Uitgaven

2,44%

€ 3.239

x € 1.000
2,44% Complete

Inkomsten

0,46%

€ -626

x € 1.000
0,46% Complete

Saldo

110,64%

€ 2.613

x € 1.000

Programma 10 Algemeen bestuur

Uitgaven

2,44%

€ 3.239

x € 1.000
2,44% Complete

Inkomsten

0,46%

€ -626

x € 1.000
0,46% Complete

Saldo

110,64%

€ 2.613

x € 1.000

Toelichting

De gemeente Overbetuwe is een op samenwerking gerichte gemeente. In dit programma gaan we specifiek in op de regionale samenwerking en de samenwerking met onze inwoners. Er zijn echter veel meer partijen met wie we samenwerken, denk aan onze (maatschappelijke) partners, organisaties, ondernemers en onze buurgemeenten.

Regionale samenwerking
De gemeente Overbetuwe, liggend in het hart van de regio Arnhem-Nijmegen, is een groot voorstander van regionale samenwerking. Zo wordt samengewerkt met andere gemeenten in allerlei samenwerkingsverbanden (met Lingewaard, subregio Arnhem (sociaal domein), regio Arnhem-Nijmegen (economie, mobiliteit, wonen en duurzaamheid), VGGM, Gelderse Corridor etc.). Overbetuwe vindt het belangrijk dat de regionale samenwerking effectief en slagvaardig is opgezet om de gezamenlijke doelen te realiseren. Dat is noodzakelijk om de concurrentiepositie, aantrekkingskracht en bereikbaarheid van onze regio te versterken.

De gemeente Overbetuwe is zowel qua omvang (inwoners en oppervlakte) als geografische ligging een factor van betekenis in het regionale en provinciale krachtenveld. Dit wordt nog versterkt door de van oudsher zeer actieve, zelfbewuste en coöperatieve houding van bestuur en organisatie in de regio. Wij weten wat we als gemeente te bieden hebben en opereren als betrouwbare partner vanuit een duidelijke visie. Wij werken daarbij efficiënt en resultaatgericht en stimuleren innovatieve oplossingen. Vanuit onze krachtige, zelfstandige positie gaan wij samenwerking aan met anderen als deze een meerwaarde biedt voor onze inwoners, organisaties, instellingen en bedrijven. Ook staan wij open voor samenwerking, zowel binnen als buiten onze gemeente, om daarmee anderen te helpen. We zijn daarmee een gemeente die gericht is op de samenleving, lokaal en regionaal.

Samenwerking met inwoners: visie op interactie
Bij een veranderende samenleving hoort een veranderende overheid, waarbij we uitgaan van de inwoners van Overbetuwe en waar iedereen meedoet. Sterke dorpen en wijken waar mensen zich thuis voelen, elkaar kennen en helpen. Dit is ons vertrekpunt. We richten ons hierbij enerzijds op inwoners die zelf richting en invulling geven aan hun leefomgeving, en anderzijds op een communicatieve overheid in relatie tot deze inwoners.
Goed samenspel met de samenleving vraagt communicatief en consequent handelen van het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie. Dit vraagt een duidelijke visie. De gemeenteraad heeft september 2020 de visie ‘Gemeente Overbetuwe: samenlevingsgericht, communicatief en betrouwbaar!’ vastgesteld, een visie die richting geeft aan ons handelen in interactie met de samenleving. En in december 2020 is de interactiewijzer vastgesteld. De gemeentelijke organisatie heeft eind 2020 de eerste stappen gezet om deze visie te implementeren, in samenhang met de omgevingswet en de organisatievisie. Dit is een intensief traject, niet alleen ontwikkelen we de benodigde instrumenten, tevens zetten we ons in voor een verandering in houding en gedrag.

Wat heeft het programma 10 Algemeen bestuur gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele Begroting 2020 Realisatie 2020 Saldo 2020
0.1 Bestuur.
Lasten 1.792 2.336 -545
Baten 0 -91 91
Totaal 0.1 Bestuur. 1.792 2.245 -454
0.2 Burgerzaken.
Lasten 951 903 48
Baten -551 -535 -16
Totaal 0.2 Burgerzaken. 400 368 33

Toelichting op afwijkingen groter dan € 100.000.

ijshuisvesting
.2 O

0.1 Bestuur Voordelen Nadelen I/S

- Jaarlijks wordt op basis van de geldende rekenrente een berekening gemaakt van de noodzakelijke omvang van een drietal voorzieningen die betrekking hebben op (voormalige) wethouders. Bij twee van de drie voorzieningen bleek een aanvullende storting noodzakelijk, bij de andere was sprake van een vrijval. Het betreft:
     # VZ Wethouderspensioenen                storting    € 524.000
     # VZ Nabestaandenpensioen                 storting    €    28.000
     # VZ wachtgelden ex wethouders       vrijval        €    91.000

Saldo diverse overige voor- en nadelen.


  91

7  

552

I

I
Totaal 98 552  

erwijshuisvestin

Verbonden partijen

De Eurregio RijnWaal en Arnhem Nijmegen City Region dragen bij aan de realisatie van de doelstellingen van dit programma.