VII. Grondbeleid

Grondbeleid

In deze Paragraaf Grondbeleid 2020 wordt een toelichting gegeven op de financiële stand van zaken van de grondcomplexen in exploitatie per 31 december 2020.

Deze paragraaf is als volgt samengesteld:

1. Verloop boekwaarde
2. Resultaat 2020
3. De te verwachten resultaten van de grondcomplexen in exploitatie.
4. Algemene toelichting
4.1 Uitgangspunten voor het samenstellen – actualiseren van grondexploitaties
4.2 Het grondbeleid van de gemeente Overbetuwe
4.3 Risico’s grondexploitatie

1. Verloop boekwaarde

Het verloop van de boekwaarde grondcomplexen in exploitatie over 2020 is:

Complex (bedragen x € 1.000) Vermeerderingen - verminderingen in begrotingsjaar
BW 1-1-2020 Kosten Opbrengsten Resultaat BW 31-12-2020
Woningbouwcomplexen
53 De Merm Elst 2.260 52 1.459 0 853
55 De Merm Oost Elst 3.041 42 0 0 3.083
74 Spoorallee 745 46 195 0 597
subtotaal 6.046 140 1.654 0 4.533
Bedrijvencomplexen
135 Steenbeekstraat 254 646 1.109 209 0
14 Elst Zuid 703 35 0 0 738
71 Elst Centraal West 572 79 0 0 651
84 Heteren Centrum 3.053 264 0 0 3.317
subtotaal 4.582 1.024 1.109 209 4.706
Totaal 10.628 1.164 2.763 209 9.239

2. Resultaat 2020

Het voordelig resultaat over 2020 van de grondexploitatie bedraagt € 1.588.000 en is samengesteld uit:

 

Bij de voortgangsrapportage Ruimtelijk projecten per 1 oktober 2020 werd uitgegaan van een voordelig resultaat van € 318.500. Dit resultaat was samengesteld uit:

• Grondexploitatie € 1.338.500 Voordeel
• Railterminal Gelderland € 1.020.000 Nadeel

Het voordelig verschil voor het onderdeel grondexploitatie van € 249.000 wordt veroorzaakt door:

Mutatie voorziening verliesgevende complexen          €   153 Voordeel
Hogere resultaat Steenbeekstraat                                        €   109 Voordeel
Geen winstneming De Morel                                                    €      19 Nadeel
Lagere afboeking land van Tap                                                 €         6 Voordeel
                                                                                                                     €  249 Voordeel

3. De te verwachten resultaten van de actieve complexen in exploitatie

Het onderstaande overzicht toont de verschillen ten opzichte van de stand per 1-1- 2020 van de te verwachten exploitatiesaldi van de actieve in exploitatie genomen grondcomplexen op basis van de geactualiseerde exploitatieopzetten per 1 januari 2021 ( N = nadelig, V = voordelig, resultaat * € 1.000).

Complex (bedragen x € 1.000) GREX 1-1-2021 Eindwaarde per GREX 1-1-2020 Eindwaarde per verschillen t.o.v. 2020
Bedrijvencomplexen
53 De Merm Elst 298 N 31-12-2022 421 N 31-12-2025 123 V
55 De Merm Oost Elst 658 N 31-12-2025 732 N 31-12-2025 74 V
74 Spoorallee 184 N 31-12-2021 233 N 31-12-2021 49 V
Subtotaal voordeel 0 V 0 V 246 V
Subtotaal nadeel 1.140 N 1.386 N 0 N
Saldo 1.140 N 1.386 N 246 V
Woningbouwcomplexen
14 Elst Zuid 16 V 31-12-2021 19 V 31-12-2020 3 N
71 Elst Centraal West 693 N 31-12-2022 164 N 31-12-2022 529 N
84 Heteren Centrum 1.268 N 31-12-2022 1.180 N 31-12-2021 88 N
135 Steenbeekstraat Zetten 209 V 31-12-2020 103 V 31-12-2021 106 V
Subtotaal voordeel 225 V 122 V 106 V
Subtotaal nadeel 1.961 N 1.344 N 620 N
Saldo 1.736 N 1.222 N 514 N
Totaal 2.876 N 2.607 N 269 N
Complexen met een voordelig saldo 225 V 122 V 103 V
Complexen met een nadelig saldo 3.101 N 2.729 N 371 N
Totaal voorzieningen 3.101 2.729 371

4. Algemene toelichting

4.1 Uitgangspunten voor het samenstellen – actualiseren van grondexploitaties
Bij het opstellen van de Paragraaf Grondbeleid 2020 is per complex een inventarisatie gemaakt van de stand van zaken per 31-12-2020 en zijn voor de actieve in exploitatie genomen complexen de grondexploitaties geactualiseerd.

4.2 Het grondbeleid van de gemeente Overbetuwe
In februari 2018 is door de raad de Nota “Visie op Grondbeleid 2018” vastgesteld. In deze nota worden de (on-)mogelijkheden, risico’s en keuzen inzake het gemeentelijk grondbeleid beschreven en wordt aangegeven hoe dit beleid als sturingsmiddel en instrument bruikbaar is.

4.3 Risico’s grondexploitatie
De risico’s die de gemeente Overbetuwe loopt met de uitvoering van de grondexploitatie zijn:
• Organisatorische risico’s:
- Nagekomen kosten bij de in het verleden afgesloten complexen.
- Het niet (volledig) toekennen van subsidies.
- Bodemverontreiniging.
- Archeologie.
- Onvoldoende ruimte voor de dekking van algemene kosten.

• Verhaalrisico’s:
- Het niet volledig kunnen verhalen van kosten bij ontwikkelaars (bijdrage voor de bestemmingsreserve “Bovenwijkse voorzieningen”, plankosten, ambtelijke kosten, e.d.).

• Economische risico’s:
- Nadelige economische conjunctuur: dit heeft vooral consequenties voor het tempo van gronduitgifte (bij zowel woningbouwgronden als bedrijventerreinen).

Om deze risico’s te kunnen dekken is een weerstandscapaciteit noodzakelijk.
De weerstandscapaciteit is een financiële buffer om tegenvallers op te vangen op een zodanige wijze, dat het voorzieningenniveau ongewijzigd kan worden gehandhaafd.
Weerstandsvermogen geeft aan: de verhouding tussen risico’s en weerstandscapaciteit. Door aandacht te besteden aan het weerstandsvermogen voor grondcomplexen en ruimtelijke projecten wordt voorkomen dat elke financiële tegenvaller aanleiding zal zijn tot bezuinigingen.

Voor de grondcomplexen is een gewogen risicoanalyse opgesteld. De gewogen risicobedragen per 01-01-2021 van de actieve complexen over de periode 2020-2025 worden benoemd als onderdeel van de paragraaf weerstandsvermogen in de programmabegroting. Het totale gewogen bedrag bedraagt circa € 1,1 mln. Tijdens het boekjaar vindt monitoring plaats van alle gewogen risicoanalyses uit het oogpunt van risicobeheersing en planoptimalisatie.

Naast deze post in de Paragraaf Weerstandsvermogen is er binnen de gemeente Overbetuwe voor gekozen om de risico’s van grondcomplexen als volgt te dekken:

Door het in stand houden van een deel van de algemene reserve voor het opvangen van tekorten en het treffen van specifieke voorzieningen voor verliesgevende complexen.

Voor een nadere toelichting op de projecten wordt verwezen naar het projectenboek 2021 dat in mei aan de raad is aangeboden.