverse overige voor- en nadelen

542256
167


9

II
II

Totaal 965 9  


0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Voordelen Nadelen I/S

De overschrijding vloeit voort uit de voorlopig opgelegde aanslagen Vpb over de jaren 2017 t/m 2020 naar aanleiding van de  gerealiseerde winsten uit de deelname in de Gem Westeraam. Het totaal aan heffingen bedraagt € 672.000. Hier tegenover staan de ontvangen winstuitkeringen in 2019 van € 4.033.00 en in 2020 € 1.920.000


Saldo diverse overige voor- en nadelen

  67216
II
Totaal   688  

Mutaties reserves per programma

Terug naar navigatie - Mutaties reserves per programma
Toevoegingen (bedragen x € 1.000) Begr. na wijz. 2020 Realisatie 2020 Verschil
Toevoeging aan reserves programma 01 0 0 0
Toevoeging aan reserves programma 02 0 291 -291
Toevoeging aan reserves programma 03 0 0 0
Toevoeging aan reserves programma 04 0 0 0
Toevoeging aan reserves programma 05 0 0 0
Toevoeging aan reserves programma 06 85 181 -96
Toevoeging aan reserves programma 07 0 0 0
Toevoeging aan reserves programma 08 0 173 -173
Toevoeging aan reserves programma 09 91 90 1
Toevoeging aan reserves programma 10 0 0 0
Toevoeging aan reserves alg. dekkingsmidd. 12.118 12.118 0
Totaal toevoegingen 12.293 12.852 -558
Onttrekkingen (bedragen x € 1.000) Begr. na wijz. 2020 Realisatie 2020 Verschil
Onttrekkingen aan reserves programma 01 0 0 0
Onttrekkingen aan reserves programma 02 -813 -447 -366
Onttrekkingen aan reserves programma 03 -69 0 -69
Onttrekkingen aan reserves programma 04 -150 -79 -71
Onttrekkingen aan reserves programma 05 -530 -318 -213
Onttrekkingen aan reserves programma 06 -3.274 -2.913 -360
Onttrekkingen aan reserves programma 07 -140 -10 -130
Onttrekkingen aan reserves programma 08 -2.058 -1.482 -576
Onttrekkingen aan reserves programma 09 -251 -114 -137
Onttrekkingen aan reserves programma 10 0 0 0
Onttrekkingen aan reserves alg. dekkingsmid. -12.059 -11.892 -167
Totaal onttrekkingen -19.344 -17.254 -2.090
Saldo (bedragen x € 1.000) Begr. na wijz. 2020 Realisatie 2020 Verschil
Saldo mutaties reserves programma 01 0 0 0
Saldo mutaties reserves programma 02 -813 -156 -656
Saldo mutaties reserves programma 03 -69 0 -69
Saldo mutaties reserves programma 04 -150 -79 -71
Saldo mutaties reserves programma 05 -530 -318 -213
Saldo mutaties reserves programma 06 -3.189 -2.733 -456
Saldo mutaties reserves programma 07 -140 -10 -130
Saldo mutaties reserves programma 08 -2.058 -1.309 -749
Saldo mutaties reserves programma 09 -161 -24 -136
Saldo mutaties reserves programma 10 0 0 0
Saldo mutaties aan reserves alg. dekkingsmid. 59 226 -167
Totaal saldo -7.051 -4.403 -2.648