Balans

Balans per 31 december (bedragen x € 1.000) 2019 2020
ACTIVA
Vaste activa
Immateriële vaste activa: 961 933
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden 961 933
Materiële vaste activa: 131.374 145.801
- Investeringen met een economisch nut 93.644 104.578
- Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 29.345 29.552
- Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 8.385 11.671
Financiële vaste activa: 8.682 9.287
- deelnemingen 209 209
- overige verbonden partijen 545 545
- Overige langlopende Leningen 7.928 8.534
Totaal vaste activa 141.016 141.016 156.021 156.021
Vlottende activa
Voorraden: 7.898 6.139
- onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 7.898 6.139
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar: 3.773 6.720
- vorderingen op openbare lichamen 207 561
- uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar 0 0
- Overige vorderingen 3.566 6.159
Liquide middelen: 40 213
- Kassaldi 7 12
- Banksaldi 33 200
Overlopende activa: 7.775 13.754
- Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 7.775 13.754
Totaal vlottende activa 19.486 19.486 26.826 26.826
Totaal activa 160.502 160.502 182.847 182.847
PASSIVA
Vaste passiva
Eigen vermogen: 39.669 37.627
- Algemene reserve 19.160 8.104
- Bestemmingsreserves 20.703 27.162
- Gerealiseerde resultaat -195 2.362
Voorzieningen 23.316 23.316 22.981 22.981
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer: 67.322 88.061
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen 56.518 77.926
- openbare lichamen als bedoeld in artikel 1a fido 9.500 9.000
- buitenlandse instelliongen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren 1.233 994
- waarborgsommen 70 141
Totaal vaste passiva 130.307 130.307 148.669 148.669
Vlottende passiva
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar: 16.336 18.185
- Overige kasgeldleningen 12.000 14.000
- Banksaldi 458 1
- Overige schulden 3.878 4.184
Overlopende passiva: 13.860 15.993
- nog te betalen bedragen 11.111 9.026
- Het Rijk 1.312 4.621
- Overige Nederlandse overheidslichamen 1.062 1.885
- Overige Vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen 375 460
Totaal vlottende passiva 30.196 30.196 34.178 34.178
Totaal passiva 160.502 160.502 182.847 182.847
Gewaarborgde geldleningen 0 168.306 161.500
Garantstellingen hypotheken 0 14.633 14.100