Uitgaven

4,04%

€ 5.366

x € 1.000
4,04% Complete

Inkomsten

0,28%

€ -375

x € 1.000
0,28% Complete

Saldo

211,33%

€ 4.991

x € 1.000

Programma 4 Onderwijs

Uitgaven

4,04%

€ 5.366

x € 1.000
4,04% Complete

Inkomsten

0,28%

€ -375

x € 1.000
0,28% Complete

Saldo

211,33%

€ 4.991

x € 1.000

Toelichting

Goed en passend onderwijs biedt alle kinderen een goede basis voor de rest van hun leven. We gaan uit van de kracht van de kinderen en hun ouders. De gemeente schept kansen door onderwijs goed te faciliteren op de gebieden waar zij verantwoordelijk voor is: huisvesting, een zorgstructuur, schoolbegeleiding en educatie op het gebied van cultuur, natuur en milieu. Uitgangspunt is dat onderwijs en zorg dichtbij ieder kind beschikbaar zijn voor zover dat mogelijk is gezien de schaalgrootte van onze gemeente. Voor kinderen die een extra steun in de rug nodig hebben, investeren we meer dan wettelijk voorgeschreven in voor- en vroegschoolse educatie, passend onderwijs en leerlingenvervoer.

Wij willen de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt verbeteren. Bijvoorbeeld door lokale en regionale ondernemers aan het onderwijs te koppelen. Wij willen een goede beroepskeuze (en voorafgaand daaraan een geschikte profielkeuze) stimuleren voor alle leerlingen van het Voorgezet Onderwijs.

Voldoende digitale, reken- en lees- en schrijfvaardigheden zijn een basis vereiste om mee te kunnen blijven doen in de maatschappij. Daarom willen wij extra werk maken van de bestrijding van laaggeletterdheid.

Wat heeft het programma Onderwijs gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele Begroting 2020 Realisatie 2020 Saldo 2020
4.1 Openbaar basisonderwijs.
Lasten 41 41 0
Totaal 4.1 Openbaar basisonderwijs. 41 41 0
4.2 Onderwijshuisvesting.
Lasten 3.226 2.718 509
Baten -44 -47 3
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting. 3.182 2.670 512
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken.
Lasten 2.905 2.711 195
Baten -332 -328 -4
Totaal 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken. 2.574 2.383 191

Toelichting op afwijking groter dan € 100.000.

 

4.2 Onderwijshuisvesting Voordelen Nadelen I/S

- Door de verplichte renteaanpassing (1,51% i.p.v. 2,0%) is sprake van een voordeel op de rentelasten Hier staat echter een  nadeel tegenover op het taakveld 0.5 Treasury (zie uitgebreidere toelichting bij TV 0.5).

- Het project nieuwbouw OBC Elst is nog niet volledig uitgevoerd. De kapitaallasten van deze projecten schuiven dus door naar 2021.

Saldo diverse overige voor- en nadelen.

260


250

2 

 

I


I

I

Totaal 512    


4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Voordelen Nadelen I/S

- Door de corona crisis zijn alle plannen voor het onderwijsachterstandenbudget on hold gezet. De kinderopvang en onderwijs hebben zich vooral bezig gehouden met het organiseren van opvang en onderwijs onder restricties.

- De kosten leerlingenvervoer vallen lager uit dan begroot. Dit is grotendeels het gevolg van de coronamaatregelen, waardoor er een aantal maanden geen leerlingenvervoer heeft plaatsgevonden. De tegemoetkoming aan vervoerders was 80% van de verwachte omzet over deze maanden. Daarnaast is er sprake van een eenmalig voordeel van € 10.000 met betrekking tot een correctie over 2019.

Saldo diverse overige voor- en nadelen.

145


83

37

I


I
I

Totaal 228 37  
Beleidsindicatoren

Indicator 2017 2018 2019 2020 NL (meest actuele) Bron
% Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) 1,3 1,8 1,5 - 2 DUO/Ingrado
Absoluut verzuim: aantal per 1.000 leerlingen 0 0,8 0,8 - 1,9 DUO/Ingrado
Relatief verzuim: aantal per 1.000 leerlingen 15,78 17 21 - 16 DUO/Ingrado