Uitgaven

7,53%

€ 9.992

x € 1.000
7,53% Complete

Inkomsten

6,63%

€ -8.946

x € 1.000
6,63% Complete

Saldo

44,29%

€ 1.046

x € 1.000

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Uitgaven

7,53%

€ 9.992

x € 1.000
7,53% Complete

Inkomsten

6,63%

€ -8.946

x € 1.000
6,63% Complete

Saldo

44,29%

€ 1.046

x € 1.000

Toelichting

We willen een schone gemeente zijn waar het fijn wonen, werken en recreëren is. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor de generaties na ons. We willen een duurzame gemeente zijn/worden. Een toekomstbestendige gemeente met een langdurige balans tussen ‘people, planet en profit’. Samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen we, onder andere door in te spelen op lokale en regionale initiatieven, duurzaamheid in Overbetuwe verstevigen.

Beleidsnota's

Waterplan Gemeente Overbetuwe 2008
Nota geluidbeleid 2009
Nota hogere grenswaarden 2009
Evenementenbeleid Overbetuwe 2014
Nota bedrijven en geluid 2009
Actualisatie Routekaart Duurzaam Overbetuwe 2017-2020
Routekaart Duurzaamheid 2017
Uitvoeringsnotitie, Publieke Gezondheid Volwassen en Ouderen Overbetuwe 2018
Regiovisie publieke gezondheid Gelderland Midden 2016
Geurgebiedsvisie 2019
Transitie Warmte

Wat heeft het programma Volksgezondheid en milieu gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele Begroting 2020 Realisatie 2020 Saldo 2020
7.1 Volksgezondheid.
Lasten 1.465 1.432 33
Baten 0 -13 13
Totaal 7.1 Volksgezondheid. 1.465 1.419 46
7.2 Riolering.
Lasten 2.315 1.923 391
Baten -3.332 -2.851 -481
Totaal 7.2 Riolering. -1.018 -928 -90
7.3 Afval.
Lasten 4.750 4.968 -218
Baten -5.941 -5.936 -5
Totaal 7.3 Afval. -1.191 -968 -223
7.4 Milieubeheer.
Lasten 1.910 1.539 371
Baten 0 -79 79
Totaal 7.4 Milieubeheer. 1.910 1.461 449
7.5 Begraafplaatsen.
Lasten 87 129 -42
Baten -53 -67 13
Totaal 7.5 Begraafplaatsen. 34 62 -28

Nadere toelichting van taakvelden met afwijkingen groter dan € 100.000.7.3  Afval Voordelen Nadelen I/S

Mutaties in de inkomsten:
Lagere inkomsten uit afvalstoffenheffing door minder aanbiedingen van rest afval

Hogere vergoedingen oud papier; de prijs is toch weer gestegen

Hogere vergoeding voor PMD afval en door meer inzamelingen

Hogere opbrengsten milieustraten en materialen

Mutaties in de kosten:
Lagere kosten voor de inzameling containers (minder inzamelingen)

Hogere kosten verwerken GFT; in 2020 is ruim 831 ton meer GFT ingezameld dan in 2019. Het corona-effect is hiervan de oorzaak

Lagere kosten voor verwerking van afval: de afvoer van de hoeveelheid restafval en grof afval gedaald met 146 ton

Hogere kosten voor stortkosten en inzameling en verwerking bedrijfsafval/glas/hout e.d. en zwerfafval

Hogere kosten voor de inzameling oud papier
92

66

57


44122


220


156107

121


I

I

I

I


I

I

I

I

I

Totaal 381 604  


7.4 Milieubeheer Voordelen Nadelen I/S

Het budget Duurzaamheid bestond in 2020 uit twee delen:
Een eenmalig deel van € 130.000. Deze ophoging met € 130.000 betreft de out of the pocket gelden voor: het warmteplan en uitvoeringsstrategie, Circulaire Economie en duurzaam ondernemerschap, Voedsel, Groen landschap en biodiversiteit en duurzame mobiliteit. De raad vindt bovenstaande thema’s prioritair, zoals is gebleken uit de raadsconferentie van juni 2019. Deze thema’s worden meegenomen in de actualisatie van de routekaart die naast het thema energietransitie wordt uitgebreid met klimaatadaptatie en circulaire economie. Voor het eenmalige deel is een dekking via de algemene reserve. Deze activiteiten zullen in 2021 en volgende jaren opgepakt worden. Om die reden zullen de middelen (via de algemene reserve) worden toegevoegd aan het budget 2021.

Een structureel deel (€ 196.700). Naast de reguliere activiteiten, projecten en acties uit de Routekaart Duurzaam Overbetuwe, hebben wij ingezet op een aantal ontwikkelingen die zich hebben voor gedaan.
- Programma Duurzaamheid: om meer grip te krijgen op de beleidsprestaties en –effectiviteit en het anticiperen op de Omgevingswet is een start gemaakt met het programma Duurzaamheid.
- Om beter in te spelen op recente ontwikkelingen en kansen die zich voordoen is begonnen met de actualisatie van de Routekaart. De eerste contouren zijn met de raad besproken en zal in Q2 2021 aan de raad worden gepresenteerd ter vaststelling.
- Regionale Energie Strategie (RES): het proces van de RES is in 2020 gestart en de eerste contouren zijn vastgesteld in de RES 1.0. Het definitieve bod RES zal in 2021 gestalte krijgen.
De transitievisie warmte is in 2020 door uw raad vastgesteld. In 2021 zal dit vorm gaan krijgen middels een uitvoeringsplan dat ook in de jaren daarna zijn beslag krijgt. Zowel op het gebied van wijkgerichte uitvoeringsplannen ‘van het gas’ en het inspelen en mogelijk maken van innovaties. Volgens afspraak wordt voorgesteld om het niet bestede deel van € 89.500 via de bestemming van het saldo van deze jaarrekening toe te voegen aan het budget 2021 (uitvoering van de motie van de raad).

Lagere kosten voor hondenuitlaatvelden  vooral door een ontvangen bijdrage van een projectontwikkelaar.

Lagere kosten voor de ODRA. In 2020 heeft de ODRA haar werkprogramma voor wat betreft de reguliere VTH-taken nagenoeg in zijn geheel gerealiseerd. Het aantal controles naar aanleiding van klachten, meldingen en ongevallen lag structureel lager, zeer waarschijnlijk vanwege Corona. Maar deze uren werden echter gecompenseerd door extra inzet op het gebied van naleving van de Corona-regels. De gerealiseerde uren voor de overige taken, zoals advies- en stelseltaken, bleven sterk achter bij de begrote uren en bedragen. Per saldo is uiteindelijk zo'n 85% van het begrote bedrag gerealiseerd.. Daarnaast is een bijdrage van de Provincie ontvangen voor het toezicht op energie besparing.

Lagere kosten voor (juridische) advieskosten voor milieuhandhaving.


130


90
33

173

23

 


I


I
I

I

I

Totaal 449 0  

 

Verbonden partijen

De Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM) en de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) dragen bij aan de realisatie van de doelstellingen van dit programma.

Beleidsindicatoren

Indicator 2017 2018 2019 2020 NL (meest actuele) Bron
Omvang huishoudelijk restafval: kg per inwoner 90 92 88 - 163 CBS - Statistiek Huishoudelijk Afval
% Hernieuwbare elektriciteit 3,4 4,9 4,9 - 17,6 Rijkswaterstaat - Klimaatmonitor