VI. Verbonden partijen

Inleiding

1.    Inleiding
Op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV), titel 2.3., artikel 15, dient de gemeente in de begroting aandacht te besteden aan derde rechtspersonen, waarmee de gemeente een bestuurlijke en financiële band heeft (verbonden partijen). Er zijn immers bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële belangen en risico's, die uit gemeenschappelijke regelingen, deelnemingen in NV's, stichtingen of verenigingen of andere overeenkomsten kunnen voortvloeien.

De paragraaf verbonden partijen dient tenminste te bevatten:

  1. de visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting;
  2. de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen;
  3. de lijst van verbonden partijen.

2.    Bestuurlijk belang
Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur van een bestuurlijke participatie of het hebben van stemrecht. Het uitoefenen van bestuurlijke invloed op het bestuur van een bestuurlijk verbonden organisatie door de gemeente is er op gericht het publieke belang te dienen. In het nastreven van het publieke belang dient de reden gelegen te zijn in het aangaan van een relatie met een derde rechtspersoon.

3.    Financieel belang
Alleen een bestuurlijk belang maakt een partij nog geen zogenaamde verbonden partij, daarvoor is ook een financieel belang vereist. Onder financieel belang worden niet alleen eigendomsrechten, zoals die voortvloeien uit het bezit van aandelen begrepen, maar ook constructies als het verstrekken van leningen, het verlenen van subsidies en het stellen van garanties.

4.    Beleid verbonden partijen
In de “Nota verbonden partijen” is een dwingend kader opgenomen voor de oprichting van en de deelneming in een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke organisatie, maar ook voor de gemeentelijke vertegenwoordiging in deze organisaties. Bovendien geeft deze nota aan op welke wijze de interne controle, verantwoording en het toezicht met betrekking tot de verbonden partijen is geregeld. Het doel hiervan is de gemeenteraad inzicht te geven over de mate waarin de beoogde doelstellingen binnen de verbonden partijen worden gerealiseerd over goede borging van het publieke geld dat in de verbonden partijen omgaat en over adequate beheersing van de eventuele risico’s. Het gaat niet alleen om het bereiken van doelstellingen van de verbonden partijen zelf, maar ook om het bereiken van de doelstellingen die de gemeente met deelname in de verbonden partij heeft beoogd. Zowel financieel als inhoudelijke prestatieafspraken.

Financieel overzicht

Nr Cat Verbonden partij Bijdrage Eigen vermogen Vreemd vermogen
(bedragen x € 1.000) 2020 1 jan 31 dec 1 jan 31 dec *
Gemeenschappelijke regelingen
1 A Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM) 3.696 7.368 7.367 36.383 43.041 *
Veilig Thuis 413 49 0 769 989 *
2 A Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) 1.011 783 763 7.883 2.987 *
3 A Werkvoorziening Midden Gelderland (Presikhaaf bedrijven) 0 683 1509 8.381 4.231 *
4 A Park Lingezegen 239 12.268 5.176 303 654 *
5 A Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein (MGR) 4.640 0 656 2.449 3.406 *
6 B Samenwerkingsverband Euregio Rijn/Waal 12 2.148 2.199 2.449 3.406 *
7 B Recreatieschap Overbetuwe 0 0 0 0 0 *
8 B BVO Doelgroepenvervoer Regio Arnhem Nijmegen 1.316 0 0 8.796 8.669 *
9 B Gemeenschappelijk Orgaan Arnhem Nijmegen City 101 0 0 0 0 *
Vennootschappen en coöperaties
10a A Commandiet Westeraam BV 0 218 218 0 0 *
10b B GEM Westeraam Beheer BV 0 454 454 13.186 6.835 *
10c A GEM Westeraam CV 0 454 454 13.186 6.835 *
11 A Ondernemerscentrum De Schalm BV 0 991 887 1.326 1.139 *
12 B Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) 0 4.997 4.887 132.518 144.802 *
13 B Vitens NV 0 533 533 1.233 1.293 *
Stichtingen en Verenigingen
14 B St. Samenwerkingsverband Glasvezelnetwerk (SSGA) 3 0 0 3.959 3.619 *
Totale bijdrage verbonden partijen 11.431
Kolom "Bijdrage 2020" bevat de bijdrage die op basis van de begroting 2020 van de verbonden partij is bevoorschot * De omvang van het eigen- en vreemd vermogen is gebaseerd op de jaarrekening 2019 van de verbonden partij

VP Gemeenschappelijke regelingen

Verbonden partijen

VP Vennootschappen en coöperaties

Verbonden partijen

VP Stichtingen en verenigingen

Verbonden partijen

VP Overige verbonden partijen

Geen