Uitgaven

2,9%

€ 3.841

x € 1.000
2,9% Complete

Inkomsten

0,11%

€ -154

x € 1.000
0,11% Complete

Saldo

156,15%

€ 3.688

x € 1.000

Programma 1 Openbare orde en veiligheid

Uitgaven

2,9%

€ 3.841

x € 1.000
2,9% Complete

Inkomsten

0,11%

€ -154

x € 1.000
0,11% Complete

Saldo

156,15%

€ 3.688

x € 1.000

Toelichting

Overbetuwe is een relatief veilige gemeente en daar blijven we samen met vele partners voortdurend aan werken. Dit doen we o.a. omdat veiligheid voor onze inwoners en ondernemers hoge prioriteit heeft. We werken er ook aan omdat een veilige gemeente bijdraagt aan een prettige woon- en werkomgeving en het welzijn en de sociale cohesie positief beïnvloedt. Inwoners, maatschappelijke instellingen, bedrijfsleven en professionele organisaties als politie, Openbaar Ministerie (OM) en veiligheidsregio hebben allemaal een rol binnen het thema veiligheid. Het is dus niet alleen een zaak van de gemeente. Zij heeft binnen dit thema de regierol.

Door de werkwijze die Overbetuwe hanteert in haar veiligheidsbeleid kan er snel en daadkrachtig gereageerd worden op onvoorzienbare of onverwachte ontwikkelingen.

Beleidsnota's

Integraal Veiligheidsplan 2021-2022

Wat heeft het programma Openbare orde en veiligheid gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele Begroting 2020 Realisatie 2020 Saldo 2020
1.1 Crisisbeheersing en brandweer.
Lasten 2.345 2.336 9
Baten 0 -44 44
Totaal 1.1 Crisisbeheersing en brandweer. 2.345 2.292 54
1.2 Openbare orde en veiligheid.
Lasten 1.523 1.506 17
Baten -89 -110 20
Totaal 1.2 Openbare orde en veiligheid. 1.433 1.396 37

Verbonden partijen

De Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM) draagt bij aan de realisatie van de doelstellingen van dit programma.

Beleidsindicatoren

Indicator 2017 2018 2019 2020 NL (meest actuele) Bron
Winkeldiefstal: aantal per 1.000 inwoners 1 0,9 0,7 - 2,3 CBS - Diefstallen
Diefstal uit woning: aantal per 1.000 inwoners 1,9 1,4 1,8 - 2,3 CBS - Diefstallen
Geweldsmisdrijven: aantal per 1.000 inwoners 3,6 3,2 2,9 - 4,8 CBS - Criminaliteit
Vernielingen en beschadigingen: aantal per 1.000 inwoners 3,7 3,7 3,8 - 5,9 CBS - Criminaliteit
Verwijzingen Halt: aantal per 10.000 jongeren 77 78 105 - 132 Stichting Halt